SKR:s prioriterade EU-frågor hösten 2022

Varje termin släpper Sveriges kommuner och regioner (SKR) deras skrift “På gång inom EU” där de redogör för policyområden som de anser vara särskilt viktiga för regioner och kommuner i Sverige att driva under det kommande halvåret. Den 21 oktober lanserades skriften för hösten 2022, med ett särskilt fokus på det kommande svenska EU-ordförandeskapet. North Sweden ger här en överblick över de områden som kan vara extra relevanta för norra Sveriges aktörer.

Två gånger per år släpper Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriften “På gång in EU”, där det går att läsa om de EU-frågor som särskilt påverkar kommuner och regioner i Sverige. I den senaste skriften publicerad 21 oktober har SKR presenterat nio EU-frågor som de planerar att driva. 

SKR:s nio prioriterade EU-frågor för hösten 2022

 1. Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 2. Att bygga ett starkt socialt Europa 
 3. Översyn av statsstödsregler- och riktlinjer 
 4. EU:s avloppsdirektiv 
 5. Ett klimatneutralt EU 2050 
 6. Mobilitet och infrastruktur 
 7. EU:s landsbygdspolitik 
 8. EU:s läkemedelslagstiftning 
 9. Digitalisering – Europas digitala decennium 

Utifrån SKR:s prioriterade EU-frågor har North Sweden nedan sammanställt några av de områden som kan vara extra viktiga för norra Sveriges kommuner och regioner och kort om hur North Sweden arbetar med frågorna under 2022. 

Ett klimatneutralt EU 2050 

Inom ramen för den gröna given, EU:s inriktning för grön tillväxt och återhämtning som syftar till att uppnå ett klimatneutralt EU år 2050, har EU-kommissionen lanserat en rad initiativ och lagförslag de senaste åren. Bland annat en översyn av de centrala direktiven på energi- och klimatområdet och en taxonomi för hållbara aktiviteter kopplat till investeringar.  

SKR trycker bland annat på vikten av att undvika problematisk detaljstyrning för att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar att utveckla effektiva insatser för att uppnå EU:s klimatmål. Även North Sweden bedriver ett aktivt påverkansarbete i ett flertal av dessa frågor genom olika regionala och politiska nätverk, inte minst gällande de förslag som berör skogen på olika sätt. Under andra halvan av 2022 har Europaforum Norra Sverige bland annat antagit position om förordning om EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur, RePowerEU samt avskogningsförordningen.  

EU:s avloppsdirektiv 

EU:s avloppsdirektiv är en annan prioriterad fråga för SKR, specifikt direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse som EU-kommissionen har beslutat att revidera. Översynen av det nästan trettio år gamla direktivet är nödvändig för att ta itu med dagens och de kommande årtiondenas samhällsutmaningar. Hösten 2021 beslutade EU-domstolen att Sverige inte kan använda sig av undantagsbestämmelser för biologisk rening i kallt klimat då detta undantag endast gäller orter 1500 meter över havet.  

SKR vill här se regelverk som är målinriktade, riskbaserade och tillräckligt flexibla för att kunna anpassas till de olika förhållanden som råder inom EU. Exempelvis finns det ett behov av att anpassa direktivet så att det tar hänsyn till Sveriges förhållanden och kalla klimat, en fråga som även North Sweden arbetar aktivt med för tillfället då kommunerna i norra Sverige påverkas mycket av direktivet. Inom kort kommer ett positionspapper av politikernätverket Europaforum Norra Sverige om Avloppsdirektivet att publiceras, med fokus på hänsyn måste tas till att Sverige har ett kallt klimat och är glest befolkat med stora avstånd och varierad miljöbelastning.  

Mobilitet och infrastruktur 

EU arbetar för en omställning av den europeiska transportsystemet då transporter står för en ungefär 25% av EU:s totala utsläpp av växthusgaser. En del av paketet för effektiv och grön mobilitet, som lanserades i december 2021, är ett förslag till revidering av TEN-T-förordningen. I förslaget från 2021 föreslås färdigställning av transportnätverket i tre steg: stomnät år 2030, utvidgat stomnät år 2040 och övergripande nät år 2050. I slutet av oktober 2022 kommer Europaparlamentet rösta om förslaget. 

SKR vill att hänsyn tas till de nordiska förhållandena när det gäller planering och utbyggnad av infrastruktur. North Sweden har arbetat länge och väl med revideringen av TEN-T och har genom bland annat nätverket Botniska Korridoren drivit ett påverkansarbete som hittills varit väldigt framgångsrikt då EU:s stomnätskorridorer förlängts så att norra Sverige finns med på kartan över EU:s mest prioriterade infrastruktur, vilket tidigare inte var fallet. Nytt är också att städer med över 100 000 invånare, eller minst en stad per NUTS 2-region, nu även räknas som urbana noder, vilket har fått in fler städer i Norra Sverige på kartan. Nu bedrivs fortsatt arbete för att justera TEN-T kartan ytterligare för fler att fler städer, terminaler och hamnar i norra Sverige ska komma med i TEN-T kartan.  

EU:s landsbygdspolitik- Regional utveckling och samarbete 

EU-kommissionens åttonde sammanhållningsrapport som publicerades våren 2022 innehåller en sammanfattning av vad sammanhållningspolitiken bidragit till förra programperioden samt vad den framtida sammanhållningspolitiken behöver fokusera på. EU-kommissionen planerar även ett samråd under slutet av 2022 för att samla in synpunkter från regioner, myndigheter och andra intressenter och formge den framtida sammanhållningspolitiken efter 2027.  

SKR trycker i sin publikation på behovet av att landsbygdspolitiken ska utgå från varje plats unika förutsättningar och behov. North Sweden har genom nätverket Europaforum Norra Sverige antog den 14 oktober en position om Sveriges arbete med EU:s sammanhållningspolitik. I positionen kritiserar nätverket Sverige och menar att sammanhållningspolitikens möjligheter inte nyttjas vilket innebär att chansen att ta tillvara på norra Sveriges utvecklingspotential missas. Europaforum Norra Sverige vill bidra till en förnyad diskussion om sammanhållningspolitiken i Sverige och efterfrågar ett mer långsiktigt och kontinuerligt arbete med EU:s sammanhållningspolitik.  

Digitalisering – Europas digitala decennium 

Digitalisering är utpekat som ett av sex prioriterade områden i kommissionens strategiska agenda för 2019–2024 och EU-kommissionen har aviserat ett flertal initiativ som kan vara av stort intresse för kommuner och regioner. SKR menar att många av frågorna som EU driver inom digitaliseringsområdet kommer ha direkt påverkan på regioners och kommuners arbete och att det finns stora möjligheter med denna utveckling, men även finns risker för självstyrelsen, invånare och företag.  

SKR vill här ha överblick över hur pågående och aviserade insatser inom digitaliseringsområdet påverkar kommuner och regioner. Digitalisering är även en enormt viktig fråga för de nordliga glesbefolkade regionerna och där norra Sverige på många sätt ligger i framkant i utvecklingen. Under Europeiska veckan för regioner och städer medarrangerade vi två seminarier om digitalisering i glesbefolkade regioner som belyste utmaningar och möjligheter som den digitala omställningen innebär för nordliga glesbefolkade regioner, samt projekt som pågår inom digitalisering just nu.  

Sveriges ordförandeskap i EU 2023 

Det kommande svenska ordförandeskapet inleds januari 2023 och de officiella svenska prioriteringarna presenteras i december 2022. SKR understryker att regioner och kommuner är viktiga aktörer under ordförandeskapet vill se att de lokala och regionala perspektiven tillvaratas.  

SKR:s prioriterade sakområden under ordförandeskapet 2023 

 1. Värna demokratin 
 2. Jämställdhet, jämlikhet och diskriminering 
 3. Social sammanhållning och integration 
 4. Migration 
 5. Det socialpolitiska området 
 6. Digitalisering 
 7. Miljö och klimat 
 8. Infrastruktur 

Läs hela På gång inom EU hösten 2022 här.

Läs tidigare artikel om skriften här.

Läs mer om det kommande svenska ordförandeskapet här.

Läs mer om North Swedens arbete inom klimat här.

Läs mer om North Swedens arbete inom mobilitet och infrastruktur här.

Läs mer om North Swedens arbete inom sammanhållningspolitiken här.

Läs mer om North Swedens arbete inom digitalisering här.

/Nora Vinderå

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information