Kickoff för gränsöverskridande programmet Interreg Sverige-Norge

Den 26–27 april anordnades en fysisk kickoff i Karlstad för Interreg Sverige-Norge, som bland annat Jämtland Härjedalen och Västernorrland är en del av. På konferensen presenterades det nya programmet för budgetperioden 2021–2027 och resultat från nyligen avslutade projekt. Första utlysningen öppnar den 15 maj.

Interreg Sverige-Norge omfattar Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Värmland, Västernorrland och Västra Götalandsregionen samt de norska fylkeskommunerna Innlandet, Trøndelag, och Viken. Kick-offen den 26–27 april fokuserade på att sprida kunskap om nya programmet för budgetperioden 2021–2027 och synliggöra resultat från nyligen avslutade projekt som ger exempel på möjligheter i nästa programperiod. 

Interreg Sverige-Norge  

Programmets övergripande syfte och mål är att genom gränsöverskridande samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region med en attraktiv livsmiljö. Regionerna och fylkeskommunerna har tillsammans tagit fram ett programförslag som har sin utgångspunkt i gemensamma utmaningar, styrkeområden och specifika förutsättningar, med fokus på gränsregionala mervärden.  

De som är behöriga att söka är både offentliga och privata organisationer som universitet, högskolor, forskningsinstitutioner, näringslivsorganisationer, bransch- och intresseorganisationer, kommuner, fylkeskommuner, statliga myndigheter, kulturinstitutioner samt kooperativ inom programområdet Sverige- Norge.    

Interreg Sverige-Norge öppnar första utlysningen för programmet den 15 maj och stänger 15 juni. Andra utlysningen öppnar den 15 oktober och stänger 15 november.  

Prioriteringar för Interreg Sverige-Norge 

EU:s politiska mål för EU:s gemensamma regionalfond har styrt programmets utformning men har omarbetats till att passa programmets regioner. 

  • En smartare gränsregion med förbättrad innovationskapacitet och konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Specifika mål är innovativa miljöer och små och medelstora företags hållbara tillväxt.  
  • En grönare gränsregion med motståndskraft att möta klimatförändringar och fokuserad på cirkulär ekonomi. Specifika mål är klimatanpassning och cirkulär ekonomi. 
  • En mer social gränsregion med gemensam arbetsmarknad, livslångt lärande och fokus på kultur-och besöksnäringar. Specifika mål är gränsöverskridande arbetsmarknad, utbildning och hållbar kultur och turism.  
  • En starkare gränsregion med ökad samarbetskapacitet där specifika mål är att stärka det gränsöverskridande samarbetet.  

Västernorrland kom med till sist 

En svår fråga som har diskuterats intensivt inför den nya programperioden 2021–2027 var EU:s geografiska indelning av de gränsöverskridande Interregprogrammen. EU-kommissionen har länge velat undvika överlappningar och därför försökt ändra indelningen genom att slå samman program, eller lyfta ur regioner som inte har en direkt gräns mellan varandra. Det senare kom att bli ett problem för Västernorrland, trots att man länge ingått i Sverige-Norge programmet och haft ett flertal viktiga projekt med Trondelag. Men efter ett framgångsrikt påverkansarbete av Västernorrland och North Sweden med brett stöd från de övriga regionerna, kunde EU-kommissionen övertalas om de funktionella förutsättningarna för samarbete och Västernorrland fick till sist ingå i programmet. 

Läs mer om Interreg Sverige- Norge här 

/Emilia Zetterlund  

09 Maj 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information