North Sweden i Jämtland Härjedalen

Den 25 till 28 april gjorde North Sweden European Office ett nedslag i Jämtland Härjedalen för att ta del av det som sker och regionens strategier och överlag att få mer samlad kunskap om intressanta satsningar och verksamheter. Det är en del av kontorets arbete för att, nu när det går att resa igen, återetablera kontakter med aktörerna på hemmaplan i regionerna och efter tidigare Norrbotten var det nu Jämtlands tur med många intressanta möten och diskussioner kring länets möjligheter och utmaningar.

Jämtland utifrån och in genom Tillväxtverket, Mittuniversitetet och Peak Innovation

Dagarna i Jämtland började med att North Sweden för intresserade på Region Jämtland Härjedalen kunde lyssna till en presentation av direktören Mikael Janson om verksamheten och arbetet i EU för norra Sveriges intressen. Därefter besökte medarbetarna på North Sweden Tillväxtverkets kontor i Östersund för en diskussion kring den nya programperiod som nu rullar ut och där Tillväxtverket har en nyckelroll för EU:s regionala fond och att tillse att den kan stödja den regionala utvecklingen i regionerna runtom i Sverige, med kontoret i Östersund som en strategisk aktör för Tillväxtverket överlag vad gäller EU:s regionala fonder och program och särskilt norra Sverige.

Dagen avslutades med ett möte på Mittuniversitetets Campus i Östersunds gamla garnisoner med fokus på universitetets centrumbildningar och styrkeområden inom turism, vintersport, sports tech samt risk- och krishantering och möjligheter att få se de unika labb och testcenter som byggts upp kring krishantering och övningsmöjligheter samt sports tech med möjligheter att testa kläder, utrustning och elitidrottare i olika omständigheter som kyla, snö, regn och vind samt olika lutningsförhållanden och varit en del av uppbyggnaden av det unika projektet Peak Innovation som byggdes upp med stöd av EU för regionens smart specialisering inom ”outdoor living”. Överlag har Mittuniversitetet kunnat ta del av EU:s stöd för att bygga upp sina centrumbildningar och arbetar nu för att ta en roll i det regionala innovationsekosystemet.

Under veckan i Jämtland Härjedalen besökte North Sweden också nämnda Peak Innovation som håller till på universitetscampuset och idag är en bredare innovationshubb och stöd för företag och aktörer i regionen med ett flertal spännande satsningar och nära dialog med North Sweden för sådana utvecklingssatsningar med stöd av EU. En ambition från Peak Innovation är att se hur Jämtland Härjedalen kan bygga innovationskapacitet genom extern samverkan såsom med regionerna i nätverket för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA).

Besöksnäringen, kulturen och samiska perspektiv som en röd tråd

Under dagarna fick medarbetarna från North Sweden även chans att besöka kulturcentret Jamtli för ett lunchutbyte med regionala politiker och tjänstemän inom kultur samt ansvariga på Jamtlis verksamheter kring kulturens möjligheter och drivkraft för kreativa näringar och att överlag stärka demokratin. Kulturen var ett genomgående tema som lyftes fram från regionen också under diskussioner kring Region Jämtland Härjedalen och deras prioriteringar med önskemål om utökat samspel med North Sweden i EU kring kulturfrågor och samiska perspektiv. Under dagarna i regionen fick kontoret möjlighet också med anledning av det träffa stiftelsen Gaaltije kring deras verksamhet som museum och centrum för Sydsamiska perspektiv samt verksamheten för den samiska förvaltningskommunen vid Östersunds kommun där kommunen antagit ett omfattande rättighetsprogram i dialog med den samiska befolkningen.

Det finns ett stort intresse och engagemang för att etablera Sametinget i Östersund som nu sker planering för. Östersund kan med det också bli en svensk arktisk nod som öppnar intressanta länkar till EU och EU:s arktiska perspektiv som gavs utrymme att lyfta i diskussionerna, liksom den satsning som görs för en nordsvensk kulturkväll under den europeiska veckan för regioner och städer i Bryssel varje år med rötter i kom kulturhuvudstadsåret Umeå2014.

Ett annat fokus som följde med under dagarna i Jämtland Härjedalen var besöksnäringens betydelse och en överlag småskalig näringslivsstruktur med många men små företag inom många olika branscher med människor som bor utspridda över hela länet. Det är något som exempelvis skiljer mot det tidigare besöket i Norrbotten med sin mer industritunga råvaruindustribas koncentrerat till några orter i botten. Besöksnäringen hänger i många delar nära ihop med kultur och inte minst matkultur och gröna näringar, i grunden ambitionen att skapa en attraktiv region som locka människor att besöka, bo och verka i regionen. Ett av besöken för North Sweden var i Ås i Krokom för att diskutera landsbygdsperspektiven och småskalighet med jordbrukssektorn som en bas vid Torsta utbildningscentrum där även LRF medverkade samt Eldrimners mathantverkscentrum, där det också gavs möjlighet att provsmaka såväl korvar som tårta tillverkade vid utbildningsverksamheten på plats.

Landsbygdens småskaliga potentialer och inomregionala (o)balanser att hantera

Därtill lyftes under diskussionerna den urbana normen som behöver utmanas och där ett par av regionens Leader-områden, EU:s verktyg för samlat småskaligt stöd till byar och landsbygd, medverkade på Torsta för att berätta om sitt arbete för att stärka utvecklingen i glesbygden och projekt med stöd av EU:s landsbygdsutvecklingsfond och regionalfond med mera för att lyfta fram potentialerna i ett nyvaknat intresse för de kvaliteter landsbygden och de gröna näringarna erbjuder. I det ligger inte minst även skogen som är en viktig näring att också öka värdet genom att växla upp dess regionala värdekedja plus att det också finns mycket tillverkande småskalig men för den skull utvecklingsdriven tillverkningsindustri i regionen att stärka för att kunna fås att växa, som var saker som genomgående lyftes under besöken och diskussionerna.

Det finns ett antal utmaningar och en sådan är avsaknad av eller undermålig infrastruktur och det återkom förstås också under dagarna med exempel och önskade satsningar och fortsatt dialog med North Sweden om hur det kan få stöd också från EU på olika sätt. Utmaningarna och möjligheterna var förstås viktiga punkter under de mycket matiga och gedigna diskussioner som anordnades av Region Jämtland Härjedalen med först den regionala politiken för de regionala utvecklingsfrågorna följt av djupdykningar i de regionala prioriteringarna kopplat till fokusområdena jord, skog och vatten, hållbar energi, digitalisering och upplevelser samt kollektivtrafiken. På samma sätt gavs möjlighet att få kunskap om kommunerna där sex av de åtta kommunerna medverkade vid en gemensam övning med såväl kommunalråd som ansvariga tjänstemän som ställde upp med en genomgång av deras olika förutsättningar och möjligheter och överlag hur det ser ut med stora såväl inomregionala som inomkommunala skillnader att hantera i gränslandet mellan fjäll och skog och glesbygd och stad.

I grunden är det avsaknad av kritisk massa för egen kapacitet i alla delar som är det som utmärker regionerna i norra Sverige och med därmed behov av att erhålla externt stöd för att med ganska små medel kunna växla upp till potentialer. I Jämtland Härjedalen är det i stor grad ett diversifierat och småskaligt näringsliv som å ena sidan gör att den regionala ekonomin inte är beroende av en enskild bransch, men å andra sidan genom småskaligheten ger avsaknad av starka krafter som driver utvecklingen. Det finns i detta delar runt inte minst Åre där turismnäringen drar med sig en unik tillväxt, som samtidigt också skapar andra utmaningar med olika intressen att ta hänsyn till, och ett Östersund som erbjuder stadens attraktion med många myndighetsetableringar och nu även Synsams glasögontillverkning hemtagen från Kina, medan andra delar står med helt andra utmaningar som följer av få människor med långa avstånd och långt till utbildning. Det känns igen från andra håll, även om industristrukturer och bosättningsmönster och den regionala dynamiken i övrigt kan skilja. Framtidstron och viljan till utveckling i samverkan går dock inte att ta miste på var ett av huvudintrycken vi från North Sweden fick med oss. I det kan den nya OECD-studie som North Sweden initierat för regionerna i NSPA och lyfte fram under de olika mötena, vara ett redskap för att bygga nu nödvändig hållbar regional tillväxtkapacitet.

Besök på Torsta utbildningscentrum med diskussioner om Leader-programmet

Chans att fånga mycket genom att träffa många, men inte allt och alla

Nedslaget i Jämtland Härjedalen innebar möjlighet att träffa många olika företrädare och aktörer från olika sektorer som tog sig tid att träffa oss på North Sweden och därmed att få olika perspektiv på regionen, även om alla i väldigt hög grad med sina olika ingångar gav en ganska samfälld bild av de unika förutsättningar som finns, men också hur det i mycket samspelar med situationen för många andra delar av regionerna som North Sweden företräder och i grunden hela Northern Sparsely Populated Areas. Det är mycket viktigt kunskap att ha med sig i arbetet gentemot EU för att få stöd från och visa på hur regionerna var för sig och tillsammans kan bidra till EU. Det är genom samverkan kring gemensamma behov som framgång nås, samtidigt som EU:s politik för att nå framgång måste utgå från varje lokalsamhälles unika förutsättningar, att kunna föra fram till aktörerna i EU.

I Jamtlis fina lokaler fick North Sweden träffa kommunerna med kommunalråd och företrädare från näringslivet och besöksnäringen

Det finns givetvis många fler att träffa och verksamheter att ta del av och North Sweden har dialog med många fler i det löpande arbetet förstås och finns med i många olika sammanhang tidigare och framåt. Det har dock funnits ett behov av att komma ikapp efter ett par år av digitala möten och att North Sweden från 2020 samlar alla de fyra nordligaste regionerna inom ett samlat kontor. Vi uppskattar därför engagemanget och arrangemangen för besöken och ser fram emot ett fortsatt utbyte för att bidra till Jämtland Härjedalens och hela norra Sveriges utveckling i samspel med EU. Efter Norrbotten och Jämtland står nu Västernorrland och Västerbotten på tur för motsvarande ”turnéer”.  

”We´ll be back!”  

/Mikael Janson

Läs om North Sweden nedslag i Norrbotten i slutet av 2021 här.

Läs ”State of Play” kring norra Sveriges utvecklingstrender att arbeta med här.

Läs ”State of Play” om de satsningar norra Sverige går in i för utvecklingskraft här.

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information