Ny skogsresurs på North Sweden

De fyra regionerna inom nätverket för Europaforum Norra Sverige, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland, har samlat sig för en extra satsning i de pågående diskussionerna om EU:s stora klimatpaket Fit for 55. I paketet ligger förslag som kan få negativa konsekvenser för skogsbruket i norra Sverige och för att jobba med de frågorna har, sedan den 16 mars, Carina Christiansen anlitats som projektledare med placering på North Sweden European Office.

Klimatpaketet Fit for 55 syftar till att minska EU:s klimatutsläpp med 55% till 2030 mot 1990 års nivå, för att vara en helt klimatneutral kontinent till 2050. I det stora hela ligger förslagen i det omfattande klimatpaket helt i linje med norra Sveriges arbete för att bidra till en grön omställning och från EU finns också ett mycket stort intresse för det som sker i regionen, vilket visas av de många besök som varit från EU-kommissionen till norra Sverige nu när det blivit möjligt att resa igen efter Covid-19-restriktionerna. 

Det finns dock en i grunden annan syn på skogsfrågorna och skogens roll för att bidra till klimatomställningen och det bottnar i att skogen inte brukas på det aktiva vis som i norra Sverige och Finland. Det finns då i EU en farhåga om att uttaget av skog minskar skogens möjlighet att binda koldioxid med skövlingen av Amazonas som avskräckande exempel. I realiteten ökar dock skogsvolymerna i Sverige och Finland. Samtidigt är växande skog det som tar upp mest koldioxid och levererar träbaserade produkter från skogsbruket som ger långlivad inbindning av koldioxid och därtill restprodukter genom biomassa. Det minskar i sin tur behovet av att använda kol, olja och naturgas, utöver att vi behöver byggmaterial, papper och mycket annat som skogen levererar och EU efterfrågar. 

Det är av stor vikt för norra Sverige att i de pågående förhandlingarna bidra till att visa på skogens roll och nytta för såväl klimatsmarta lösningar, som att det är en viktig basnäring som bidrar till den regionala ekonomin och en värdekedja som också stödjer ett allt viktigare innovationssystem för hållbar utveckling. Det finns olika syn på detta och är av vikt att kunna ge fakta och underlag så att besluten bygger på riktiga analyser och inte förenklade och rentav felaktiga premisser. Det är i allt detta inte norra Sverige, som redan ligger i framkant vad gäller klimatsmarta lösningar, som skall betala priset för att kunna släppa ut CO2 på andra håll i Europa, som i realiteten är vad EU-kommissionens förslag i hög grad innebär och därmed kan liknas vid någon slags ”greenwashing” på EU-nivå, med därtill för den enskilde skogsägaren omfattande ytterligare byråkratiska och kostsamma kontrollsystem på EU-nivå. 

Det är frågor som North Sweden arbetat med under många år och tidigare kunnat mobilisera aktörer på hemmaplan och i EU för att få till regelverk som passat våra regioner och en förståelse för hur ett hållbart och aktivt skogsbruk fungerar i de nordligaste delarna av EU. I de nu ytterligare högre ställda ambitionerna i EU för att ta global ledning för en grön omställning och leva upp till Parisavtalet, som aldrig blivit utan EU:s engagemang, och att det behöver gå fort för att nu få det på plats i det mesta omfattande lagstiftningspaketet någonsin i EU, har dock en allt för förenklad syn på skogen och att skog är samma och fungerar likadant över hela Europa, kommit att åter få fäste i de förslag som nu förhandlas. Därav att norra Sverige och North Sweden aktiverat sig och till det gör en extra satsning under året för att bidra med våra perspektiv i debatten. Det är perspektiv som också får än mer bäring och vikt i och med Rysslands aggression i Ukraina med ett akut behov för EU att på alla sätt minska beroendet av rysk olja och gas, där även ersättningsprodukter från skogen har en given roll för att kunna bidra. Givetvis måste då biomassa, biobränsle och bioenergi ses som hållbara alternativ. 

För att hålla samman denna process har Carina Christiansen anställts som projektledare under året och kommer att finnas placerad på North Sweden European Office för att leda arbetet kring skogen och Fit for 55 för norra Sveriges intressen i de pågående förhandlingarna. Carina kommer närmast från LRF där hon för skogsägarna arbetat med internationella frågor och EU vid tidigare förhandlingar kring skogsfrågorna. Dessutom har hon bland annat arbetat i Kanada med skogsprojekt. Hon har annars en bakgrund som journalist arbetat för både tidningar och andra media och även varit kommunikationskonsult kring bland annat skogsrelaterade frågor för företag och myndigheter.   

- Det skall bli väldigt roligt att få jobba med frågor som jag verkligen brinner för och bidra till att visa skogsbrukets möjligheter att vara en del av EU:s gröna omställning utifrån att ta fram underlag, positioner och medverka vid och anordna olika möten och aktiviteter för regionens politik att kunna föra fram de lokala och regionala perspektiven till EU och även nationellt i dessa frågor, säger Carina och fortsätter med att det är extra viktigt att agera nu när förhandlingarna som pågår och går in i skarpt läge. 

Carina finns att hitta via North Sweden på carina.christiansen@northsweden.eu och vi ser från vår sida fram emot ett intensivt, konstruktivt och givande samarbete med Carina på EU-arenan i denna extra satsning för norra Sverige att även genom regionens rikliga skogar fullt ut kunna bidra till EU:s gröna omställning. 

/Mikael Janson 

Läs mer om Fit for 55, här. 

Läs om Energikommissionären Simsons besök, här.

Läs om besöket av Generaldirektören för EU-kommissionens DG Grow, här. 

Foto: Lasse Halvarsson

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information