Stort intresse för North Swedens event om digitalisering i glesbygd under europeiska veckan för regioner och städer

Under EU:s vecka för regioner och städer arrangerade North Sweden tillsammans med Brysselkontoren för nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samt Scotland Highlands and Islands en workshop. Hybridevent lockade nästan 100 personer till Scotland House och 40 deltagare online. Workshopen belyste de utmaningar och möjligheter som den digitala omställningen innebär för nordliga glesbefolkade regioner. Bland annat teknologis tillgänglighet, jämställdhet i Techbranschen samt värdet av snabb uppkoppling på landsbygden stod på agendan för eventet.

Det var fullt hus den 11 oktober då Brysselkontoren för nätverket Northern Sparsely Populated Areas samt Scotland arrangerade en workshop om digitalisering i de nordliga glesbefolkade regionerna. Eventet samarrangerades tillsammans med Scotland Highlands and Islands och belyste det innovativa arbete som pågår inom digitalisering i de nordliga glesbefolkade regionerna just nu. Eventet, som hade kvalificerat sig till EU-kommissionens officiella program under den europeiska veckan för regioner och städer, hade nästan 100 deltagare på plats i Scotland House i Bryssel och mer än 40 deltog online. 

Digitalisering i glesbefolkade områden och vikten av en inkluderande digital utveckling 

Eventet inleddes med en redogörelse från Maria Bell, verkställande direktör på Mesomorphic, där hon beskrev digitaliseringsarbetet på landsbygden i Shetland, Skottland. Maria pratande bland annat om utmaningar de står inför gällande utvecklandet av en ung arbetsstyrka. Hon tog även upp vikten av bra internetuppkoppling, och var tydlig med att det inte ska vara missgynnande att bo på landsbygden. Maria ville också trycka på värdet av distansarbete på landsbygden och att man bör överväga digitala möten oftare, både för tidshantering och klimatets skull.  

Maria Bell, verkställande direktör på Mesomorphic i Shetland, Skottland.

Den andra talaren var Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktör på North Norway European Office, som representerade NSPA-nätverket. Han inledde med att beskriva de nordliga glesbefolkade regionernas hårda klimat och långa avstånd och hur det tvingar regionerna att tänka annorlunda på digitalisering. Han menade att digitalisering kan göra dessa långa avstånd kortare och att, eftersom regionerna har enorma resurser, kan vi bli ledande i den digitala utvecklingen. “Vi har de resurser, kompetensen, teknologin och modet som krävs för att visa Europa att vi kan vara ledande i den digitala utvecklingen” sa Nils.  

Nils lyfte utmaningen med förlust av kompetens, men var noga med att säga att detta är något vi kan vända. För detta behövs dock rätt stöd och lagstiftning för att göra de glesbefolkade regionerna till attraktiva områden att bo i, där människor kan leva högkvalitativa liv. Han avslutade med att säga att digitalisering är ett bra tillfälle att sammankoppla människor, och det möjliggör ett samarbete där de arktiska regionerna kan bli smartare, grönare och mer innovativa.  

Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktör på North Norway European Office, representerade NSPA under workshopen.

Näst på tur stod finska EU-parlamentarikern Henna Virkkunen som bland annat tog upp Covid-19 pandemin som en accelerator för en utveckling av digitalisering som nu ser ut att bli permanent. Hon var tydlig med att detta är en förändring som vi måste utnyttja. Henna tog även upp hur utbildning ska användas för att undvika digital exkludering då utvecklingen av teknologi går väldigt snabbt just nu.  

Henna Virkkunen, finsk EU-parlamentariker.

Goda exempel från norra Sverige 

Under eventet belystes även exempel på projekt som bidragit till digitalisering i de nordliga glesbefolkade regionerna. Bland dessa var projektet Västerbotten Utan Gränser, en tjänstedesignbaserad modell som syftar till att skapa digital och nära vård och hållbar kompetensförsörjning. Projektet, som samägs av Region Västerbotten, Skellefteå kommun och Umeå universitet, har även tidigare uppmärksammats för sitt nytänkande då det utsågs till en av tre finalister i Medtech4Health Innovation Award tidigare i år.

Brist på kvinnor inom Tech-branschen 

Även jämlikhet mellan könen inom Tech var på agendan under workshopen. Finska EU-parlamentarikern Henna Virkkunen fokuserade på vikten av att utbilda och specifikt fokusera på flickor och kvinnor inom Tech för att ta vara på deras kompetens. Detta var den sista talaren, Kaisa Orajärvi, chef för utbildningsprogrammet i informationsteknologi vid Oulu universitet och, enig om.  

Kaisa fokuserade på det hon kallade utbildningssegregation, ett begrepp hon använde för att beskriva hur flickor och kvinnor är underrepresenterade i Techbranschen, och att det är brister i utbildning som lägger grund till detta. Kaisa berättade om projektet ”You Can! Girls and Technology”, som hon var projektledare för, och hur de arbetade för att motverka segregationen genom att erbjuda bland annat verktyg och resurser till lärare och utbildare samt hålla i workshops om Tech och stereotyper. Hon menade även att det är viktigt för alla att hålla koll på sina egna attityder och fördomar.  

Kaisa Orajärvi, chef för utbildningsprogrammet i informationsteknologi vid Oulu universitet, berättar om projektet “You Can! Girls and Technology” och arbetet för att motverka utbildningssegregation.

Eventet avslutades med en paneldiskussion där talarna gick djupare in på vikten av en inkluderande digital utveckling som även är tillgänglig för äldre. De tog även upp de nordliga glesbefolkade regionernas brist på arbetskraft och att det inte är fler arbetstillfällen som behövs i regionerna, det är fler människor. 

FLOOR-11WS22440-Digital and attractive sparsely populated areas: potential, challenges and best practices from #EURegionsWeek on Vimeo.

Läs mer om nätverket Northern Sparsley Populated Areas här.

Läs mer om projektet Västerbotten utan gränser här.

Läs mer om projektet You Can! Girls and Technology här.

/Nora Vinderå

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information