Utlysning med en budget på 50 miljoner euro för innovativa projekt i städer

Det finns nu EU-medel att söka för innovativa projekt i städer som arbetar med att omsätta New European Bauhaus kärnvärden i verkligheten, det vill säga projekt som arbetar för ökad hållbarhet, inkludering och estetik i städer. Utlysningens syfte är att stötta urban innovation och skapa en hållbar urban utveckling. Ansök senast den 19 januari 2023.

Europeiska Urbana Initiativet (EUI) är en del av den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och har därifrån en budget på 450 miljoner euro. EUI är ett nytt instrument för att stödja den urbana dimensionen av sammanhållningspolitiken under perioden 2021-2027. Minst 8 % av ERUF-medel i varje medlemsstat måste investeras i prioriteringar och projekt som bygger på städers egna strategier för hållbar stadsutveckling. 

I oktober öppnade den första utlysningen inom EUI associerad till det Nya Europeiska Bauhaus (NEB), vilket är ett initiativ som kopplar EU:s gröna giv till den fysiska miljön och accelererar den gröna omställningen med förändring på plats där värderingarna estetik, hållbarhet och inkludering kombineras. Utlysningen har en allokerad budget på 50 miljoner euro, där ERUF kommer finansiera 80% av kostnaderna i de utvalda projekten och varje projekt kan tilldelas upp till 5 miljoner euro. 

Utlysningen har till syfte att stötta projekt som översätter NEB:s kärnvärderingar till praktiken; estetik, hållbarhet och inkludering. Utlysningen ämnar stötta urban innovation samt städers förmåga att skapa en hållbar urban utveckling.   

Denna ansökningsomgång vänder sig de till projekt som driver på omställningen i städer, där potential finns till att generera investeringar, men även till att inspirera andra projekt inom sammanhållningspolitik. Projekten som finansieras måste vara i linje med NEB:s kärnvärden samt kunna relateras till dessa fyra teman:  

  • Bygga och renovera i en koldioxidneutral och cirkulär anda 
  • Bevara och transformera kulturarv 
  • Anpassa och omvandla byggnader till bostadshus med överkomliga priser 
  • Generera urbana utrymmen 

Finansieringen kommer även delvis gå till att möjliggöra överföring och återskapandet av vissa innovativa lösningar till andra städer, specifikt till städer och regioner som behöver mest stöd i den gröna omställningen.  

EUI arrangerar även digitala sessioner för att svara på frågor om utlysningen. Tre online-seminarier kommer anordnas under ansökningsperioden; den 26 oktober, den 16 november och den 14 december. Alla sessioner kommer finnas inspelade på EUI:s hemsida.  

Läs mer och ansök innan den 19 januari 2023 här.

Läs mer om utlysningen här.

Registrera dig till online-sessionerna här.

/Nora Vinderå

26 Okt 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information