Avskogningsförordningen har nu antagits – nya regler för handel med träråvara

I mitten av maj antog ministerrådet Avskogningsförordningen – en lagstiftning som syftar till att minimera EU:s konsumtion av produkter förknippade med avskogning. North Sweden har genom politikernätverket Europaforum Norra Sverige arbetat aktivt med frågan och spelat in norra Sveriges synpunkter. Europaforum Norra Sverige välkomnade de ökade ambitionerna i att motverka global avskogning, samtidigt som nätverket framhöll att det förordningen riskerar att skapa hög administrativ börda för handel med träråvara och missgynna delar av svensk bioekonomi.

Avskogningsförordningen är ett lagförslag som North Sweden har arbetat aktivt med inom en rad olika arenor för att norra Sveriges synpunkter och förutsättningar ska synliggöras och tillvaratas i utformningen av förordningen.  

Avskogningsförordningen, som godkändes av Europaparlamentet i mitten av april och fick klartecken av ministerrådet den 16 maj, syftar till att minimera EU:s konsumtion av produkter från leveranskedjor som är förknippade med avskogning eller skogsförstörelse i tredje land. I realiteten innebär det att aktörer som exporterar och tillhandahåller dessa varor, såsom trä, nötkreatur, kaffe, gummi och palmolja samt produkter som innehåller dessa ingredienser (exempelvis choklad, möbler, grillkol och papper), måste påvisa att verksamheten utövats utan att orsaka någon avskogning eller skogsförstörelse. Detta sker genom att ett system för tillbörlig aktsamhet (due dilgence) införs, det vill säga att aktörer är skyldiga att identifiera och redogöra för risker och negativ påverkan innan produkterna eventuellt kan placeras på EU:s inre marknad. Aktörer måste även säkerställa att varorna producerats i enlighet med bestämmelser om mänskliga rättigheter, och att ursprungsbefolkningars rättigheter tagits i beaktning.  

Genom förordningen inrättas dessutom ett kontroll- och rapportsystem som ska säkerställa att EU:s medlemsländer likväl som länder utanför EU efterlever den nya lagstiftningen. Inom ramen för kontroll- och rapportsystemet ingår ett så kallat riktmärkningsystem, vilket delar in länder i olika risknivåer som bestämmer nivån av inspektioner och kontroller för att underlätta övervakning av så kallade högrisk-länder.

Avskogningsförordningen ur ett svenskt perspektiv

Under omröstningen i ministerrådet den 16 maj valde Sverige att tillsammans med fyra andra medlemsländer att lägga ner sina röster. Regeringen har välkomnat initiativets ökade ambitioner för att minska global avskogning, samtidigt som de ifrågasatt delar av förslagets utformning och dess faktiska konsekvenser för svensk skogsnäring och bioekonomi. 

Svenska aktörer har tillsammans med ett flertal andra aktörer utövat ett aktivt påverkansarbete för att ändra vissa skrivningar i förordningen. Bland annat så innehöll förslaget en definition av hållbart skogsbruk som nu är nu borta efter påtryckningar från bland annat Sverige, som menade att det är svårt att definiera exakt hur olika skogar ska skötas på bästa sätt med tanke på att det finns så många olika typer av skog både inom och utanför EU.

Politikernätverket Europaforum Norra Sveriges arbete med Avskogningsförordningen

Genom Europaforum Norra Sverige (EFNS), ett politikernätverk som samlar företrädare på lokal och regional nivå från Sveriges fyra nordligaste regioner, har North Sweden arbetat med att påverka lagstiftningen utifrån norra Sveriges intressen och förutsättningar genom de inledande likväl som de senare förhandlingarna mellan EU-institutionerna. 

Under våren 2022 antog EFNS en position på EU-kommissionens ursprungliga förslag på förordning, där EFNS välkomnade förslagets ökade ambitioner för att motverka global avskogning i och med att skogen är väsentlig för bevarande av biologisk mångfald likväl som för klimatarbetet i stort. Samtidigt framförde EFNS att träråvara, som omfattas av den nya lagstiftningen, sällan kan kopplas till förändrad markanvändning i tredje land, som mestadels beror på att skog omvandlas till jordbruksmark för att producera livsmedel. EFNS framförde således att förslaget riskerar att resultera i en hög administrativ börda för all handel med skog och trä, trots att produkterna sällan är orsaken till avskogning.

Vad händer nu? 

Eftersom medlemsstaterna i EU:s ministerråd och Europaparlamentet nu röstat igenom förordningen, måste den formellt undertecknas och publiceras i EU:s officiella tidning innan den kan träda i kraft. Delar av förordningen börjar gälla 20 dagar efter att lagen antagits, men vissa artiklar kommer att börja gälla först 18 månader efter antagandet. Förordningen innefattar även särskilda bestämmelser för små och medelstora företag, som beviljas vissa undantag och en längre implementeringsperiod.

Läs ministerrådets pressmeddelande här.

Läs Europaforum Norra Sveriges position på Avskogningsförordningen här.

Läs om de tidigare förhandlingarna inom Avskogningsförordningen och North Swedens påverkansarbete här.

Läs mer om när North Sweden medverkade på den europeiska skogsinnovationsdagen i Bryssel tidigare i år där bland annat Avskogningsförordningen diskuterades här.

Läs mer om Bioekonomiriksdagen i Umeå 2023 här.

/ Vilma Nuldén

07 Jun 2023 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information