Dela dina lokala berättelser om sammanhållningspolitikens mervärde

Europeiska Regionkommittén vill samla in exempel för att visa hur sammanhållningspolitiken spelar en unik och grundläggande roll för att stödja städernas och regionernas utvecklingsstrategier och bekämpa sociala, ekonomiska och territoriella skillnader. Med hjälp av enkätsvaren vill de påminna alla beslutsfattare på EU-nivå och nationell nivå om den oumbärliga roll som sammanhållningspolitiken spelar för europeiska regioner.

Varför denna undersökning?

Eftersom debatten om sammanhållningspolitikens framtid redan har inletts behöves en ny mobilisering för att stärka den som den viktigaste europeiska investeringspolitiken för att främja en harmonisk utveckling av EU:s regioner och städer. Regionkommittén vill med hjälp av enkätsvaren påminna alla beslutsfattare på EU-nivå och nationell nivå om den oumbärliga roll som sammanhållningspolitiken spelar i den europeiska integrationsprocessen och för dess framtid. Att stärka sammanhållningen som ett grundläggande värde för Europeiska unionen är mer angeläget än någonsin!

Hur kan du bidra?

Genom att dela med dig av inspirerande berättelser som visar sammanhållningspolitikens mervärde ur en lokal och regional synvinkel. Regionkommittén letar efter bevis för att sammanhållningspolitiken spelar en unik och grundläggande roll för att stödja städernas och regionernas utvecklingsstrategier och bekämpa sociala, ekonomiska och territoriella skillnader. Syftet är att gå längre än ett enskilt projekt som samfinansieras av strukturfonderna och i stället visa vilken inverkan ett eller flera projekt har på lokalsamhällena och medborgarnas dagliga liv. Endast lokala och regionala myndigheter, som är den myndighetsnivå som befinner sig närmast medborgarna, kan tillföra detta mervärde till EU-debatten.

Vad får du ut av det?

De lokala berättelserna om sammanhållningspolitiken kommer att samlas in och presenteras i en ny interaktiv karta som finns på webbplatsen #CohesionAlliance och på Europeiska regionkommitténs webbplats. De kommer också att användas för olika kommunikationsåtgärder för att visa hur effektiv sammanhållningspolitiken är när det gäller att främja social, ekonomisk och territoriell utveckling i EU:s städer och regioner.

/Maria Boström

Svara på enkäten här. 

Läs mer om Cohesion Alliance här.

04 Jul 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information