Gällivare, Umeå och Luleå utvalda till nytt projekt för samarbete i arktiska städer

Gällivare, Luleå och Umeå har blivit utvalda till att delta i Arctic Urban and Regional Cooperation (AURC), som är en del av implementeringen av EU:s arktiska politik från 2021. AURC-projektet syftar till att stötta städer att överkomma utmaningar kopplade till den arktiska geografin genom utbyten och samarbeten.

År 2021 presenterade EU en policy som fokuserar på de arktiska områdena inom EU. North Sweden bedrev via Europaforum norra Sverige (EFNS), Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), och Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR), ett aktivt påverkansarbete inför att policyn för att EU ska bredda sin syn på Arktis och förverkliga sin politik för mer hållbar regional utveckling i nära dialog med människorna som lever och verkar i det europeiska Arktis. Politiken som sedan antogs år 2021 har ett antal fokusområden. Säkerhetspolitik hamnar högst upp på listan av fokusområden, klimatfrågan kommer på andra plats och de regionala perspektiven återfinns som ett tredje fokus inom EU:s arktiska politik. 

AURC – ett verktyg för utbyte för städer i Arktis 

AURC är en del av EU:s implementering av den arktiska policyn genom att underlätta för samverkan mellan arktiska städer för erfarenhetsutbyte. Av de sökande har sammantaget 14 städer från Sverige, Finland, Norge, Island, Grönland, Färöarna, Kanada, och USA valts ut, varav 9 av dem från Northern Sparsley Populated Areas (NSPA): Gällivare, Luleå, Umeå, Bodø, Harstad, Tromsø, Oulu, Rovaniemi och Salla. Dessa städer ska genom AURC-projektet samarbeta i tematiska kluster med partnerstäder/lokala myndigheter som hanterar liknande utmaningar inom hållbar utveckling och innovation. 

Prioriterade fokusområden för projektet är cirkulär ekonomi, jämställdhet och social inkludering, hållbar turism, ungdomsdeltagande, livsmedelsproduktion/trygghet, naturbaserade lösningar, att skapa attraktiva städer samt hållbar mobilitet och transporter. 

Representanter som jobbar inom relevanta områden att deltar i virtuella såväl som event på plats inom olika tematiska områden. Eventen som ska arrangeras inom projektet involverar olika typer av upplägg såsom workshops, nätverksevent, samt tekniska sessioner om speciella utvalda ämnen. Upplägget grundas i att arktiska nätverk, lokala representanter från de utvalda städerna, och nyckelintressenter med liknande prioriteringar och utmaningar ska träffas för att tillsammans arbeta med dessa frågor.  

Projektet kommer att officiellt vara i 12 månader, men städerna uppmuntras att fortsatta samarbetet även när det officiella projektet har sitt slut. Projektet finansieras av EU:s tjänst för utrikespolitiska instrument (FPI), som arbetar i nära samarbete med EU-kommissionens generaldirektoratet för havsfrågor och fiske (DG Mare) och EU:s utrikestjänst, (EEAS). 

Bra plattform för att kommunicera norra Sveriges utmaningar till EU 

Målet med AURC-projektet är för arktiska städer att samarbeta och lära av andra arktiska städer men projektet kan också vara en bra kanal för att kommunicera de utmaningar som de nordliga glesbefolkade regionerna står inför samt att lyfta arktiska städers roll i framtida EU-initiativ.  

/Julia Bergsten 

Läs mer om AURC-projektet här

Läs mer om EU:s arktiska policy här och här

Foto från Gällivare (längst till vänster) är fotograf Magnus Winbjörk. 

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information