EU:s nya arktiska politik presenterad

Den 13 oktober antog EU-kommissionen EU:s nya integrerade politik för Arktis. Norra Sverige räknas till EU:s arktiska regioner och mycket fokus i EU:s nya arktiska policy berör därför regionen. Nätverket för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), där norra Sverige ingår, har varit aktivt gentemot EU för att upprätthålla den tidigare policyn från 2016 med sitt fokus på att från EU bidra till regional utveckling i det europeiska Arktis. Det är ett fokus som kvarstår med den nya policyn.

Mer säkerhetspolitik mot hittillsvarande arktiska policy

Den tidigare integrerade politiken för Arktis som beslutades om 2016 i EU, var ett resultat av ett aktivt arbete från North Sweden genom samverkan i Northern Sparsely Populated Areas, att bredda perspektiven från tidigare EU-arktiska policys som betonade klimatutmaningarna, behovet av internationell samverkan och att kunna få hållbar tillgång till råvarorna i Arktis. Policyn från 2016 innehöll därför genom dialogen med EU, som den andra pelaren mellan pelare ett om klimatåtgärder och forskning respektive pelare tre om internationell samverkan och säkerhetspolitik, att EU skall bidra till regional utveckling i den arktiska regionen med mycket fokus på regionerna i NSPA.

Det i sin tur har varit argument för EU:s extra regionalstöd till norra Sverige och möjligheten att få EU:s engagemang för att driva en förlängning av järnvägskorridoren norrut från Stockholm mot Narvik och Haparanda och vidare. Det var också genom det efterföljande arbetet i samverkan med EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst det etablerades ett årligt EU Arctic Forum där det första genom North Sweden och samspel med svenska UD genomfördes i Umeå 2019.

Den nya policyn behåller på det stora hela samma perspektiv. Det som kan noteras är dock att säkerhetspolitiken hamnat överst. Det är ett resultat av de ökande spänningar som är i världen och inte minst också byggs upp i Arktis som ett geopolitiskt allt intressantare område till följd av nya möjliga transportrutter och åtkomst av råvaror. Det är också ett resultat av en ökad ambition från EU:s sida att ta en mer aktiv roll på den internationella arenan genom EU:s utrikestjänst (EEAS). Klimatfrågan som annars är EU:s stora huvudnummer med den lanserade stora gröna given och klimatpaketet ”Fit for 55” för att minska koldioxidutsläppen med 55% till 2030 jämfört med 1990 får därmed maka på sig, att vara det andra fokuset i policyn. Givetvis genomsyrar dock klimatfrågan i stort sett allt i hela policyn på samma vis som i övriga EU-politik i nuläget.

Fortsatt fokus på regional utveckling i norra Sverige

De mer regionala perspektiven återfinns som ett tredje fokus. Det är ingen rangordning, men givetvis avspeglar det ett skifte i fokus i EU på utvecklingen och utmaningarna i Arktis. Samtidigt går det att med fog att säga att de regionala utvecklingsperspektiven i än högre grad utgör en bottenplatta och en grund för EU:s arktiska engagemang. NSPA pekas ut som en erkänd dialogpartner för EU kring utvecklingen i Arktis och överlag återspeglar policyn i än högre grad än tidigare de budskap och perspektiv regionerna i NSPA har lyft fram under det gångna årets intensiva utbyte med EU under arbetet med policyn. Fokus ligger på att från EU stödja utvecklingen av ett innovativt, grönt, blått och digitalt Arktis i EU:s egna och omkringliggande arktiska områden.

Urfolkens status och kvinnors och ungas möjligheter ges en central roll, men överlag betonas stöd för den klimatomställning som pågår med dels möjligheterna till förnyelsebar energi, dels en grön industriell omvandling såsom satsningarna på stål utan kol i norra Sverige. Regionens betydelse för EU:s försörjning av råvaror och kritiska mineraler betonas och vikten av hållbara lösningar för det. Satsningar för en cirkulär ekonomi i Arktis pekas ut som viktigt för EU att stödja. Innovativa teknologier inom satelliter, Big Data, AI och datamodellering samt CleanTech pekas ut som förändringsfaktorer för regionen. Att Arktis också är regioner där det bor människor med behov av attraktiva samhällen i nära dialog med EU poängteras och där kommer de årliga EU arktiska forumen vara en del tillsammans med EU:s regionalstöd och Interregprogram för gränsöverskridande samverkan i Arktis. Till det kopplas EU:s pågående process för en landsbygdsvision att också omfatta de arktiska regionernas glesbygd.

Särskilt fokus ges uppkoppling genom bredband och 5G-korridorer att också omfatta den arktiska regionen, utöver att Luleå hamn och förlängningen av Botniska Korridoren utgör viktiga delar av EU:s arktiska anslutningar. Det kan också noteras att även om behovet av forskning kring klimat och utvecklingen runt polarområdena pekas ut, så finns det en breddning av även forskningsbehoven som kopplar till övriga angivna utvecklingsområden för regionerna i inte minst norra Sverige.

Processen framåt att noga följa

Europeiska Ministerrådet och Europaparlamentet kommer att anta resolutioner kring EU-kommissionens nu lagda kommunikation och det är förstås processer att nu följa. Europaparlamentet har redan antagit en egen resolution före det att EU-kommissionen kom med sin policy. En policy som kommer att presenteras vid det stora Arctic Circle med över 2.000 deltagare i Reykjavik 14-17 oktober. För North Sweden och regionerna i norra Sverige samt NSPA vidtar nu att analysera EU-kommissionens skrivelse mer i detalj och dra slutsatser av vad det kan ha förbetydelse för oss samt ta fram positioner att delge EU-arenan i det fortsatta arbetet för att förverkliga policyns inriktning, vilket kommer att följas upp i kommande nyheter. Sammanfattningsvis är det som det är i EU: Några steg fram och något steg bak. Norra Sverige är dock en viktig del av EU:s Arktispolitik. Det kvarstår.

/Mikael Janson

Läs EU-kommissionens och EEAS kommunikation här.

Läs om Europaparlamentets arktiska resolution här.

Läs om uppladdningen inför kommunikationen från EU här.

Se tidigare NSPA-aktivitet under arbetet med EU:s arktiska policy här.

Läs om det av North Sweden initierade EU Arctic Forum i Umeå här.

Läs om den tidigare arktiska policyn när den presenterades här.

13 Okt 2021 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information