Norra Sverige i fokus under EU:s arktiska forum

Norra Sverige på plats och i fokus när EU:s arktiska forum och urfolksdialog anordnades i Nuuk på Grönland, 8–9 februari, 2023. EU:s roll i Arktis, investeringar för hållbar ekonomisk utveckling, grön omställning, och urfolkens rättigheter diskuterades med EU-kommissionär Sinkevicius och ledare från arktiska stater, regioner, urfolk och företag med flera deltagare från norra Sverige på plats.

EU Arctic Forum etablerades under EU:s framtagande av sin arktiska politik med ett ökat fokus på att stödja regional utveckling, inte minst utifrån North Swedens arbete genom samverkan i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, i norra Sverige, Finland och Norge, med att lyfta EU:s egna arktiska regioners behov och möjligheter till utveckling som en central grundpelare för EU:s arktiska ambitioner. North Sweden kunde tillsammans med svenska UD etablera EU Arctic Forum genom att bjuda in till det första forumet i Umeå 2019. Sedan slog pandemin till och efter den har EU-kommissionen och EU:s utrikestjänst anordnat ett ytterligare sådant forum i Bryssel med ambitionen att hålla årliga forum, vartannat i den arktiska regionen och vartannat i Bryssel.

EU Arctic Forum på Grönland i ett allt hetare Arktis

Årets forum är det första utanför EU, även om Grönland är en del av Kungadömet Danmark som är det medlemsland i EU som tillsammans med framförallt Finland lyfter de arktiska intressena i EU. Flera länder i EU har tagit egna arktiska strategier, och med pågående klimatförändringar och säkerhetspolitiska spänningar samt förekomsten av kritiska råvaror så är det ett ökande fokus på regionen från hela världen.

Grönland har liksom norra Sverige möjligheter med naturresurser och förädling, inte minst viktiga kritiska mineraler för den gröna industriomställningen, men också utmaningar kring bristande infrastruktur och behov av kompetens. Det skapar intresse för utbyte av kunskaper och erfarenheter för framtiden och att se hur EU kan stödja utvecklingen. Det geopolitiska läget spelar givetvis också in på Grönland, liksom för regionerna i NSPA. Ett flertal stater har öppnat representationskontor i Nuuk, vilket även EU kommer att göra under året som en del av sin senaste arktiska policy från 2021.  

Från vänster: Nils-Olov Lindsfors, Region Norrbotten | Mikael Janson, North Sweden | Mika Riipi, Region Lapland |Tomas Mörtsell, Region Västerbotten | Lucille Erhart, CPMR:s Östersjökommisssion | Janus Brandin, Region Norrbotten | John Kostet, North Sweden.

Norra Sverige synligt och aktivt med särskilt intresse från EU

Norra Sverige deltog i panelerna om EU:s roll i Arktis och hållbar ekonomisk utveckling via Nils-Olov Lindfors, Region Norrbotten som företrädde nätverket Northern Sparsely Populated Areas, samt ordföranden för Östersjökommissionen inom Conference for Peripheral and Maritime Regions, Tomas Mörtsell, Region Västerbotten. Både Lindfors och Mörtsell berättade om hur norra Sverige leder EU:s gröna omställning och hur det samtidigt ställer krav på samhällets förmåga att samarbeta på flera nivåer och hitta lösningar mellan olika intressen, inte sällan tillsammans med EU som möjliggörare. Från NSPA medverkade även Kari Aalto, direktör på East & North Finland EU Office och för närvarande sammankallande i NSPA-nätverket på Brysselarenan, samt Mika Riipi regionråd från finska Lappland.

Sedan EU:s arktiska politik kommunicerades i oktober 2021 har förutsättningarna för arktiskt samarbete efter Rysslands invasionskrig i Ukraina förändrats drastiskt. Flera delar i EU:s arktiska politik, liksom ett antal avsnitt i arktiska staters egna strategier, gäller i praktiken inte längre. Samarbetet med Ryssland har upphört, och EU:s ambition att stoppa utvinningen av olja och gas i Arktis har fått omprövas i och med den omfattande energikrisen som drabbat Europa till följd av Rysslands krig. EU menar att grunden för EU:s arktiska politik ligger fast, men öppnade samtidigt för anpassningar som följer av det förändrade världsläget.

Arktiskt samarbete under förändring och av fortsatt vikt för norra Sverige

För norra Sverige kvarstår och gäller ett antal relevanta delar i EU:s arktiska politik. Men möjligtvis att EU i än högre grad kan bidra till ett livaktigt eget Arktis som utvecklas med samverkan över gränserna. Det handlar om framförallt om forskning, transporter och råvaror att utvecklas i samspel mellan regionerna och EU i det europeiska Arktis, till vilka norra Sverige räknas. Därtill beskrivs strukturfonderna som särskilt viktiga för utvecklingen av EU:s arktiska områden. Behovet av att frigöra tillräckligt med finansiella resurser för att kunna hantera arktiska utmaningar är en viktig fråga som North Sweden lyft ett flertal gånger via sina olika nätverk, och något EU tagit fasta på. I policyn utlovas inte några nya resurser, utan det handlar snarare om att så effektivt som möjligt nyttja alla finansieringskällor som EU har att erbjuda.

EU:s arktiska politik har reden spelat stor roll för norra Sverige, bland annat för transportinfrastruktursatsningar utmed Botniska Korridoren, och kan komma att bli allt viktigare fortsättningsvis. Exempelvis för tilldelningen av strukturfonder till norra Sveriges glesbefolkade områden under nästa programperiod.

Frågan om hur EU nu ska gå vidare med sin arktiska politik är efter forumet fortsatt något oklar. Ett antal åtaganden ska genomföras. Samtidigt har Ministerrådet ännu inte antagit några slutsatser. Förväntan om att Sverige ska leda arbetet och prioritera frågan under det svenska ordförandeskapet är stort bland intressenter i Arktis. Sveriges utrikesminister Tobias Billström skulle ha deltagit under forumet men tvingades att ställa in med kort varsel. Arktis nämndes heller inte i Regeringens utrikesdeklaration som presenterades 15 februari. Möjligtvis att frågan återaktualiseras när Norge tar över ordförandeskapet från Ryssland i Arktiska rådet under våren. Oavsett utvecklingen på nationell nivå, är EU:s arktiska politik en fortsatt viktig fråga för norra Sverige.

Läs mer om betydelsen av EU:s arktiska politik för norra Sverige här

Läs om forumet i Umeå och bakgrunden till det här

15 Feb 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information