Nytt stödpaket ska öka små och medelstora företags konkurrenskraft och resiliens

EU-kommissionen presenterade ett nytt stödpaket under september månad med ett flertal olika initiativ i syfte att tillgodose små och medelstora företags behov i det nuvarande ekonomiska klimatet. Små och medelstora företag är särskilt drabbad för externa kriser och därför lanserar EU-kommissionen nu ett förslag om en förordning gällande sena betalningar vid handelstransaktioner samt ett direktiv om en enskild skattemyndighet. Förslaget består också av ett antal andra åtgärder som ska underlätta för små och medelstora företag.

Omkring 99 procent av alla företag inom EU omfattas av små och medelstora företag som dessutom står för två tredjedelar av arbetstillfällena inom den privata sektorn i EU. Inom ramen för stödpaketet vill EU-kommissionen fortsätta främja den gröna och digitala omställningen samt säkerställa en högre resiliens mot externa kriser.

Små och medelstora företag har varit särskilt utsatta av de senaste årens kriser; covid-19 pandemin, Rysslands krig i Ukraina, energikris och en hög inflation. Små och medelstora företag drabbas i hög utsträckning av oförutsägbarhet, begränsningar, brist på kompetens och arbetskraft. Med anledning av detta, lanserade EU-kommissionen den 12 september 2023 ett nytt stödpaket som omfattas av nya åtgärder för kortsiktigt stöd, ökad långsiktig konkurrenskraft och ett rättvisare företagsklimat. Syftet med initiativet är att förbättra företagsklimatet, öka möjligheten för små och medelstora företag att få tillgång till finansiella medel och därigenom hjälpa dem att växa för att frigöra dess fulla ekonomiska förmåga. Den 13 september höll Ursula von der Leyen sitt linjetal där hon bland annat tog upp vikten av att underlätta framför allt för de små företagens konkurrenskraft genom regelförenklingar och att rapporteringskraven ska minska med 25% mot vad det är idag.

Som en del av handlingarna lanserar EU-kommissionen också nya förslag till en förordning om sena betalningar vid handelstransaktioner samt ett direktiv om en enskild skattemyndighet som knutpunkt för små och medelstora företag.

Förordningen ska lösa problemen med sena betalningar, en orättvis praxis som skapar likviditetsproblem för små och medelstora företag samt gör leveranskedjorna mindre konkurrenskraftiga och resilienta. Förslaget kommer ersätta 2011 års direktiv om sena betalningar med en förordning. Förslaget omfattar en stram betalningsgräns på 30 dagar och därmed slopar juridiska tvetydigheter inom ramen för det nuvarande direktivet.

Direktivet om en enskild skattemyndighet som knutpunkt för små och medelstora företag möjliggör för företag med driftställen i andra EU-länder möjlighet att välja en skattemyndighet (där huvudkontoret finns) att förhålla sig till. EU-kommissionen menar att förslaget kan leda till ökad skattesäkerhet, rättvisa, främjar viktiga affärsbeslut samt sänker kostnaden för den enskildes företag.

I övrigt består EU-kommissionens förslag om stödpaket för små och medelstora företag andra åtgärder:

  • Förbättra regelverket för små och medelstora företag. – I större utsträckning beakta små och medelstora företags behov i framtida EU-lagstiftning, exempelvis genom att tillämpa längre övergångsperioder. EU-kommissionen kommer dessutom tillsätta en EU-företrädare för området.

 

  • Förenkla administrativa förfaranden och rapporteringskrav för små och medelstora företag. – Att implementera systemet för engångsprincipen, i syfte att realisera administrativa tillvägagångssätt som anses gemensamma för marknaden och inte behöva registrera handlingar på nytt. Inom ramen för rapporteringskrav ska EU-kommissionen bygga vidare på arbetet med att minska rapporteringskraven med 25%.

 

  • Stimulera investeringar tillgängliga för små och medelstora företag. – Utöver de 200 miljarder euro som kommer finnas tillgängliga för små och medelstora företag inom ramen för olika EU-finansierade program till 2027 ska EU-kommissionen fortsatt driva framgångar för små och medelstora så företagen kan ta del av InvestEU.

 

  • Satsa på kompetensutveckling. – Att fortsätta stödja utbildningsprojekt från stora partnerskap inom ramen för EU:s kompetenspakt.

 

  • Stödja små och medelstora företags tillväxt. – Fram till slutet av 2023, göra en översyn av den nuvarande definitionen av små och medelstora företag och eventuellt ändra vissa skyldigheter för mindre börsnoterade företag i syfte att frigöra dess fulla ekonomiska förmåga.

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som är präglat av små och medelstora företag. Några utav de störta utmaningarna som små och medelstora företag står inför i regionen är kopplade till bristen på kompetens. I Tillväxtverkets rapport från 2023 är det 42 procent av de små och medelstora företagen i norra Sverige som uppger att det finns en bristfällig tillgång för lämplig arbetskraft. 25 procent av de små och medelstora företagen upplever dessutom att lagar och myndighetsregler är en hög tröskel.

/Alexander Castwall

 

Läs mer om North Swedens artikel om kompetensförsörjning här

Läs mer om North Swedens artikel, State of Play här

Läs mer om EU-kommissionens förslag här

Läs mer om tillväxt i norrlandsregionen här

Läs mer om åtgärderna för tillväxt här

20 Sep 2023 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information