Östersjökommissionen höll årskonferens i Umeå och Vasa

Den 19–20 september anordnade Östersjödelegationen inom nätverket för perifera och maritima regioner, Conference for peripheral and maritime regions (CPMR), sin årliga generalförsamling med värdskap av Västerbotten och Österbotten. Ordföranden för Östersjödelegationen, Thomas Mörtsell från Region Västerbotten, kunde hälsa välkommen till en unik konferens då den hölls i två regioner varav en del på färjan mellan Umeå och Vasa.

CPMR är ett starkt nätverk mellan regioner på EU-arenan, med påverkan på EU:s politik inom områden såsom regionalpolitik och infrastuktur, med huvudfokus på perifera och maritima regioner. Regionerna Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen är i dagsläget medlemmar i CPMR och Nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), där Sveriges fyra nordliga regioner ingår, är en aktiv part i CPMR för att bevaka det nordligaste Europas intressen. Från finsk sida ingår Österbotten.  

CPMR är inordnat i delegationer utifrån havsområden och regionerna runt Östersjön ingår i CPMR:s Östersjökommission med Tomas Mörtsell från Region Västerbotten som ordförande där bland annat huvudstäderna Stockholm och Helsingfors också är medlemmar. Årets årliga generalförsamling anordnades gemensamt av Västerbotten och Österbotten. 

Östersjödiskussioner på färjan mellan Umeå och Vasa 

Första dagens möten höll inledningsvis till i Umeå och gav möjlighet till att besöka Umeå Energi. Fokus låg på EU:s regionalpolitik och EU:s Östersjöstrategi, samt verktygen för smart specialisering och partnerskap för regional innovation med exempel från Östersjöregionerna. Konferensen fortsatte sedan ombord på färjan Aurora Botnia mellan Umeå och Vasa, som i sig är ett gott bevis på framgångsrik gränsöverskridande samverkan i Östersjön över Kvarken. Samverkan genom Kvarkenrådet är också Nordens första så kallade EGTS, Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, en särskild samarbetsstatus inom EU för att förenkla och underlätta samarbetsprojekt mellan olika länder.  

Färjan är i sig ett av EU stöttat innovationsprojekt för att bli den grönaste av sitt slag i världen. North Sweden har varit delaktiga på olika sätt gentemot EU på Brysselarenan i förverkligandet av den förbindelsen och finansiering på den svenska sidan för utbyggnad av hamnen och vidare västerut från Umeå. 

Under överfärden var fokuset just på infrastruktur och transporter med Lotta Rönström från North Sweden att efter en välkomsthälsning av Rickard Carstedt, Region Västerbotten, moderera det passet med bland andra Mathias Lindström, Kvarkenrådet, och Åsa Ågren Wikström, Region Västerbotten. Andra dagen fortsatte i Vasa med besök på Wärtsilä som byggt färjan och använder den som en experimentverkstad för olika aktörer att pröva olika bränslen och tekniker för miljövänligare transporter. Dagen inkluderade även samt fortsatta diskussioner och genomgång av CPMR:s arbete. 

 

Samtal kring infrastruktur och transporter i Östersjön ombord på Aurora Baltic mellan Umeå och Vasa modererat av Lotta Rönström, North Sweden.

/Mikael Janson 

Läs mer om CPMR här

Läs mer om EU:s Östersjöstrategi här

Lär med om Kvarkenrådet här

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information