Reflektioner om kritiska råmaterialakten från industrin, politiken och näringslivet på svenska representationen i Bryssel

Den 27 april höll Svemin, en svensk branschorganisation som representerar Sveriges gruv- och mineralindustri, ett frukostseminarium vid Sveriges ständiga representation vid EU. Seminariet hade fokus på Critical Raw Materials Act (CRM Act), akten om kritiska råmaterial och dess konsekvenser för Europas resursförsörjning. Evenemanget samlade nyckelaktörer från regeringen, industrin i norra Sverige och icke-statliga organisationer för att diskutera betydelsen av kritiska råmaterial för att möjliggöra den gröna och digitala övergången samt säkerställa en hållbar leverantörskedja för kritiska sektorer som försvar och rymd.

Seminariet inleddes med välkomsthälsningar från Emma Härdmark, kommunikationsdirektör på Svemin, och Maria Sunér, VD för Svemin. De underströk Sveriges betydelse som en av Europas mest inflytelserika gruvländer och lyfte fram landets moderna gruvinfrastruktur och stora potential att producera kritiska råvaror som behövs för den pågående energi- och mobilitetsrevolutionen. 

Joaquim Nunes de Almeida, direktör för mobilitet och energiintensiva industrier vid EU-kommissionen (DG MOVE), presenterade förslaget till kritiska råmaterialakten och lyfte dess betydelse för Europas motståndskraft och resursförsörjning. 

Reflektioner på betydelsen av kritiska råmaterialakten från industrierna i norr och politiken  

Under panelsamtal på konferensen behandlades olika perspektiv på CRM Act och dess politiska och industriella konsekvenser. I en panel med titeln "Den gröna övergången börjar i gruvan," deltog framstående branschledare, inklusive Mikael Staffas, VD för Boliden, och Pia Lindström, Senior Vice President för hållbarhet på LKAB. Deras diskussion kretsade kring gruvindustrins avgörande roll för att främja den gröna omställningen och möjliggöra hållbar råvaruutvinning för framtida teknologier. Hur gruvsektorn kan anpassa sig och inta en ledande roll i utvecklingen av miljövänlig teknik och bidra till en cirkulär ekonomi. Genom att integrera hållbarhetsprinciper och effektiva utvinningstekniker kan gruvindustrin spela en positiv roll i att minska klimatavtrycket och främja en mer hållbar framtid, var huvudbudskap från panelen.  

Politiska perspektiv på kritiska råmaterialakten 

Under seminariet delade Sara Modig, statssekreterare hos Sveriges energi-, närings- och industriminister Ebba Busch, perspektivet från den svenska regeringen om CRM Act. Hon framhävde vikten av en säker och hållbar råvaruförsörjning för Europas välfärd. Anna Strandbacke-Muhler, rådgivare för industri- och regionalpolitik vid Sveriges ständiga representation vid EU, delade reflektioner från Sveriges ordförandeskap om CRM Act och poängterade vikten av ett robust genomförande av lagstiftningen. 

I panelen med titeln "Det politiska perspektivet," var det Europaparlamentarikerna Jessica Polfjärd och Hildegard Bentele som ledde en diskussion om de politiska konsekvenserna av CRM Act. De betonade vikten av att bevara naturen och respektera lokala förutsättningar när man formulerar och implementerar lagstiftningen. Denna panel fokuserade på att se till att regionernas intressen beaktas och att säkerställa en balans mellan gruvindustrin och miljömässiga hänsynstaganden. 

Inspel från näringslivet och intresseorganisationer 

I en avslutande panel deltog representanter från näringslivet och intresseorganisationer. Diskussionen fokuserade på att undersöka de specifika konsekvenserna av CRM Act för företag och deras hållbarhetsinsatser. Deltagarna analyserade hur lagstiftningen kan påverka företagsverksamheten och identifierade möjligheter och utmaningar som uppstår i övergången mot mer hållbara metoder och processer. 

Läs mer om Svemin här

Läs mer om Critical Raw materials Act här

/Andreas Lindström 

24 Maj 2023 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information