Rekommendation för regional utvecklingspolicy

I OECD:s nya rekommendation om regional utveckling fastställs tio pelare för motståndskraftig regional utveckling för att hjälpa till att ta itu med skillnader mellan platser och frigöra potentialen i samhällen runt om i världen. Rekommendationen om regional utvecklingspolitik, som antogs den 8 juni 2023 av OECD-rådet på ministernivå, ger länderna ett övergripande politiskt ramverk för att stödja utformningen och genomförandet av en effektiv regional utvecklingspolitik.

OECD, organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, ser att en kvalitativ regional utvecklingspolitik är avgörande för inkluderande ekonomisk tillväxt, välbefinnande, miljömässig hållbarhet och resiliens. Regioner, städer och landsbygdsområden spelar en avgörande roll för den ekonomiska och sociala mildringen av och anpassningen till megatrender, inklusive klimatförändringar, digitalisering, demografiska förändringar och globalisering, som har mycket asymmetriska effekter inom OECD-länderna. Exempelvis har externa kriser som covid-19 pandemin visat sig påverka regioner på olika sätt, där vissa har berörts mer än andra. 

Tio steg för hållbar lokal och regional utveckling 

Med anledning av detta har OECD nu tagit fram en rekommendation för en regional utvecklingspolicy som innefattar tio heltäckande steg som över tid ska kunna implementeras inom samtliga regioner. Målet med rekommendationerna är att berika regionernas diverse verksamheter som nationella prestationer, samt minska ojämlikheter för människor och samhällen. 

  1. utforma och implementera en integrerad och balanserad regional utvecklingsstrategi skräddarsydd för olika platser” – Sätta tydliga och genomförbara mål baserat på den region som rekommendationen implementeras i, samt att integrera med grannregioner och nyttja den enskildes regions absoluta fördelar.  

  2. Inrikta sig på lämpliga territoriella skalor för politiska åtgärder för att ta hänsyn till alla typer av ömsesidigt beroende över och inom regioner, inklusive genom win-win-partnerskap” – Integrering av stads- och landsbygdsmiljöer genom att öka samarbetet i syfte att maximera produktion av kollektiv nytta. 

  3. Engagera sig aktivt med regionala och lokala samhällen och intressenter under hela beslutsfattandets cykel för att samla in och samproducera den kunskap som behövs för att identifiera regioners behov och dra nytta av deras specifika tillgångar” – Skapa miljöer som integrerar människor hela inom hela samhället och arbeta på ett transparent sätt. 

  4. Utnyttja regional utvecklingspolitik för att ta itu med de asymmetriska effekterna av globala megatrender och chocker samt leverera en hållbar och rättvis grön omställning” – Främja nettonoll koldioxidutsläpp och en grön omställning, samt bistå regioner att acklimatisera sig till demografiska förändringar.  

  5. Främja tillgängligheten och kvaliteten på internationellt jämförbar data och indikatorer på olika territoriella skalor för att informera om regional utvecklingspolitik och producera bevis för beslutsfattande” – Förbättra tillgängligheten och främja antagandet av internationella standarder relaterat till regionala utvecklingspolitiska områden. 

  6. Inrätta sunda arrangemang för flervåningsstyre för att främja en sammanhängande regional utveckling” – Tillhandahålla incitament och söka möjligheter för gränsöverskridande samarbete mellan subnationella regeringar för att förbättra och möjliggöra komplement inom ramen för regional utveckling. 

  7. Stärka den administrativa, strategiska och tekniska kapaciteten för utformning och genomförande av regional utvecklingspolitik på nationell och subnationell nivå” – På regelbunden basis identifiera färdigheter och kompetenser som är nödvändiga för att genomföra en effektiv regional utvecklingspolitik.  

  8. Mobilisera diversifierade, balanserade och hållbara finansiella resurser för att adekvat finansiera regional utvecklingspolitik på nationell och subnationell nivå” – Anpassa finansieringen för regional utveckling till målen för nationell och subnationell regional utvecklingspolitik. 

  9. Främja integritet, transparens och ansvarsskyldighet i regional utvecklingspolitik för att säkerställa effektiv användning av offentliga resurser och stärka förtroendet för nationella och subnationella regeringar” – Sprida korrekt, aktuell tillförlitlig och användbar information om regional utvecklingspolitik samt huruvida regionala utvecklingsfonder används. 

  10. Driva robusta funktionssätt för resultatstyrning som främjar evidensbaserad regional utvecklingspolitik” – Systematiskt använda data och bevis från utvärdering för att lättare förstå och kommunicera politiska resultat.  

Norra Sverige i nära samspel med OECD och EU för hållbar utveckling 

Rekommendationen kommer att användas för att se över politiska ramverk för regional utveckling i och utanför OECD:s medlemsländer. En handlingsinriktad verktygslåda kommer också att tas fram under de kommande månaderna för att stödja genomförandet.  

Det i sin tur knyter nära an det arbete som pågår i norra Sverige inom ramen för den pågående OECD-studien i de nordliga glesbefolkade områdena i Sverige, Norge och Finland inom nätverket Northern Sparsely Populated Areas, med syfte att stärka samverkan och strategier för hållbar utveckling i det europeiska Arktis. Den är i sin tur en uppföljning på den tidigare OECD-studien som lanserades i den Europeiska Regionkommittén 2017.  

Båda dessa studier kopplar nära till OECD:s arbete med att ta fram rekommendationer för regional utveckling i såväl specifika regionala kontexter som mer generella, som de nu lanserade tio punkterna, och hur EU och nationella aktörer kan stödja hållbar regional utveckling. Norra Sverige är också med som ett så kallat Living Lab i en EU-studie för att få fram bättre data för att kunna följa utvecklingen i landsbygd och glesbygd som stöd för sådana bättre anpassade utvecklingsstrategier. 

/Alexander Castwall 

Läs mer den pågående OECD-studien här

Läs mer om den tidigare OECD-studien här

Läs mer om projektet Granular för bättre landsbygdsdata här

Du kan läsa mer om rekommendationsstegen här

11 Sep 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information