Skolambassadörer för EU besökte North Sweden-kontoret

Den 23 mars fick North Sweden besök av en grupp skolambassadörer som fortbildar sig inom EU-frågor i syfte att öka EU-kunskaperna runtom i Sverige skolor. Inom ramen för fortbildningen, arrangerad för lärare och rektorer av Högskole- och Utbildningsrådet (UHR), ingick det att lära sig mer om de lokala och regionala perspektiven. Skolambassadörerna fick därför ta en del av en dragning av Mikael Janson, direktör på North Sweden, som berättade om hur North Sweden arbetar och om det regionala påverkansarbetet på Brysselarenan. Det fanns även tid för dialog och många intressanta frågor som bland annat berörde de aktuella lagförslagen kopplade till EU:s gröna omställning.

Skolambassadörer för EU är en fortbildning som genomförs årligen av Högskole- och Utbildningsrådet (UHR), EU-kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentets kontor i Sverige på uppdrag av Regeringskansliet. Den 23 mars fick North Swedens besök av årets lärargrupp som besökte Bryssel för att lära sig mer om EU i syfte att öka kunskapen runt om på Sveriges högstadieskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor och vuxenutbildningar. Genom fortbildningen ska skolambassadörerna få verktyg till att lyfta in fler EU-relaterade moment i undervisningen och till att genomföra olika EU-relaterade aktiviteter såsom att anordna temadagar eller söka projektmedel och utbyten med andra skolor inom EU.  

Skolambassadörerna hade ett fullspäckat schema under deras veckolånga vistelse i Bryssel med besök hos ett flertal olika EU-institutioner och aktörer. Gruppen valde att besöka North Swedens kontor för att lära sig mer om hur ett regionkontor arbetar på Brysselarenan men också för att få en inblick i hur North Swedens arbete är kopplat till den pågående samhällsomställningen i norra Sverige.

Vikten av regional representation och regionalt påverkansarbete på Brysselarenan 

En av punkterna i skolambassadörernas schema var att lära sig mer om de lokala och regionala perspektiven och vilken betydelse de har för EU. Skolambassadörerna fick därför ta del av en dragning av Mikael Janson, direktör på North Sweden, som berättade om vikten och mervärdet av att ha region- och stadskontor representerade i Bryssel. Fokus under presentationen låg på hur ett regionkontor arbetar och hur North Sweden arbetar för att lyfta fram norra Sveriges perspektiv och intressen på Brysselarenan.  

Skolambassadörerna fick därefter höra på hur North Sweden samarbetar inom ett flertal nätverk, däribland nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) som består av de 13 nordligaste regioner i Finland, Sverige och Norge. Genom NSPA har North Sweden aktivt arbetat med EU:s arktiska politik – vilket blivit ett allt viktigare politikområde inom EU till följd av klimatförändringar, råvarutillgångar och säkerhetspolitiska upptrappningar. North Sweden har däremot genom NSPA särskilt betonat vikten av att EU ska bidra till regional utveckling för de människor som bor i de arktiska regionerna, vilket även genomsyrat EU:s uppdaterade arktiska policy som presenterades 2021.

Engagerande dialog med stort fokus på klimat- och skogsfrågorna 

Norra Sverige har just nu blickarna riktade mot sig i och med regionernas roll i den gröna omställningen vilket även blev tydligt genom gruppens nyfikenhet på kontoret och regionen.

Ett område som väckte mycket intresse hos de 25 skolambassadörerna var några av de lagförslag som EU-kommissionen presenterade i mars inom ramen för EU:s gröna industriplan, däribland rättsakten om kritiska råvaror och förordningen om nettonollindustri, i och med lagförslagens betydelse för norra Sverige. North Swedens påverkansarbete för en aktiv och hållbar skogsnäring och bioekonomi var ytterligare ett område som väckte intresse i och med de många lagförslagen inom klimatpaketet Fit for 55 som förhandlas om för tillfället.  

Stort tack till alla skolambassadörer för ert besök på North Swedens kontor och norra Sveriges hem i Bryssel!

Läs mer om Skolambassadörer för EU här.

Läs mer om NSPA:s arbete och den Arktiska policyn här.

/ Vilma Nuldén

28 Mar 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information