Transform to Thrive: EU:s makroregionstrategier främjar samarbete och kompetensutveckling i Östersjöregionen

Den 24–28 april anordnades den fjärde upplagan av EU:s makroregionstrategier (MRS) med fokus på att främja samarbete och driva på den gröna och digitala omställningen i hela Europa. Representanter från 19 medlemsländer och 10 partnerländer samlades för att diskutera och främja regionala strategier för att möta framtidens utmaningar. Norra Sverige framhölls som en region med en mängd attraktiva och välbetalda arbetsmöjligheter av kommissionären Elisa Ferreira.

Vad är makroregionstrategin?

Makroregionstrategier är plattformar för strategiskt nätverkande med målet att främja samarbete och dialog samt skapa synergier för att lösa utmaningar och främja sammanhållning inom en specifik makroregion. Genom att samordna politiska insatser, utbyta bästa praxis och övervinna administrativa hinder syftar makroregionstrategierna till att skapa en integrerad och hållbar utveckling. Det finns fyra etablerade strategier för olika områden, däribland EU:s strategi för Östersjöregionen av relevans för norra Sveriges regioner. Inom Östersjöstrategin är viktiga inslag bland annat främjande av hållbar transportinfrastruktur, stärkt energisäkerhet, bevarande av en sund havsmiljö.

Kompetensutveckling och ungdomsarbetslöshet högt på agendan

Den 24–28 april anordnades den fjärde EU Macro-Regional Strategies Week i Bryssel. EU:s makroregionala strategivecka är det största årliga evenemanget tillägnat EU:s fyra makroregionala strategier. I år låg fokus på tre övergripande teman: energi, kompetens och finansiering och centrerat kring mottot “Transform and Thrive”.

Kompetensutveckling och ungdomsarbetslöshet var högt på agendan under makroregionala strategivecka inom ramen för EU:s år för kompetensförsörjning. Den gröna och digitala omställningen skapar nya möjligheter samtidigt som den ställer höga krav på utbildningssystemet i Europa. För att möta dessa utmaningar diskuterades åtgärder för att främja synlighet för Erasmusprogrammet och möjligheter till yrkesutbildning för unga inom makroregionerna. Att motverka kompetensflykt genom harmonisering av kompetenserkännande för arbetskraftsinvandring från tredjeland var också prioriterat.

Den sista delen av makroregionala strategivecka fokuserade på konkreta åtgärder och nödvändiga ekonomiska resurser för att genomföra makroregionstrategierna. Utan tillräcklig finansiering blir förändring svår att åstadkomma. Under paneldebatten diskuterade representanter från makroregionstrategierna och Generaldirektoratet för regional- och stadsutveckling (DG REGIO) gemensamma investeringsprioriteringar, samarbetsåtgärder och implementeringsförberedelser.

Nordligaste delarna av Europa – ett föregångsexempel

Norra Sverige fick en stund i rampljuset när Elisa Ferreira, kommissionär för Sammanhållning och Reformer, framhöll regionen som en förebild med många attraktiva och välbetalda arbetsmöjligheter för unga människor. Norra Sverige samarbetar nära med norra Norge och norra Finland för att främja regional utveckling och möta gemensamma utmaningar. Genom strategiskt nätverkande och samordnade insatser har samarbetet skapat en dynamisk makroregion i norra Europa. Samarbetet fokuserar på att utnyttja regionernas styrkor för att främja tillväxt, innovation och hållbar utveckling. Genom att dela bästa praxis inom gröna och cirkulära industrier samt främja turism och besöksnäring skapas starka och attraktiva destinationer som gynnar hela regionen.

Östersjöstrategin – närmare samarbete med grannländerna

Inom EU:s strategi för Östersjöregionen samarbetar länderna runt Östersjön för att främja hållbar tillväxt, samarbete och innovation. Strategin har varit i kraft sedan 2009 och syftar till att underlätta samarbete och utnyttja gemensamma möjligheter och utmaningar.

Ett viktigt mål med strategin är att främja hållbar transportinfrastruktur och stärka energisäkerheten i regionen. Genom samarbete strävar länderna efter att utveckla en effektiv och hållbar transportsektor samt säkerställa en tillförlitlig energiförsörjning.

Strategin främjar även forskning och innovation inom Östersjöregionen. Genom att dela bästa praxis och samarbeta inom områden som förnybar energi, smarta städer och digitalisering kan länderna skapa en mer innovativ och konkurrenskraftig region. Genom att fokusera på infrastruktur och innovation bidrar strategin till att främja hållbar utveckling och stärka regionens konkurrenskraft.

Norra Sverige, med sina kustregioner längs Bottenviken, spelar en viktig roll i detta samarbete och arbetar tillsammans med CPMR:s Östersjökommission för att främja strategins mål. Östersjökommissionen fokuserar på att främja samarbete och utveckling mellan regioner runt Östersjön för att stärka hållbar tillväxt och innovation i området. Genom att delta i CPMR:s arbete kan norra Sverige dra nytta av utbyte av bästa praxis och erfarenheter från andra regioner i Östersjöområdet och påverka EU:s politik och program för att bättre möta regionens specifika behov och utmaningar.

Läs mer om MRS week här

Läs mer om CPMR och Östersjökommissionen här

/Andreas Lindström

24 Maj 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information