Ansök om finansiering för att stärka hållbar stadsutveckling

EU-kommissionen har lanserat en tredje ansökningsomgång för utlysningen inom ramen för European Urban Initiative (EUI) med mål att stärka hållbar stadsutveckling inom EU. Den nya ansökningsomgången har en budget på 90 miljoner euro som ska erbjudas till projekt som testar innovativa lösningar. Ansök senast 14 oktober 2024.

Den tredje ansökningsomgången för utlysningen inom ramen för European Urban Initiative (EUI) har nu öppnat. Målet med utlysningen är att stötta hållbar utveckling i urbana miljöer genom att hjälpa städer att testa innovativa lösningar i urbana miljöer. 

Ansökningen riktar sig till projekt som lägger fokus på energiomställning eller teknik i städer. Utlysningen syftar specifikt till projekt med energilösningar som utforskar konkreta innovativa lösningar med mål om att säkerställa prisvärda och renare energisystem. Alternativt ska projektet utforska ny teknik och digitala lösningar med syfte att förbättra offentliga tjänster, stadsstyrning, livskvalitet och medborgarnas engagemang. Detta ska göra EU:s städer tryggare, säkrare och mer tillgängliga för alla. Lösningarna inom dessa två områden ska dessutom vara möjliga att implementera i andra städer i EU. 

Vissa av EU:s initiativ riktade till städer krav på ett mist antal innevånare i kommunen som ansöker så North Sweden jobbar löpande med att uppmärksamma EU:S institutioner om att även små städer ska ha möjlighet att delta och bidra till utvecklingen. EUI är en av de instrument med en mer tillåtande gräns den ansökande ska vara en av EU:s medlemsländer samt stadsmyndigheter med mer än 50 000 invånare eller en grupp lokala myndigheter med en total befolkning på minst 50 000 invånare. 

Utlysningen kommer att medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) som ska stå för 80 procent av projektkostnaderna, där varje projekt kan få upp till 5 miljoner euro. Resterande 20 procent ska täckas av lokala myndigheter och projektpartners.  

EUI – ett nyckelinstrument för sammanhållningspolitiken 

EUI, som är ett initiativ av EU-kommissionen, är ett nyckelinstrument för sammanhållningspolitiken i EU under programperioden 2021–2027. Syftet är att stärka hållbar urbanutveckling i städer inom EU, vilket ska leda till säkerställning av ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i EU som är ett centralt mål för EU:s sammanhållningspolitik. Under hela programperioden kommer ERUF stötta med 24 miljarder euro till EU:s städer för att genomföra strategier för hållbar utveckling, med projekt som kan sträcka sig från områden som konkurrenskraft, grönare städer, social integration, till kultur och demografi. Av de 24 miljarderna går 450 miljoner euro till EUI:s budget under perioden 2021–2027.   

Två utlysningar har redan ägt rum under 2022 och 2023 där fokus var att stödja Bauhausinitiativet, grönare städer, hållbar turism och nyttjandet av talanger i krympande städer.  

Ansök om finansiering för denna ansökningsomgång innan 14 oktober 2024.  

/Ellen Nilsson 

Läs mer om utlysningen här   

Läs mer om hur du ansöker här  

Ta del av informationssessionen om ansökningen här 

22 Maj 2024 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information