Beviljad medfinansiering från EU för projekt i norra Sverige

Den 23 januari beviljade medlemsländerna i Transportkommittén inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) fem svenska infrastrukturprojekt ämnade till förbättring av transportsystemet och av den militära rörligheten. Bland de fem projekten som presenteras är två inom norra Sverige; ett på Malmbanan och ett i hamnen i Sundsvall.

Två beviljade projekt i norra Sverige 

Transportkommittén inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) tog den 23 januari en positiv ställning till de fem rekommenderade infrastrukturprojekten. Bland dessa fem projekt ingår Malmbanan, en järnvägslinje som går mellan Narvik och Luleå, där åtgärder planeras i Sikträsk, Sävastnäs och Murjek, samt förstärkning av bärighet avseende en bro från hamnen i Sundsvalls kommun. Stödet rör sig om 8 678 549 euro för Malmbanan och 1 735 000 euro för Sundsvalls kommun. Projektens syfte är att förbättra Sveriges transportsystem och öka den militära rörligheten. Innan det formella beslutet fattas av EU-kommissionen måste förslaget först godkännas av Europaparlamentet. 

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)  

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har en central roll som finansieringsinstrument, dels för genomförandet av den Europeiska gröna given och dels för att stödja unionens mål om minskat koldioxidutsläpp fram till 2030 och 2050. Målet är att fylla de luckor som finns i Europas energi-, transport- och digitala infrastruktur. Vidare syftar CEF till att gynna invånare i alla medlemsländer genom att göra resor mer hållbara, stärka Europas energisäkerhet, främja användningen av förnybar energi och underlätta för gränsöverskridande samarbete mellan offentliga förvaltningar, företag och medborgare. Förutom bidrag stödjer fonden projekt genom finansiella instrument som garantier och projektobligationer. Instrumenten är tänkta att bidra till en ökad finansiering från både den privata och offentliga sektorn. 

Handlingsplanen för den militära rörligheten  

Förutom att förbättra transportsystemet ska de beviljade projekten också öka den militära rörligheten. Den 10 november 2022 presenterade EU-kommissionen en ny handlingsplan för militär rörlighet som ska finansieras med CEF. Handlingsplanen gäller för perioden 2022–2026. Handlingsplanen har som syfte att stärka EU:s försvarsförmåga efter Rysslands invasion av Ukraina. Transport av militärpersonal och utrustning samt en starkare sammanlänkad och skyddad infrastruktur är två centrala aspekter.  

Informationsmötet i december 

Tidigare, den 1 december, hölls ett informationsmöte om CEF på North Swedens kontor på initiativ av Trafikverkets CEF-sekretariat i samarbete med North Sweden European Office och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På mötet presenterades möjligheterna att söka EU- medel från CEF Transport samt vad som krävs för att en ansökan ska ha chans att bli tilldelad finansiering. Det sökande projektets ansökan bör innehålla ett europaperspektiv, vara diversifierad och unik samt välarbetad. 

/Jenny Hammersland 

Regeringskansliets pressmeddelande hittar du här

Läs mer om CEF här 

Läs mer om handlingsplanen för den militära rörligheten här

Läs mer om Informationsmötet i december här 

29 Jan 2024 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information