Ledande EU-företrädare på studiebesök i Västernorrland

I samband med Europaforum Norra Sverige i Sundsvall den 17–18 april bjöd North Sweden in Sofia Alves, direktör på EU-kommissionens Generaldirektorat för regional och stadsutveckling (DG Regio) i Bryssel. Hon var inbjuden för att hålla huvudanförandet under den andra dagen på konferensen under en session om EU:s sammanhållningspolitik som regionalstödet kallas, men hon fick också möjlighet att ta del av olika EU-stödda projekt i Västernorrland samt föra dialog med politiken från alla de fyra regionerna i Europaforum Norra Sverige i ett eget besöksprogram under den första dagen i regionen.

Vid morgonens möte fick Sofia Alves (till vänster om mitten) och Fredrik Tiger (till höger om mitten) lyssna till Maria Lidgren (ytterst till vänster) om Region Västernorrland och Uno Jonsson (ytterst till höger) om det projekt Härnösand leder för alla kommuner i Västernorrland för att bygga kapacitet för samhällsplanering. Övriga på bilden är Mikael Janson samt Max Englund från North Sweden som bjudit in Sofia samt Jonny Lundin, Region Västernorrland, som hälsade välkommen till regionen.

Viktiga EU-företrädare för norra Sveriges vidkommande 

Sofia Alves är direktör på DG Regio med ansvar för genomförandet av EU:s regionalfondsprogram i alla EU:s olika regioner och hon har som särskilt ansvarsområde de delar i EU:s stöd som handlar om att bygga utvecklingskapacitet runtom i hela EU. Under sig har hon också bland annat den så kallade svenskdesken som är den enhet som arbetar specifikt med de svenska regionalstöden från EU. Med i Sundsvall var också Fredrik Tiger som är  programansvarig för regionalstödet till norra Sverige med de extra resurser som regionen får utifrån de särskilda utmaningarna med glesheten, den så kallade gleshetsallokeringen.  

I och med att EU-kommissionen förbereder kommande fonder och program inom ramen för nästkommande budgetperiod som kommer att läggas fram 2025, så ingår Sofia Alves också i teamet som nu arbetar med att förbereda det, med stor betydelse för norra Sveriges möjligheter att få sådana utvecklingsmedel också för framtiden. Hon fick under dagarna i Sundsvall, utöver besöksprogrammet med olika projekt för att visa på den betydelse EU:s stöd har för norra Sveriges utvecklingsmöjligheter, också utrymme att föra dialog med olika regionala och lokala företrädare samt även nationell nivå såsom bland annat Mattias Moberg vid Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet.  

Sundsvall-Ånge tur och retur 

Besöksprogrammet inleddes med att Sofia Alves och Fredrik Tiger hälsades välkommen av Jonny Lundin, ordföranden för Regionala Utvecklingsnämnden i Region Västernorrland och värd för årets Europaforum Norra Sverige. De fick sedan fick en kort beskrivning av Västernorrland av Maria Lidgren, enhetschef i Regionen och som också följde med under dagen som värd för besöket. Med under dagen var också Mikael Janson och Max Englund från North Sweden European Office.   

Därefter gavs en genomgång av det nystartade projektet mellan kommunerna i Västernorrland för att stärka de gemensamma planeringsmöjligheterna för att bygga hållbar utveckling i den gröna omställningen. Härnösand är samordnare och projektet tog sin början i den samverkan som Timrå, Sundsvall och Härnösand inledde i skapandet av en gemensam industrietablering i Torsboda. Uno Jonsson, Tillväxtchef i Härnösand, gav en bild av ambitionerna med projektet.  

Efter det gavs möjlighet till en kort rundtur i Sundsvall före avfärd med tåg från Västernorrlands största kommun; Sundsvall, till regionens minsta; Ånge. På tågresan klev Moa Breivik och Catharina Utanskog, som arbetar med Mittstråket, ombord och berättade om det största regionalfondsprojektet i hela Mellersta Norrland som handlar om att uppgradera infrastrukturstråket från Sundsvall till Trondheim i Norge för att öka tillgängligheten och möjligheterna att dra nytta av järnväg och övriga trafikslag. Ett stråk som också fått ökad betydelse med Sveriges NATO-medlemskap. 

Dagen fortsatte med tåg till Ånge med information om utvecklingen av Mittstråket med stöd av EU och möjligheter att för Sofia Alves och Fredrik Tiger från EU-kommissionen få uppleva vårvintern i norra Sverige och ett riktigt aprilväder; från sol och snösmältning till plötsligt hagel och snö under dagen.

Ånge ångar på med stora satsningar  

I Ånge fick Sofia Alves träffa en grupp kommunala företrädare med Kommunalrådet Erik Lövgren i spetsen och även företrädare från det framgångsrika företagsutvecklingsbolaget och inkubatorn för nyföretagande; Bizmaker, som drivs av kommunerna och regionen och möjliggjorts av EU:s regionalstöd. Vd:n Matts Nyman från Bizmaker berättade om verksamhetens resa från starten i Sundsvall och att med EU:s bidrag idag täcka hela Västernorrland och dessutom ha blivit helt självfinansierande med rader av framgångsrika nya företag och vidareutvecklade företag att visa upp.  

Samtal i Ånge Kommunhus med Sofia Alves och Fredrik Tiger, EU-kommissionen, och företrädare från Ånge och Bizmaker med Kommunalrådet Erik Lövgren i spetsen.

Ånge kunde berätta om sina möjligheter med stora vindkraftparker och vätgasetableringar på gång som samtidigt ger stora utmaningar i en liten glesbefolkad kommun som under de gångna decennierna minskat i storlek, men nu behöver växla upp och locka människor att flytta in. Det gavs också prov på turismsatsningen på det av EU stödda projektet att utveckla S:t Olavsleden genom regionen. Det är Europas nordligaste pilgrimsled och sträcker sig från Östersjön till Atlanten.  

Regional digitalisering och politisk dialog 

Tillbaka med tåg i Sundsvall gavs en presentation av Mattias O’Nils från Mittuniversitetet och Lars Persson Skandevall från Bron Innovation om hur EU:s regionalstöd skapat möjligheter till digitala satsningar i regionen som också tar positioner i EU. Bron Innovation har prisats av EU ett antal gånger genom åren för sitt arbete i framkant för att bygga IT-kluster och digitala innovationshubbar med kopplingar runtom i Europa. 

Den första dagens heldagsprogram avslutades med en politikerträff med företrädare från rapportörsgruppen för sammanhållningspolitik inom Europaforum med flera företrädare från alla fyra regioner; Jonas Andersson, Jämtland Härjedalen, Rickard Carstedt, Västerbotten, Jonny Lundin och Sara Nylund, Västernorrland, samt Carina Sammeli, Norrbotten. Det gav möjligheter att föra en dialog om norra Sveriges utmaningar och möjligheter och den betydelse som EU har för utvecklingskraften i regionen. Sofia Alves kunde i sin tur uppdatera om läget i diskussionerna i EU och hur regionalpolitiken är under press med många nya frågor för EU att hantera och nya instrument som konkurrerar om medlen.  

Vid politikerträffen träffade Sofia Alves bland andra Rickard Carstedt, sammankallande i EFNS rapportörsgrupp för sammanhållningspolitiken, och Jonas Andersson, ordförande för EFNS som också medverkade tillsammans med Mattias Moberg från Regeringskansliet vid själva forumet.

Det är en dragkamp inom EU-kommissionen som arbetar med förslaget att läggas på bordet nästa år, men också mellan medlemsländerna och från Europaparlamentets sida och det blir avgörande hur Europaparlamentet ser ut efter valet i juni och vilka som hamnar i den nya EU-kommissionen som ska tillsättas före årsskiftet. Det enda som är säkert är att det blir stora förändringar med mindre pengar till regional utveckling och att det är viktigt att regionerna pratar med sina nationella företrädare i förhandlingarna framöver. 

/Mikael Janson 

Läs om årets Europaforum Norra Sverige här 

Läs om kommunernas samverkansprojekt för kapacitetsbyggande här

Läs om Mittstråket här

Läs om Bizmaker här 

Läs om Ånge vätgassatsning här

Läs om S:t Olavsleden här

Läs om Bron Innovation här

Läs om Mittuniversitetets DIGIT-projekt här

24 Apr 2024 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information