Norra Sverige deltog på konferens för innovativa små och medelstora städer i Bryssel

Den fjärde upplagan av konferensen för Innovativa små och medelstora städer anordnades i Bryssel den 22–23 maj. Eventet anordnades genom nätverket Small and Medium Sized Cities (SMC), där North Sweden European Office ingår. Syftet med eventet var att lyfta de mindre städernas kapacitet att delta i EU program som ofta endast inkluderar större städer med ett högre invånarantal. Från norra Sverige deltog Härnösand kommun, Krokom kommun, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen, Skellefteå kommun och region Västerbotten.

Den 22–23 maj anordnades den fjärde upplagan av konferensen för Innovativa små och medelstora städer. Konferensen anordnades av North Sweden tillsammans med Stavanger Region European Office, Cities Northern Netherland, Turku-Southwest Finland European Office, Småland Blekinge Halland South Sweden och Representation of the Free State of Thuringia to the EU. Målet med den årliga konferensen är att lyfta de mindre städernas innovationskraft som exkluderas från EU:s konkurrensutsatta program på grund av ett lägre invånarantal samt ge inspiration om EU:s finansieringsmöjligheter. 

Under konferensen representerades norra Sverige genom deltagare från Härnösand kommun, Krokom kommun, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen, Skellefteå kommun och region Västerbotten. 

Anna Omberg, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen, Niklas Johansson, North Sweden European Office, David Lindström, Skellefteå kommun, Joel Hedlund, Skellefteå kommun, Simon Marklund, region Västerbotten, Mikaela Bondeson, Skellefteå kommun, Simon Östberg, Krokom kommun, Jennie Olofsson, Härnösand kommun, Cecilia Onselius, Härnösand kommun, Ellen Nilsson, North Sweden European Office.

Eftersom hållbara städer är ett prioriterat område för EU används konferensen i syfte att visa upp att mindre städer faktisk kan driva lyckade och framgångsrika EU-projekt med EU-medel som bidrar till en bättre framtid. Och att därmed förhindra att mindre städer utestängs från EU:s konkurrensutsatta utlysningar. Vidare är syftet med konferensen att ge mindre städer en plattform för utbyte av erfarenheter och idéer samt att knyta kontakt inför potentiella samverkansmöjligheter med städer som står inför liknande möjligheter och utmaningar.  

Allians för starkare samarbete mellan städer 

Under konferensens första dag fick deltagarna ta del av information om olika program och finansiering som finns tillgängligt via EU för innovativa och stadsutvecklande projekt. Som öppningssekvens för konferensen hölls ett inspirerande tal av Bart Somers, Borgmästare för Mechelen, Belgien, som förklarade att alla alltid kan göra något för en stads framtid, även om alla inte kan göra allt. Vidare uttryckte Somers att EU behöver en allians av städer där städerna samarbetar istället för att tävla mot varandra för att skapa en bättre värld och framtid. 

Därefter hölls det en informationssession om olika EU-program där det fanns en panel med talare som belyste och informerade generellt om programmen samt tog upp exempel på olika städer som har fått EU-finansiering och därigenom genomfört lyckade projekt. 

Som exempel presenterades Groningens projekt “Life Cool Square” där syftet är att få mindre bilar i inre staden, förebygga översvämningar och att göra staden mer grön. Via EU:s LIFE-program kunde de påbörja projekt där de omvandlar ett parkeringshus i stadskärnan till en grön och trivsam plats för alla invånare. Vidare presenterades även projektet RESIST som pågår i Turku, Finland via EU:s ramprogram för forskning och innovation (FoI) Horisont Europa och InterRevita som tar plats i Roeselare, Belgien via Interreg Europe, ett interregionalt samarbetsprogram, samfinansierat av Europeiska unionen. 

När informationssessionen var över bestod resten av dagen av intensivt nätverkande och kontaktknytande för deltagarna. 

En hållbar grön omställning som inkluderar alla 

Förmiddagen under dag två av konferensen bestod av olika workshops där deltagarna fick möjlighet att presentera pågående projekt, kommande projekt och utmaningar som kan uppstå under processen. Syftet var att inspirera samt att få inspel av andra deltagare.  

Skellefteå kommun tillsammans med Region Västerbotten höll i workshopen “Sustainable societal inclusion in the green transformation”, där de inledde med att presentera de specifika förutsättningarna för staden i och med nyetableringar i samband med den gröna omställningen, såsom batterifabriken Northvolt. De förklarade att Skellefteå tidigare haft en minskande befolkningstillväxt men nu har staden en av Sveriges kraftigaste befolkningstillväxt. Utmaningar som uppstår i och med detta är att alla sektorer inom staden behöver växa i samspel, allt ifrån sjukvård till byggande av nya bostäder. Dessutom måste tillväxten vara socialt hållbar, vilket är en utmaning i sig. För att lyckas med en socialt hållbar tillväxt har Skellefteå planerat ett evenemang, Society Expo 2026 (SE26), vilket ska lyfta fram Skellefteås utmaningar och utforska hållbara lösningar. Målet med evenemanget är att hitta kunskap och verktyg som kan skapa förändring, både för Skellefteå men även för andra städer runt om i världen som sitter i liknande sits. 

På SE26 ska potentiella samarbeten skapas och olika aktörer ska kunna testa och utveckla idéer, lösningar och verktyg.  

För att göra Skellefteå kommun en plats dit folk från runt om i världen vill flytta till och sedan stanna kvar bad de om inspel från de andra deltagarna. 

Från Härnösand kommun höll Cecilia Onselius och Jennie Olofsson i workshopen “Create attractiveness and democratic influence in cities by using AI, Metaverse technologies and digital tools in the urban planning process”. För att ge deltagarna en förståelse om projekten de skulle uppvisa presenterade de först staden Härnösand och dess förutsättningar. De förklarade att Härnösand kommun, likt som Skellefteå kommun, har en befolkningsmängd som tidigare krympt men numera växer. De menade vidare på att befolkningen och arbetstillfällena i staden kommer att fortsätta växa då närliggande kommuner expanderar kraftigt.  

Onselius och Olofsson menade även att det är en brist på strategi för innovation under processens gång då det är så många intressenter. Dessutom menade de att civilsamhället vill ha mer transparens gällande projekten.  

Därefter presenterades två projekt Härnösand kommun driver, ett Interreg aurora-projekt med fokus på innovativ urban planering och ett Urbact-projekt för Metacity och virtuella lösningar. 

Ett projekt Härnösand kommun arbetar med är att ta fram en “digital tvilling” för staden där civilsamhället ska kunna få ta del av alla kommande projekt i staden via virtuell verklighet (virtual reality, VR) för att bli mer inkluderade under processen gång. En digital tvilling är en kopia av verkliga ting, exempelvis broar eller hus i datormiljö. De gör redan mindre test-projekt med VR och deras mål är att införa det vid alla kommande stora projekt i staden.  

Under andra dagen hölls totalt nio olika workshops med teman som täckte allt mellan digitala lösningar, hållbart byggande med trä och socialt hållbar vård. Ett tema var gemensamt för alla workshops och det är att de alla arbetar mot en hållbar, innovativ och rättvis framtid för mindre städer. 

Satsning på urbana städers hållbara utveckling 

Som avslut på konferensen hade SMC-nätverket anordnat ett guidat besök till Leuven, som ligger strax utanför Bryssel. Leuven är en stad som arbetar hårt mot att bli en smart stad och har därför drivit flertalet projekt för att utvecklas som stad. Smart stad innebär att det är en plats där traditionella nätverk och tjänster effektiviseras med digitala lösningar för invånarnas och företagens fördel.  

SMC-deltagarna fick möjlighet att välja mellan två olika guidade rundturer i staden där det första alternativet var cirkulationsplan för stadskärnan där de arbetat mot att minska trafiken i staden. Den rundturen hölls av Tim Asperges, stadsmobilitetsexpert/rådgivare i Leuven.

Deltagarna fick se projekt som genomförts i syfte att uppgradera det offentliga området och minska trafikcirkulationen i centrum av staden. Projektet  har uppmuntrat invånare att använda sig av gång, cykel och buss istället för att köra bil. Totalt har cykelanvändningen i staden stigit från 34 procent  till 48 procent av alla resor.

Den andra turen som deltagarna fick möjlighet att ta del av leddes av Geert Vanhorebeek, rådgivare i staden Leuven, som visade stadsutvecklingsprojekt med fokus på upprustning och grönare offentlighet. Rundturen i staden visade projekt runtom Leuven som pågått under de två senaste decenierna med mål att skapa en hållbar, vacker och grön plats för alla att röra sig på. 

Projekten innefattade allt från hållbar mobilitet, hållbar energi, grönare ytor och uppmuntrandet av biologisk mångfald. 

Vi på North Sweden tackar för inspirerande och givande dagar!  

/Ellen Nilsson  

Läs mer om SMC:s tredje upplaga här   

Ta del av alla programblad för budgetperioden 2021–2027 här   

Läs mer om Groningens projekt här  

Läs mer om Skellefteås projekt här 

Läs mer om Härnösands Interreg aurora-projekt här   

Läs mer om Härnösands Urbact projekt här   

Läs mer om Leuvens projekt här 

 

04 Jun 2024 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information