Engagerat deltagande från norra Sverige på konferens för innovativa små och mellanstora städer i Bryssel

Den 1–2 juni arrangerade North Sweden tillsammans med andra regionkontor i Bryssel den tredje upplagan av konferensen för små och medelstora städer. Syftet med konferensen är att lyfta de mindre städernas kapacitet att delta i EU:s konkurrensutsätta program som ibland begränsas till att endast inkludera de största städerna. En delegation med representanter från Västernorrlands kommunförbund, Sundsvall kommun, Luleå kommun, Åre kommun, Peak Innovation och RISE var på plats för att prata om hållbar stadsutveckling i tider av samhällsomställning.

Detta var den tredje upplagan av konferensen om innovativa små och mellanstora städer som North Sweden arrangerat tillsammans med ett antal regionkontor i Bryssel inom nätverket Small and Medium Sized Cites, med syfte att lyfta fram innovationskraften i mindre städer på EU-arenan.  

Hållbara städer är ett prioriterat område för EU men många av de konkurrensutsatta programmens utlysningar för städer är ofta begränsade till de största städerna. Syftet med konferensen är därför att visa upp för EU-kommissionen att även små och mellanstora städer kan bedriva framgångsrika projekt med EU:s konkurrensutsatta medel och borde inkluderas i utlysningarna. Tanken med konferensen är också att skapa en plattform för utbyte och att öppna upp för nya samverkansmöjligheter bland mindre städer som står inför liknande möjligheter och utmaningar koppla till att skapa hållbara städer.  

En delegation från norra Sverige bestående av Anna Omberg, Åre kommun, Daniel Eurenius, Peak Innovation, Johanna Karlsson, Luleå kommun, Linda Johansson Bäck, Sundsvall kommun, Osman Saidabdala, Kommunförbundet Västernorrland (KFVN), Erik Lövgren, KFVN:s ordförande, och Albert Edman, Reaseach Institute of Sweden (RISE), var på plats för att representera smarta städer i norra Sverige.  

Behovet av kompetens i europeiska städer i ljuset av den gröna omställningen 

Aktörerna från norra Sverige arrangerade tillsammans med Niklas Johansson, North Sweden, en workshop om behovet av kompetens i europeiska städer i ljuset av den gröna omställningen.  

Anna Omberg, Åre kommun, och Daniel Eurenius, Peak Innovation, pratade om den demografiska utvecklingen och framväxten av en stad i en landsbygdskommun. De tryckte på behovet av ny politik och nya verktyg när samhällsutmaningarna tar nya former. Exempelvis hur teknikutvecklingen och digitaliseringen efter Covid-19 pandemin har accelererat och gjort det möjligt för många yrkesgrupper att bo på den plats där vi vill bo – och inte nödvändigtvis där de arbetar. 

Johanna Karlsson, Luleå kommun och Linda Johansson Bäck, Sundsvall kommun visade upp gott exempel på samverkan i norra Sverige genom att berätta om Thriving Nothen Cities – ett projekt som norra Sveriges sex största städer tillsammans med RISE initierat för att kunna ta sig an den pågående samhällsomvandlingen. Projektet ska resultera i en gemensam regional strategi för hållbar stadsutveckling och finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. 

Osman Saidabdala, Kommunförbundet Västernorrland (KFVN) och Erik Lövgren, kommunförbundets ordförande lyfte möjligheter kopplat till nya etableringar i Västernorrland, däribland Torsboda industripark som nyligen skrivit avtal med det världsledande green-techbolaget PTT som planerar att bygga Europas största anläggning för tillverkning av anodmaterial. Men de lyfte även utmaningar kopplat till kompetensförsörjning som är framstående inte bara inom industrin utan även resten av samhället, inte minst inom välfärdssektorn.  

Därefter följde dialog med andra europeiska städer om hur de tacklar liknande utmaningar och vilket stöd som finns att hämta från EU. 

En delegation från norra Sverige bestående av Anna Omberg, Åre kommun, Daniel Eurenius, Peak Innovation, Johanna Karlsson, Luleå kommun, Linda Johansson Bäck, Sundsvall kommun, Osman Saidabdala, Kommunförbundet Västernorrland (KFVN), Erik Lövgren, KFVN:s ordförande, och Albert Edman, Reaseach Institute of Sweden (RISE), i panel om behovet av kompetens i europeiska städer i ljuset av den gröna omställningen

EU:s finansieringsmöjligheter för små och medelstora städer 

Deltagarna fick under den två dagar långa konferensen även information om några av EU:s finansieringsmöjligheter riktade till städer. Albert Edman, RISE, pratade bland annat om EU-mission för klimatneutrala städer, där Umeå är en utav EU:s utvalda pilotstäder. En utgångspunkt för programmet är att de tillämpar ett så kallat missionsorienterat arbetssätt. Det innebär att olika samhällsaktörer samverkar mot gemensamma ambitiösa mål. 

Albert Edman, RISE, berättade om EU-mission för klimatneutrala städer, där Umeå är en utav EU:s utvalda pilotstäder.

EU-kommissionen uppmanade att delta i kompetenspakten 

Från EU-kommissionen deltog Diederik Samsom, chef för vice-ordförande för EU-kommissionen Frans Timmermans kabinett för att belysa EU:s prioriteringar kopplat till hållbara städer. Miguel Fernandez Diez, rådgivare vid EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (DG EMPL) var på plats för att berätta om EU:s initiativ kopplat till kompetensförsörjning och uppmanande bland annat deltagarna att gå med i kompetenspakten. Kompetenspakten är en av flaggskeppsåtgärderna i den europeiska kompetensagendan. Pakten syftar till att stödja offentliga och privata organisationer med kompetenshöjning och omskolning, så att de kan utvecklas i den gröna och digitala omställningen. Just nu finns 18 olika regionala partnerskap uppdelat efter olika temaområden, bland annat för kompetens inom förnybar energi, rymd och energiintensiva industrier.  

Stort tack till alla deltagande! 

Läs mer om konferensen för små och medelstora städer 2022 här 

Läs om kompetenspakten här 

Läs om EU:s år för kompetensförsörjning här  

Läs om EU:s satsning på klimatneutrala städer här 

06 Jun 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information