NSPA-nätverket antar ny position om framtidens regionalstöd

Den 21 maj antog nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) en ny position om framtidens regionalpolitik för att bidra till den pågående debatten om regionalstödens roll och utformning under nästkommande programperiod. Efter att positionen antagits träffade direktörerna för de tre EU-kontoren inom NSPA-nätverket Nicola de Michelis, biträdande Generaldirektör för EU:s Generaldirektorat för regionalpolitik (DG REGIO), för att lämna över positionen.

Position för att bidra till debatten om framtidens EU regionalpolitik  

Med endast ett år kvar till det att EU-kommissionen i juli 2025 presenterar sitt förslag till EU:s långtidsbudget och med den även ett förslag om regionalpolitikens omfattning och utformning, är debatten i högsta grad igång inför att det samlade paketet för nästkommande programperiod ska läggas fram. Som North Sweden tidigare har rapporterat har ett flertal viktiga rapporter som berör politikområdet publicerats under våren, däribland den nionde sammanhållningsrapporten som belyser politikens utveckling och effekter under de senaste åren samt hur den behöver utvecklas framåt för att hantera utmaningar och potentialer Europa står inför.  Även andra publikationer, såsom Enrico Lettas rapport för det Europeiska Rådet om den inre marknaden berör regionalpolitiken och utgör viktiga bidrag till debatten.   

I förberedelserna av EU:s kommande långtidsbudget och olika utvecklingsstöd är det viktigt att bidra med regionala perspektiv i denna process. NSPA-nätverket som representerar de fjorton nordligaste regionerna i Sverige, Finland och Norge har därför med utgångspunkt i pågående diskussioner och nyligen publicerade rapporter genom North Sweden utarbetat en gemensam position för att ge sina perspektiv och kommentarer till debatten. Positionen är att betrakta som ett tillägg till den tidigare NSPA-position om framtidens regionalpolitik som antogs i november 2023. Avsikten är att bidra till debatten om framtidens sammanhållningspolitik, det vill säga EU:s regionalpolitik, och från NSPA visa på hur många idag disparata diskussioner kan sammanjämkas till en politik som håller ihop och bidrar till EU:s konkurrenskraft, givet att utgångspunkten är lokal och regional nivås engagemang och inflytande.

På bilden syns Max Englund, North Sweden, Kari Aalto, East & North Finland, Nils Kristian Sørheim Nilsen, North Norway och Nicola de Michelis som tar emot positionen av Mikael Janson, North Sweden.

Möte med ansvarig i EU-kommissionens direktorat för regional utveckling 

Efter att positionen antagits av styrgruppen för NSPA träffade direktörerna för de tre EU-kontoren inom NSPA-nätverket den 11 juni Nicola de Michelis, biträdande generaldirektör vid DG REGIO, för att lämna över positionen. Mötet med de Michelis innehöll konstruktiva diskussioner om viktiga resurser för regionerna i det europeiska Arktis, särskilt i en tid med många utmaningar både globalt och lokalt. EU kan göra mycket, men det är på lokal och regional nivå som politiken omsätts i konkreta insatser och det är därför avgörande med EU:s regionalstöd för att säkerställa att lokala och regionala insatser bidrar till hela Europas utveckling. Nicola de Michelis konstaterade att positionen ger en god grund för fortsatta diskussioner och att det är diskussioner som behöver föras brett på både nationell nivå och EU:s olika institutioner där nästa EU-budget nu förbereds. 

EU:s budget är utsatt för mycket utmaningar att hantera, inte minst kriget i Ukraina, och fokus framåt är att från EU stödja bättre konkurrenskraft i europeisk industri och värdekedjor gentemot Kina och USA inte minst. Det gör att utrymmet för regionalstöd blir mindre och att de kan bli mer centraliserade. Från NSPA framhävs därför vikten av att olika territoriers olika förutsättningar beaktas och att partnerskapet mellan regional, nationell och EU-nivå byggs vidare på för att verkligen kunna uppnå EU:s övergripande mål om investeringsprioriteringar och reformbehov för att stärka konkurrenskraften i alla olika delar av EU, såsom de nordliga glesbefolkade områdena i det europeiska Arktis.  

Huvudbudskapen från NSPA: 

  • Regionalpolitiken är avgörande för att möta strukturella utmaningar och frigöra ekonomisk potential i regioner samt för att främja smarta och motståndskraftiga samhällen. Detta bidrar i sin tur till en starkare inre marknad och till EU:s samlade konkurrenskraft.  
  • Genom att koppla regionala strategier för smart specialisering till den europeiska planeringsterminen kan regionala reformagendor utvecklas i syfte att öka regionalstödens slagkraft, hjälpa till att överkomma strukturella hinder och stärka synergier mellan olika policynivåer. 
  • Mer detaljerade analyser behövs för att förstå utmaningar och möjligheter på lokal och regional nivå. Den nionde sammanhållningsrapporten använder historiska och aggregerade data vilket ger en missvisande bild av förhållanden i de stora och glesbefolkade områden som utgör NSPA. För att utveckla en effektiv platsbaserad regionalpolitik i nästa programperiod behövs mer detaljerade analyser som belyser inomregionala skillnader och aktuella förhållanden. 
  • Regionalpolitikens fokus bör fortsätta vara att uppnå långsiktiga strukturella mål. Samtidigt behöver det finnas en flexibilitet för att kunna anpassa stöden till att hantera förändrade förutsättningar på lokal och regional nivå.  
  • En ny, europeisk strategi behövs för att vägleda EU:s gemensamma framtid och underlätta för olika policynivåer att samordna sina långsiktiga strategier till gemensamma europeiska mål. Strategin bör åtföljas av ett ramverk som tydliggör regionalpolitikens långsiktiga mål och stärker kopplingen till EU:s strategiska prioriteringar.  

 

/Max Englund 

Läs den antagna NSPA-positionen här 

Läs sammanfattningen av den nionde sammanhållningsrapporten här 

Läs analysen av Högnivågruppens rapport om sammanhållningspolitiken här 

Läs Enrico Lettas rapport om den inre marknaden här 

Läs den tidigare NSPA-positionen från 2023 här 

19 Jun 2024 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information