Plattform för landsbygdsutveckling lanserad i EU

Den 6 februari lanserade EU-kommissionen sin verktygslåda för landsbygd, rural toolkit, som är tänkt att ge stöd för mindre urbana områden i att hitta olika finansieringsmöjligheter och plattformar från EU för olika utvecklingssatsningar och även att kunna ta del av exempel från runtom i Europa hur olika aktörer arbetat med landsbygdsutveckling. En viktig del i detta är att bidra till lokalt ledd utveckling och inspirera till samverkan mellan olika aktörer och geografier för att lyfta potentialerna i de mindre urbana delarna av Europa. Det går nu att hitta informationen på en särskild hemsida.

Kopplar till OECD-studien för norra Sverige och EU:s landsbygdsagenda

I samband med OECD-studien över regionerna i norra Sverige, Finland och Norge som genomfördes 2015-2016, lyfte OECD behovet av att definiera olika typer av landsbygd med olika typer av behov av insatser för att kunna utvecklas. OECD konstaterade också att huvudparten av tillväxten i OECD-länderna sker utanför de större städerna, även om de stora tillväxttalen är koncentrerade till de större städerna. Kopplat till det inleddes i EU ett arbete för en landsbygdsvision som bättre skulle fånga de perspektiven och anpassa EU:s olika verktyg att ge stöd för utveckling i också landsbygd och glesbygd. Det var lite av en motreaktion mot det stora fokus på städer och stadsutveckling som varit och som även OECD bidragit till i och med sin viktiga roll för att ge underlag för ekonomisk utvecklingspolitik runtom i länderna och för EU som helhet.

Landsbygdsvisionen har sedan lett in i en landsbygdsagenda och olika kopplade aktiviteter såsom det som kallas smarta byar och samhällen vid sidan av tidigare smarta städer. Norra Sverige har funnits med i diskussioner som i EU lyft regioner med särskilda utmaningar såsom glesbefolkade områden i det nordligaste Europa som också lett in i en medverkan i olika steg för framtagandet av den rural toolkit som nu presenterats. Den har tagits fram genom EU-kommissionens utrednings- och forskningsenhet Joint Research Center (JRC) där Norra Sverige varit representerat i en referensgrupp och bland annat medverkade JRC vid Europaforum Norra Sveriges rapportörsmöte i Bryssel under hösten 2023.

Hemsidesplattform för att ge stöd för lokal utveckling i landsbygd och glesbygd

Avsikten med hemsidesplattformen är att kunna ge en genväg för framförallt landsbygdsaktörer att få tips och idéer samt länkar till goda exempel och att utifrån egna idéer enklare hitta möjlig finansiering och vart den finns att hitta samt vilka nätverk och andra aktörer som går att hitta samverkan med för att söka medel och genomföra kapacitetsbyggande insatser i glesbygd. Mycket fokus ligger på att visa på exempel och inspirera till ökad samhandling mellan olika verktyg och fonder för lokalt strategiskt utvecklingsarbete inom ramen för det som kallas lokalt ledd utveckling i geografier där det i många delar saknas egen utvecklingskapacitet. Kopplat till denna rural tookit finns också andra initiativ och länkar till stöd för landsbygdsutveckling inom ramen för EU:s landsbygdsagenda att hitta.

Verktyget bygger på att kunna gå in i olika undermappar utifrån den information som söks efter och få stöd i att hitta rätt och därtill en kartfunktion där exempel på vad som sker runtom i Europa kan hittas utifrån olika sökkriterier beroende av vad som är av intresse för den som vill få till någon utvecklingssatsning. Kartbilden idag visar på att norra Sverige kan behöva sätta sig på kartan i även dessa hänseende med mer potentialer för inlandsutveckling inte minst. Det är som sagt ett webbaserat verktyg och under löpande utveckling och är tänkt att byggas på allteftersom regelverk och stödmekanismer förändras och olika nya delar kommer till inom EU som rör landsbygd samt nya exempel att visa upp. En del i det är att lyssna in hur verktyget uppfattas från tänkta användare och hur det kan utvecklas.

Möjlighet att föra dialog med EU-kommissionen för också glesbygdskommuner

En väg för att från kommunal nivå få bidra med sina åsikter och perspektiv överlag i EU är den plattform för EU-dialog med kommunala politiska företrädare som upprättats och finns möjlighet att söka till och där det idag inte finns någon från Sverige med idag därtill. Ambitionen med projektet “building Europe with local councillors” är att från EU-kommissionen få in synpunkter på olika lagstiftning i EU med påverkan på lokal nivå och att få med olika perspektiv från hela Europa med möjlighet till utbyten och träffar mellan lokala beslutsfattare, inte minst också få med mindre kommuner och utanför storstäderna som ofta kan vara svårt att nå i EU och saknar egen kapacitet att resa till Bryssel inte minst. Genom denna plattform etableras möjligheter att få uppdateringar och delta i utbyten i EU. Det är då inte direkt kopplat till rural toolkit, men det är också en del i en ambition att från EU-kommissionen stärka möjligheten att nå aktörer med liten egen kapacitet men potentialer att utveckla sin förmåga genom EU:s olika initiativ och resurser.

/Mikael Janson

Plattformen för rural toolkit finns att ta del av här

Lanseringseventet med information om verktyget finns att se här 

Läs om EU:s landsbygdsvision på EU-kommissionen hemsida här

Ta del av satsningen på ” building europe with local councillors” för EU-dialog med lokala politiker här 

Läs mer om Europaforum Norra Sveriges rapportörsmöte i Bryssel med bland annat JRC här 

Läs om tidigare diskussioner kring stöd till glesbygdsområden i EU här 

Läs om lanseringen av den tidigare OECD-studien för Northern Sparsely Populated Areas här 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information