Ägarråd 2019 med beslut om utökat kontor

Den 20 juni samlades ägarföreträdarna för North Swedens European Office till det årliga ordinarie Ägarrådet. Vid mötet behandlades i sedvanlig ordning verksamhetens rapport över föregående år och inriktningen framåt för det kommande året. Därtill fattades det beslut om att nu gå vidare med att till North Swedens ägarkrets också bjuda in aktörerna i nuvarande Mid Sweden, det vill säga Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Det är en återkommande fråga som varit föremål för diskussioner under många år och nu kunde ett sådant beslut om att ta det vidare fattas.

Redovisning av det gångna året och beslut om inriktningen framåt för North Sweden

Ordföranden Thomas Hartman, Region Västerbotten, som också omvaldes till styrelseordförande av Ägarrådet, kunde hälsa företrädarna för de idag tio huvudmännen för North Sweden European Office – Region Västerbotten och Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet samt Företagarna respektive Handelskamrarna i de båda länen – välkomna till mötet på Scandic i Skellefteå.

Direktören Mikael Janson redogjordes för den verksamhetsberättelse som lagts fram avseende arbetet och uppnådda resultat 2018. Den omfattande verksamhetsberättelsen gör en djupdykning i alla aktiviteter verksamheten mäktat med och de resultat de kan redovisas ha levererat utifrån de insatsområden och målsättningar som ställts upp för året. För att ge en överblick över ger förordet en bakgrund och därtill finns bilder med bildtexter som ger ett svep över vad North Sweden arbetat med inom olika områden under det gångna året.

Ett samlat Ägarråd begrundar den framlagda verksamhetsberättelsen under Ägarrådet 20 juni. Runt bordet huvudmannarepresentanterna: Johan Antti, Länsstyrelsen Norrbotten, Kjell Hjelm, Företagarna Norrbotten, Dieter Müller, UmU, Pär Weihed, LTU, Jonas Nordin, Företagarna Västerbotten, Anders Hjalmarsson, Handelskammaren Västerbotten, Niklas Nordström, Norrbottens Kommuner, Linda Nilsson, Handelskammaren Norrbotten, Nils-Olov Lindfors, Region Norrbotten, Erik Bergkvist, Region Västerbotten.

Det är en omfattande verksamhet som kan sammanfattas med att under 2018 föll mycket på plats i de i EU framlagda förslagen för nästa programperiod 2021 och framåt, utifrån det arbete och de olika plattformar North Sweden etablerat gentemot EU-arenan och hemåt, som byggts upp åren före med sikte på dessa förslag. Förslag som i huvudsak gick i önskad riktning för norra Sverige.

Särskilt kan lyftas fram EU-kommissionens önskan om att förlänga EU:s stomnätskorridor hela vägen upp via Norrbotniabanan och vidare mot Narvik i väster och Haparanda och vidare österut. Det är ett exempel som lyfts fram på framgångsrikt regionalt arbete i EU. Det andra stora genomslaget är förstås att EU-kommissionen i en ytterligare stramare budget bibehåller det extra gleshetsstödet till regionerna i Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, mot bakgrund av det arbete som gjorts via det nätverket och inte minst den av North Sweden initierade OECD-studien som ger underlag för behovet av sådant stöd och de potentialer som finns i norra Sverige och övriga NSPA.

Det finns andra positiva delar och också somt att arbeta vidare med för att anpassa ytterligare bättre utifrån Övre Norrlands intressen under de förhandlingar som stundar i EU för att fatta de slutgiltiga besluten inför en ny budgetperiod 2021—2027.

Efter godkännande av verksamhetsberättelsen och tack för goda insatser från verksamheten och dess personal, antog Ägarrådet också verksamhetsdirektivet som ger inriktningen för arbetet framåt baserat på tidigare års arbete och fokus att i de förestående förhandlingarna i EU verka för, så att de förslag som ligger också blir beslutade till gagn för norra Sverige med möjliga justeringar på några utpekade punkter.

Beslut om etablerande av ett geografiskt utökat North Sweden till 2020

Utöver de ordinarie punkterna var den stora frågan för årets möte ett framlagt förslag om att gå vidare med en utökning av North Swedens geografi till att utöver nuvarande Norrbotten och Västerbotten också omfatta Västernorrland och Jämtland Härjedalen som idag har sitta kontor Mid Sweden European Office. Det är diskussioner som återkommande varit genom åren om att etablera ett samlat kontor för hela norra Sverige, inte minst utifrån den samverkan som redan idag finns mellan de fyra regionerna i nätverket Europaforum Norra Sverige som är en politisk samverkan för EU-frågor i samspel med EU-kontoren. Det har av olika skäl under årens lopp inte kommit till mer än en diskussion, inte minst utifrån att den tänkta stora geografin är en utmaning för ett bibehållet nära regionalt arbete som från olika parter setts som viktigt att inte riskera.

Under det gångna året har dock tankegångarna åter intensifierats med för North Swedens del början i en diskussion vid förra årets ordinarie Ägarråd i maj 2018. Inte minst har det givits ny skjuts av att det i de fyra regionerna nu etablerats politiska regioner med ett utpekat regionalt utvecklingsuppdrag och en strävan till mer samhandling överlag mellan regionerna i norr för att samlat stärka påverkansarbetet från norra Sveriges sida. Under året har därför styrelsen arbetat med frågan och på motsvarande sätt har en process pågått i Mid Sweden med en uttrycklig önskan från deras sida om att få ingå i North Sweden på likvärdiga villkor som nuvarande ägare.

För att matcha North Swedens nuvarande ägarkonstruktion med, utöver regioner och kommuner, även universitet och näringsliv, har under 2019 Mittuniversitetet gått in i Mid Sweden och Handelskammaren Mitt är på väg in, utöver de politiska företrädarna Region Jämtland Härjedalen samt Regionen och Kommunförbundet i Västernorrland. Det har från North Swedens ägare varit av vikt att bibehålla det breda partnerskapet för att sida fånga och samverka med alla aktörer på hemmaplan som bidrar till regional utveckling, från politiken, akademin och näringslivet och därmed varit en förutsättning för en förändring. Det ger såväl legitimitet som är en styrka för kontoret i arbetet på Brysselarenan.  

Vid Ägarrådet kunde, efter de diskussioner som varit, fattas beslut om att gå vidare med att erbjuda aktörerna i Jämtland och Västernorrland att gå in i North Swedenkontoret, förutsatt att de fattar ett likalydande beslut och går in med motsvarande andel som nuvarande ägare. Länsstyrelsen Norrbotten, som idag är med i North Sweden, meddelade dock för sin del att de därmed avser att lämna huvudmannaskapet som de aviserat under diskussionen som varit och därmed följer Länsstyrelsen Västerbotten som för sin del lämnade North Sweden när det regionala utvecklingsansvaret gick över till dåvarande Regionförbundet Västerbotten. Även Handelskammaren Norrbotten kommer att ha en diskussion för slutgiltiga ställningstaganden efter sommaren.

Tidplanen är att ett utökat North Sweden kan vara etablerat från och med 1 januari 2020 och att arbetet för det sätter igång direkt från halvårsskiftet 2019 under ledning av North Swedens direktör Mikael Janson, som därmed blir kvar i verksamheten under åtminstone det inledande arbetet med att etablera det utökade kontoret. Förutsatt att alla beslut är på plats och ett tilläggsavtal för de tillkommande aktörerna kan skrivas under blir det därmed en intensiv process att nu etablera det ”nya North Sweden +” utifrån nuvarande North Swedens verksamhet, vid sidan av alla övriga arbetsprocesser i det ordinarie arbetet.

/Mikael Janson

Läs Verksamhetsberättelsen 2018 för North Sweden här

Läs Verksamhetsdirektivet 2019/2020 för North Sweden här

Hitta styrelseföreträdarna för det kommande året här

02 Jul 2019 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information