Coronapandemins påverkan på Schengenområdet

På grund av Covid-19 har många medlemsländer tagit beslut kring reserestriktioner och temporära gränskontroller. För Schengen, där EU gemensamt reglerar EU:s externa gränser, innebär detta ett hot mot den fria rörligheten samt en risk för diskriminering av vissa EU-medborgare.

Schengenområdet

Schengenområdet omfattar 26 länder, varav 22 EU-länder, som kommit överens om att ta bort vanliga gränskontroller för att möjliggöra fri rörlighet över de interna gränserna. Schengenavtalet reglerar hanteringen av interna och externa EU gränser. Tillfälliga gränskontroller är möjligt men begränsat till 10 dagar. Gränskontrollerna kan förlängas till 20 dagar och upp till maximalt 2 månader genom en ansökan till EU-kommissionen. Informationen ska också lämnas till Europaparlamentet och Rådet.

Medlemsländer förlänger sina gränskontroller

Från och med mars 2020 har många medlemsländer i EU infört tillfälliga gränskontroller. För att säkerställa att fri handel av gods och tjänster kan fortgå under Coronapandemin har EU-kommissionen lagt fram riktlinjer och den 20 mars accepterade medlemsländerna EU-kommissionens förslag om en restriktion mot icke-nödvändiga resor in i EU under 30 dagar. Den 15 april presenterade EU-kommissionen riktlinjer om ett koordinerat successivt lyftande av interna reserestriktioner och gränskontroller, med hänsynstagande till nationella hälsomyndigheters restriktioner, i syfte få fart på personresor, turism och EU:s ekonomi igen.

Från och med den 27 april har 17 Schengenländer meddelat EU-kommissionen om en återintroduktion av gränskontroller på de interna gränserna. De länder som meddelat att de ska införa gränskontroller eller gränskontroller av särskilda sektioner på interna gränser är: Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Spanien Frankrike, Estland, Ungern, Litauen, Österrike, Polen, Portugal, Slovakien, Finland, Island, Schweiz och Norge. Utöver det har många länder också infört begränsningar på resor inom länderna, till exempel förbud mot icke-nödvändiga resor. Sverige, Lettland, Island och Nederländerna är de länder i Schengenområdet som inte ansökt om att återinföra gränskontroller på land.

I ett försök att försvara Schengenområdet och den fria rörligheten har Europaparlamentet bett om att tillfälliga gränser ska upphöra. En anledning är att ett flertal ledamöter uttryckt en oro över att det finns en risk att vissa EU-medborgare kommer att diskrimineras vid gränskontroller, vilket i sin tur skulle innebära en negativ påverkan på det europeiska samarbetet.

/Signe Johansson

För att läsa mer utförligt om varje lands restriktioner, klicka här, och här.

Läs mer om COVID-19 och dess påverkan på norra Sveriges intressen, här.

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information