EU-kommissionen inleder revidering av regionalt statsstöd – svara på samrådet senast 30 september

EU-kommissionen har inlett ett samråd som ett första led i att anta nya riktlinjer för statsstöd, då de nuvarande riktlinjerna löper ut 31 december 2020. All form av offentligt stöd till olika marknadsaktörer räknas som statsstöd, inklusive regionala och kommunala bidrag och regionalstöd från EU. För norra Sveriges del är det viktigt att trycka på att undantag fortsatt ges till särskilda regionala utmaningar på grund av avstånd, gleshet och marknadsbrister. Svara senast den 30 september!

Generellt sett hindrar EU:s fördrag att medlemsländerna riktar statligt och offentligt stöd till privata aktörer då det riskerar att skapa en snedvriden konkurrens på den inre marknaden. Det finns dock många undantag som gör att statligt stöd är tillåtet under vissa omständigheter, exempelvis i norra Sverige där aktörer är verksamma i glest befolkade områden. Det är dessa undantag och så kallade regionalstöd som nu är under revidering. Regionalstöden ger EU:s medlemsländer möjlighet att med offentliga medel stötta aktörer i regioner med särskilda utmaningar. De kompletterar därmed EU:s egna särskilda strukturfonder i regionalpolitiken och är en viktig del i att möjliggöra ett sammanhållet Europa.

Revidering av riktlinjer för regionalt statsstöd och regionalstödskartor

Medlemsstaterna definierar till viss del själva vilka regioner som ska gå under dessa undantag, vilka ingår i en så kallad Regionalstödskarta som godkänns av EU-kommissionen. Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Härjedalen samt Västernorrland har ingått i Sveriges regionalstödskarta och haft rätt till regionalstöd med specifika undantag i statsödsreglerna under programperioden 2014–2020. Detta bygger på att samtliga fyra regioner har liknande förutsättningar gällande glesbygd, vilket av kommissionen har definierats som en nyckelfaktor för att räknas som en region med särskilda utmaningar. Riktlinjerna för det regionala statsstödet samt medföljande regionalstödskartor är nu under revidering inför kommande programperiod från 2021 och framåt. En viktig fråga att belysa är enligt kommissionen själva att se över hur regionalstöden kan möta målen om en hållbar omställning i linje med den europeiska gröna given som presenterades av EU-kommissionen i slutet av 2019 och vilka offentliga stöd som behövs för det.

Nu har EU-kommissionen inlett ett samråd och öppnar upp för synpunkter fram till den 30 september och planerar att anta nya riktlinjer under första kvartalet 2021 då nuvarande kommer att gälla tills de nya är antagna. Svara på samrådet för att lyfta fram vikten av undantag för särskilda utmaningar i norra Sverige och andra synpunkter på dagens regler och behov av förändringar för kommande programperiod.

Läs mer om samrådet här.  

Läs mer om EU:s statsstödsreglers påverkan på regional utveckling i en rapport skriven av Mid Swedens tidigare praktikant Oskar Helsing. 

/Elin Johnson

09 Sep 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information