Första Ägarrådet samlat för North Sweden!

Den 5 oktober samlades ägarrådet för North Sweden European Office för sitt årliga möte, som också var det första ägarrådet där North Sweden samlade sina 14 ägare från alla de fyra nordligaste svenska regionerna, sedan kontoret från och med årsskiftet omfattar Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Vid mötet gicks 2019 års verksamhet igenom, kontorets medarbetare presenterade sig och verksamhetsinriktningen framåt slogs fast.

I rådande tider anordnades ägarrådet digitalt med samtliga 14 ägare för verksamheten representerade. Ägarrådet utses av North Swedens huvudmannaorganisationer och företräds av ledningen för politiken, universiteteten och näringslivsorganisationerna i de fyra regionerna. Vid mötet anmäldes styrelseledamöterna till styrelsen för North Sweden med en ledamot per organisation och Thomas Hartman, Region Västerbotten, omvaldes som ordförande för styrelsen.

Det gångna året avhandlades

Direktören Mikael Janson föredrog verksamhetsberättelsen för 2019 som var det sista året för North Sweden i sin tidigare form och därmed redovisade arbetet det gångna året för att företräda Norrbotten och Västerbotten i EU. Det är en omfattande skrivelse för att visa på vad North Sweden gör och uppnår inom de olika områden som kontoret arbetar med och förord samt bilder och bildtexter försöker ge en översiktlig bild för den som mer önskar få en överblick.

En stor del av året präglades förstås av diskussionerna, besluten och förberedelserna för ett för hela norra Sverige samlat kontor från och med 2020. North Sweden har funnits sedan 1997 i Bryssel företrädande Norrbotten och Västerbotten, att från och med 2020 vara ett samlat kontor för hela norra Sverige.

I och med samverkan inom Europaforum Norra Sverige och Northern Sparsely Populated Areas samt Botniska Korridoren med flera nätverk har det även för 2019 och tidigare år varit en nära samverkan med alla de fyra nordligaste regionerna som ingår i dessa nätverk och det tidigare Mid Sweden European Office. En samverkan som givit resultat genom North Swedens insatser på Brysselarenan för de förslag som ligger i EU om extra pengar i regionalstöd till norra Sverige, förlängning av EU:s stomnätskorridorer genom norra Sverige och utveckling av skogen som en del av EU:s gröna omställning med mera.

Nuläget och framåt slogs fast

Vid Ägarrådet gjordes också en uppdatering av arbetsläget för 2020 med att medarbetarna på kontoret kopplade upp sig och kunde presentar sig och sitt arbete för det samlade Ägarrådet.

Fokus just nu är att följa och bidra med norra Sveriges perspektiv in i slutförhandlingarna och förberedelserna för nästa budget- och programperiod i EU att löpa 2021—2027. Givetvis påverkar Covid-19 såväl innehåll som möjligheterna att arbeta där det mesta idag sker via distans men arbetet fortlöper i EU för att få alt på plats, även om mycket av det nya inte kommer att komma igång förrän en bra bit in på 2021.

Ägarrådet beslutade därtill om det framlagda verksamhetsdirektivet för det kommande året, som ger inriktningen för North Swedens arbete kopplat till de samlade regionala intressena och det som pågår av relevans i EU för norra Sveriges möjligheter att få stöd från och bidra till EU. En inriktning som konkretiseras i olika insatsområden och målsättningar i verksamhetsplanen som antas av styrelsen och i sin tur följs upp i verksamhetsberättelsen.

Ta del av Verksamhetsberättelsen för 2019 här. 

Läs Verksamhetsdirektivet för 2020/2021 här. 

Läs mer om North Swedens verksamhetsstyrning och styrelsen här. 

/Mikael Janson

07 Okt 2020 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information