Styrgruppsmöte med NSPA

Den 1 oktober var det dags för styrgruppsmöte för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Agendan för mötet var bland annat de pågående förhandlingarna om nästa långtidsbudget (MFF) och arbetet med EU:s nya arktiska strategi.

Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som representerar de 13 nordligaste regionerna i Sverige, Finland och Norge, möttes digitalt den 1 oktober för styrgruppsmöte. Medverkade under mötet var styrgruppen för NSPA samt representanter från NSPA:s EU-kontor för norra Sverige, Finland och Norge. Bland punkterna på mötet kan nämnas att ett svar på EU:s samråd om regionalt statsstöd antogs och ett utkast till svar på EU:s samråd om den arktiska politiken behandlades.

Nästa långtidsbudget

Även om EU:s stats- och regeringschefer tog beslut om nästa långtidsbudget i juli 2020 återstår frågetecken om vad nästa budgetperiod innebär för NSPA-regionerna. En viktig fråga för NSPA är vilken betydelse det så kallade återflödestaket kommer få för den extra allokering eller gleshetsbonus som norra Sverige samt norra och östra Finland tilldelas. Återflödestaket har förhandlats fram inför nästa budgetperiod där Sveriges och Finlands tilldelning av medel från EU:s sammanhållningspolitik begränsas till 80 % respektive 90 % av nuvarande stödnivåer. Det är en fråga att följa för att tillförsäkra att regionerna får full utväxling av EU:s särskilda stöd till NSPA-regionerna.

Styrgruppen blev även uppdaterade om NSPA:s tidigare möte i september med EU-kommissionen gällande regionalpolitiken i nästa budgetperiod, vilket North Sweden tidigare rapporterat om. 

EU:s arktiska strategi

En annan viktig fråga som behandlades under mötet var EU:s Arktiska policy som är under revidering. Parallellt med detta arbetar regeringarna i Finland, Sverige och Norge med att ta fram nationella strategier för Arktis. För NSPA:s räkning är det viktigt att framhålla vikten av en stärkt regional utveckling utifrån såväl ett klimatperspektiv som ett geopolitiskt perspektiv.

NSPA:s position inom regionalt statsstöd

Avslutningsvis beslutade NSPA om en gemensam position gällande EU-kommissionens revidering av riktlinjerna för regionalt statsstöd. 

North Swedens ordförandeskap i NSPA löper mot sitt slut

NSPA:s ordförandeskap och sekretariat roterar mellan länderna där Brysselkontoren samt de politiska företrädarna turas om att leda NSPA:s arbete. I dagsläget ligger stafettpinnen hos North Sweden där Nils-Olof Lindfors, regionråd i Norrbotten, är ordförande. Från årsskiftet 2021 kommer ordförandeskapet att gå över till North Norway 

Läs NSPA:s svar på EU-samrådet om möjligheter till regionalt statsstöd här. 

Läs om samrådet för den arktiska politiken i EU här

Läs om NSPA:s möte med kabinettet hos ansvarig EU-kommissionär för Regionalpolitiken här

/Elin Johnson

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information