Europaforum Norra Sverige i Bryssel

Mellan den 10–12 oktober samlades politiker och tjänstemän från nätverket Europaforum Norra Sverige för ett rapportörsmöte på plats i Bryssel med ett fullspäckat schema med bland annat EU:s arktiska forum, interna workshops och externa talare från EU-institutionerna. Det övergripande temat för programmet var EU:s klimatpaket Fit for 55 samt EU:s arktiska politik.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS fungerar som en kunskapsplattform där EU:s politik kan analyseras och diskuteras i avseenden där den berör norra Sverige. Forumet, som består av både politiker och tjänstemän från hela norra Sverige, arbetar för att kunna påverka EU:s lagstiftning, budget, strategier och program. Syftet med samarbetet är att säkerställa att norra Sveriges intressen tillvaratas, både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv. 

På grund av Covid-19-pandemin har EFNS enbart haft digitala möten sedan 2020. Nu var det äntligen dags för ett fysiskt möte i form av ett så kallat rapportörsmöte i Bryssel. Rapportörsmötet blev också lite av en inofficiell invigning av North Swedens nya lokaler då de var kontorets första externa gäster från norra Sverige sedan inflyttningen i somras. I anslutning till rapportörsmötet den 11–12 november arrangerades även EU Arctic Forum och EU:s urfolksdialog i Bryssel där flera politiker och tjänstemän från EFNS också deltog.  

Britta Flinkfeldt, rapportör från EFNS lyfte utmaningarna med kompetensförsörjning i norra Sverige på EU Arctic Forum den 10 november.

Rapportörsmötet leddes av EFNS vice ordförande Åsa Ågren Wikströmregionpolitiker i Västerbotten, under mötets första dag och den andra dagen av Anders Josefssonkommunpolitiker i Luleå. Övriga rapportörer på plats var Elise Ryder Wikén, Britta Flinkfeldt, Rickard Carstett, Jonas Andersson, Daniel Danielsson, Nils-Olov Lindfors samt Erik Lövgren. Totalt medverkade ett 25-tal nedresta från regionen under dagarna. Utöver ett internt rapportörsmöte fylldes passen även med externa talare från EU:s institutioner; Michael MannEU:s arktiska ambassadör, Jürgen Salay, Senior Expert från EU-kommissionens generaldirektorat för klimat (DG CLIMA), och svenska Europaparlamentarikern Erik Bergkvist, tillika tidigare ordförande i EFNS. Infrastrukturgruppen inom EFNS gjorde även ett besök hos Europaparlamentarikern Johan Danielsson.   

Workshop om konsekvenser av Fit for 55 - livliga diskussioner om skogen och EFNS arbete framåt 

Efter EU:s arktiska forum och Urfolksdialogens slut vid lunch den 11 november, inleddes rapportörsmötet med en workshop på eftermiddagen om möjliga konsekvenser av det omfattande lagförslagspaketet Fit för 55 som är en del av EU:s stora satsning på en grön omställning, lett av ansvariga tjänstemän från de olika arbetsgrupperna. Fokus låg bland annat på lagförslagen  förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), Systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (EU ETS) och översynen av direktivet om förnybar energi (RED III).  

Som lagförslagen är formulerade nu ser EFNS många allvarliga konsekvenser för norra Sveriges regionala utveckling men även för Sverige i stort. EFNS anser att det finns en bristande systematik i lagförslagen, som också missar att ta hänsyn till de olika förutsättningarna i EU:s regioner samt att de ofta saknar det långsiktiga perspektivet och istället riktar in sig på kortsiktiga lösningar. Exempelvis måste skogsbruk på ett långsiktigt sätt inriktas på en hållbar produktion och inte bara ses som en kolinlagring. Bedömningen av hållbarhet måste ta hänsyn till regionala skillnader och synergier mellan olika lagar och direktiv måste säkerställas. 

EFNS tjänstemän arrangerade workshop om möjliga konsekvenser av klimatpaketet Fit for 55.

Jürgen Salay var under morgonen efter på plats för en presentation och dialog om EU-kommissionens förslagna åtgärder kring det omdebatterade lagförslagspaketet Fit for 55. Hans presentation följdes av livliga diskussioner där EFNS deltagare lyfte fram vilka konsekvenser förslagen kan få för norra Sveriges regioner. Han underströk då vikten av att jobba med relevanta europaparlamentariker för att påverka EU:s politik i frågan, samt vikten av att samarbeta med flera regioner för att då få större genomslagskraft på Brysselarenan.  

- Man får inte ligga på latsidan. Utmaningen just nu är att de är så mycket som händer på en gång, sa Jörgen. 

EFNS var överens om att det är av stor vikt för norra Sverige att EFNS agerar nu och tar tillfället i akt att påverka där de kan och lägger den tiden och de resurser som krävs. I EFNS:s arbete framåt kommer bland annat en övergripande position om Fit for 55-paketet och dess möjliga konsekvenser för norra Sverige i sin helhet tas fram samt en forskningsrapport på samma tema. Framöver ser EFNS även positivt på möjligheten till en ny OECD-studie i norra Sveriges regioner som skulle vara väldigt betydelsefull för EFNS kommande påverkansarbete.  

Hållbara transporter- EU:s direktiv för Hållbar Luftfart och förnybar energi 

Flera av förslagen inom Fit for 55 syftar till att ställa om transportsektorn på att snabbt och effektivt sätt. I anslutning till rapportörsmötet träffade EFNS infrarapportörer även europaparlamentarikern Johan Danielsson på Europaparlamentet. Mötet var en avstämning kring Fit for 55 med stark koppling till transport. Huvudfokus låg på initiativet kring hållbar luftfart och EU:s uppdaterade direktiv för förnybar energi RED III där bland annat hållbarhetskriterier för skoglig biomassa definieras. I förslaget som ligger stärks kriterierna vilket gör att mycket av den biomassa som används till energi och drivmedel i Sverige utesluts. Härnäst väntar ett arbete för EFNS och North Sweden med att ta fram textförslag för RED III till Europaparlamentarikerna samt fortsatt dialog med både Sveriges ständiga representation i EU samt EU-kommissionen. 

Digitalisering, bredband och 5G  

Under mötet presenterade EFNS:s forsknings och innovationsgrupp även vad som är aktuellt inom EU kopplat till digitalisering, bredband och 5G. Jämte den gröna omställningen lyfter EU även den digitala omställningen som en prioritet som ska genomsyrar EU:s politik och finansieringsmöjligheter. EU:s forskningsprogram Horisont Europa och Digitala Europaprogram innehåller utlysningar för forsknings och innovationsprojekt av intresse för regionens lärosäten och kluster så det är en prioritet för norra Sverige att även digitalisering av glest befolkade miljöer framkommer i utlysningarna. Av särskild vikt är så kallade European Digital Innovation Hubs som enligt EU-kommissionen ska ha en tydlig regional förankring och som EFNS lyfte i en position 2019 utifrån norra Sveriges expertis och geografiska förutsättningar för datahallar. Andra generationens Connecting Europe Facility (CEF2) som är finansieringsprogrammet för infrastruktur innebär satsningar på digital infrastruktur av nät med hög kapacitet inklusive 5G, men i dagsläget saknas norra Sverige på de kartor över projekt som kan bli aktuella för denna typ av finansiering. 

EU:s uppdaterade arktiska politik och EFNS kommande position 

Michael Mann höll i inledningen av den andra dagen, 12 november, en presentation om den uppdaterade arktiska policyn som lanserades den 13 oktober 2021 och varit i fokus under det EU Arctic Forum som hölls 10-11 november där några från EFNS också deltog. Michael har varit en nyckelperson för EFNS att ha en dialog med gällande EU:s arktiska politik då det var han som höll i pennan för policyn. Michael började med att tacka för det goda samarbete som både EFNS och Nothern  Sparsely Populated Areas (NSPA) genom North Sweden fört med EU-kommissionen kring EU:s arktiska politik och uttryckte att han hoppas på en fortsatt god dialog även i implementeringsarbetet. 

Under Manns presentation hölls en aktiv diskussion mellan flera av EFNS deltagare. Bland annat angående en bredare definition av arktisk forskning, som inte bara borde vara centrerad kring polar- och klimatforskning. Även utmaningen med det skriande behovet av arbetskraft och kompetensförsörjning i norr diskuterades. Michael poängterade att det är avgörande att bjuda in viktiga EU-aktörer till besök i EU:s arktiska regioner för att de ska förstå på riktigt att området består av mer än bara polaris utan att det även är ett hem för 100 000-tals europeiska medborgare. Där är arktiska representanter på plats i Bryssel också avgörande för att göra arktiska intressen hörda på EU-nivå. Han betonade vikten av att vara i kontakt med både EU-kommissionen och dess experter inom de olika relevanta områdena för att nu genomföra det som sägs i policyn.  Han argumenterade även för att europaparlamentariker är viktiga att prata med då de också har mycket inflytande gällande den arktiska politiken i detta skede.  

- Det är viktigt att påverka från flera håll, EU-samarbetet innebär en ständig förhandling. Det är upp till er att få oss i EU:s institutioner att förstå arktiska förutsättningar, utmaningar och behov, avslutade Michael Mann.   

EFNS välkomnar EU:s uppdaterade arktiska policy i den position som antogs direkt efter dialogen med Michael Mann. EFNS välkomnar erkännandet av nätverket NSPA som en viktig dialogpartner och att EU har antagit ett bredare perspektiv på arktiska utmaningar samt EU:s vilja att investera i framtiden för människor som bor i Arktis. Dock efterfrågas bland annat ett bredare perspektiv på arktisk forskning, som borde innehålla all forskning som utvecklar regionen exempelvis inom sociala frågor, urfolksfrågor, rymd och skog. Något som EU:s forskningsenhet också flaggat för. 

Michael Mann, EU:s arktiska ambassadör, höll presentation och dialog om EU:s uppdaterade arktiska policy.

Rapport från Europaparlamentet 

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker från Västerbotten och ett känt ansikte för EFNS, kom med uppdateringar från Europaparlamentet om frågor av relevans för norra Sverige och EFNS, såväl kring. Arktis som den omfattande klimatpolitiken, EU:s energipolitik och andra politikområden, där det nu finns anledning för norra Sverige att vara aktiva. Erik har själv flera roller i parlamentets utskott för Regional utveckling (REGI), EU:s budget (BUDG), Industri, forskning och industri (ITRE), delegationerna för Storbritannien, Ryssland och Kina, samt olika så kallade intergrupper såsom viceordförande för SEArica (Hav, floder, öar och kustområden) med särskilt ansvar för Arktis. 

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker från Västerbotten och ett känt ansikte för EFNS, kom med uppdateringar från Europaparlamentet.

Härnäst för EFNS 

Det utökade rapportörsmötet påminde om vikten av att träffa varandra utanför digitala möten samt vikten av en stark närvaro på Brysselarenan. Nu är det också viktigt att frågorna angående Fit for 55, infrastruktur och Arktis lyfts på hemmaplan parallellt med att North Sweden för vidare påverkansarbetet på EU-arenan. Parallellt med uppstarten av den nya programperioden 2021–2027 inleds även påverkansarbetet och insamlandet av analysunderlag inför programperioden med start 2028, vilket direktören för North Sweden, Mikael Janson, inledde EFNS tvådagarsmöte med att poängtera samtidigt som han välkomnade EFNS rapportörer och tjänstepersoner till det nya kontoret att vara norra Sveriges hemmaplan i Bryssel. Det kan väntas bli ett aktivt och intensivt arbete för EFNS nästkommande år.  

Läs mer om EFNS här  

EFNS position om EU:s Arktiska Policy här 

Läs mer om den arktiska policyns betydelse för norra Sverige här  

Läs mer om Fit for 55 här

Läs mer om EFNS position om kopplat till Fit for 55 nedan: 

REDII  

LULUCF  

EU ETS  

Hållbara Flygbränslen  

Se EFNS kortfilm om skogen betydelse för norra Sverige här

/Maria Boström 

 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information