Hållbar omställning i Västerbotten

Den 20 maj anordnade Region Västerbotten det årliga Mötesplats Lycksele virtuellt. Temat ”Det hållbara samhället” bjöd på diskussioner kring hållbara transporter, energilösningar, kompetensförsörjning och attraktiva livsmiljöer. Bland talarna fanns näringsminister Ibrahim Baylan och Mikael Janson från North Sweden som tillsammans med europaparlamentariker Erik Bergkvist från Västerbotten diskuterade om Europas mest hållbara region med fokus på EU:s fond för rättvis omställning som bland annat Västerbotten får del av för en mer klimatsmart basindustri.

Norra Sverige i framkant med EU:s ögon på sig

Dagens öppnades av regionrådet Rickard Carstedt och regionala utvecklingsdirektören Anna Pettersson som pekade på potentialerna för regionen. Näringsminister Ibrahim Baylan fokuserade förstås också på alla satsningar som nu sker i norra Sverige med sikte på en grön omställning och det var ett givet tema för dagen att lyfta alltifrån batterifabriker och fossilfri metallindustri till skogens möjligheter. Därtill medverkade också professorn i Nationalekonomi Kjell A Nordström samt tidigare partisekreteraren för Moderaterna Per Schlingman, för att diskutera deras nya bok ”Corona Express – Världen efter Pandemin” om bland annat hur mindre städer och landsbygd växer i betydelse.

I diskussionen om Västerbottens och hela norra Sveriges möjligheter att ta täten i hela Europas omställning till klimatsmartare lösningar, påpekade Mikael Janson från North Sweden hur norra Sverige har EU:s ögon på sig. Det manifesteras inte minst i att EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, återkommande påtalar att övriga EU skall titta norrut, mot norra Sverige och den ”nybyggaranda” som råder för att ställa om gammal smutsig industri till nya gröna metoder.

Mikael påpekade att även om det givetvis beror på att det finns en tung och viktig metallindustri i norra Sverige som EU alltmer ser vikten av för industrin i Europa, som behöver såväl stål som kritiska mineraler för sin produktion av klimatsmartare teknologi, så hänger det också ihop med att norra Sverige över åren varit och är en konstruktiv samverkanspart till EU. EU:s satsningar i norra Sverige betalar sig genom att regionen gör strategiska investeringar som givit förutsättningar för den omställning som nu sker. Att norra Sverige visar framfötterna och samverkar med internationella aktörer som OECD och bidrar till EU:s arktiska intressen spelar roll för EU:s intresse och insikt om vad regionen med rätt stöd kan erbjuda hela EU.

En ny EU-fond för omställning till grön basindustri

I diskussionen medverkade också Erik Bergkvist, europaparlamentariker, Jessica Roswall, riksdagsledamot och Karin Ahnqvist, Boliden Rönnskär. Både Erik och Jessica lyfte fram den positiva utvecklingen i norra Sverige och potentialerna som finns, men att det också innebär stora utmaningar. EU satsar stort och aktivt för en grön omställning, men det finns samtidigt en annan syn på skogsbruk inte minst, som riskerar utgöra ett hinder för norra Sverige med sina möjligheter till en biobaserad ekonomi. Det är därför något som fortsatt måste arbetas med från svensk sida både nationellt gentemot EU och i Europaparlamentet.

Karin Ahnqvist berättade att hon ser stora möjligheter i de särskilda stöd som nu riktas till Norrbotten och Västerbotten för en omställning av stål- och metallindustrin till fossilfria metoder och ökade kretslopp av återvunnen metall i en mer cirkulär ekonomi som EU arbetar med. Detta passar Boliden väldigt väl för anläggningen i Rönnskär. För Boliden kan det radikalt förändra utsläppen där Rönnskär idag står för 80% av Västerbottens växthusgaser. Det ställer samtidigt krav på att också få hela det regionala ekosystemet med småföretag, nya kompetensbehov och värdekedjor runt verksamheten i Rönnskär att hänga ihop.

Mikael var inne på samma linje, att den så kallade Just Transition Fund (JTF), eller Fonden för rättvis omställning (FRO på svenska), kan vara en motor för en bredare omställning om den fås att samspela med och bidra till övriga regionala utvecklingssatsningar och hela värdekedjorna inom metallindustrin, vilket är EU:s ambition. JTF är ett nytt instrument som är en del av EU-kommissionens stora satsning på den gröna given. Från början låg fokus på att kunna ge stöd för att avveckla beroendet av kolindustri i framförallt det forna Östeuropa men har nu blivit en fond som ska bidra till att ställa om i regioner med stora klimatpåverkande industrier runtom i hela EU, såsom stål- och metall- och mineralindustrin i norra Sverige.

För svensk del pekades därför Övre Norrland, det vill säga Norrbotten och Västerbotten, ut av EU-kommissionen att få del av JTF. Från regionens sida har en dialog förts med EU om hur fonden skall stödja en omställning i metallindustrin kopplat till regionernas smarta specialiseringsstrategier för hållbar utveckling. Det skall då tas fram så kallade omställningsplaner för berörda regioner och industrisektorer och detta är ett arbete som ännu pågår från nationell nivå. I förhandlingarna i EU utökades medlen till denna fond mot de ursprungliga förslagen, från i runda tal 60 miljoner euro till 160 miljoner euro att tillfalla Sverige, vilket visar vikten som Just Transition Fund ges i EU.

Från svensk sida har det efter några turer, som ännu inte är klara fullt ut, landat i att utöver Norrbotten och Västerbotten, som följer av EU:s ursprungliga och vidmakthållna förslag, så får nu även den petrokemiska industrin i Västra Götaland samt cementindustrin på Gotland del av medlen. Huvudparten går dock till norra Sverige enligt EU:s ursprungliga tankar.

/Mikael Janson

Läs mer om norra Sverige och JTF här. 

Läs mer om JTF med förslagen till regionala omställningsplaner på Tillväxtverkets hemsida

Läs mer om Mötesplats Lycksele här. 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information