Norrbottens handelskammare lyfter det attraktiva Arktis

Över 1000 miljarder kronor investeras i norra Sverige för industrins gröna omställning och i norra Finland och norra Norge pågår en liknande utveckling med historiska satsningar. Näringslivets expansion och nyetableringar ställer stora krav på offentliga investeringar, planer, tillstånd, och att betydligt fler människor väljer att bo och arbeta i det europeiska Arktis. Hur det ska gå till är temat för Norrbottens Handelskammare och Business Oulus webbinarieserie om det Attraktiva Arktis i fyra delar där det första webbinariet hölls den 12 oktober.

Norrbottens Handelskammare och Business Oulus webbinarieserie om det Attraktiva Arktis sker i fyra delar och det första webbinariet hölls 12 oktober för att ge en överblick över omfattningen av industrins investeringar som sker här och nu i norra Sverige, norra Norge och norra Finland. Ett flertal företagsledare, politiker och tjänstemän deltog tillsammans med Lotta Rönström och John Kostet från North Sweden som modererade. 

Arktis blir allt hetare på flera sätt 

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker från Umeå, inledde med att berätta om det pågående politiska arbetet med arktiska frågor i Europaparlamentet, där det bland annat debatterats en rapport från utrikesutskottet om Arktis och att EU-kommissionen nu har reviderat sin arktiska politik. Bergkvist menar att det geopolitiska intresset för Arktis ökar i takt med att isarna smälter. Supermakterna USA, Ryssland och Kina vill alla säkra sina säkerhetspolitiska intressen, tillgången till råvaror och nya handelsvägar. Samtidigt finns det gott om externa aktörer som vill stoppa den ekonomiska utvecklingen i Arktis.  

Bergkvist menar i stället att det europeiska Arktis har alla förutsättningar för hållbar utveckling driven av industri och forskning, vilket de senaste miljardinvesteringarna vittnar om. Tillgången till råvaror, förnyelsebar energi, kunskap och goda arbetsvillkor är viktiga konkurrenskraftiga fördelar. EU kan vara en positiv kraft för utvecklingen, men då krävs det fler kontakter, nätverk och samarbete mellan aktörer i Norden och EU institutionerna för tillsammans berätta om utvecklingen och bättre nyttja möjligheterna. 

10 000 nya jobb till Boden 

Jenny Molvin, från företaget H2 Green Steel, berättade att de nu bygger ett stålverk i Boden med minimala utsläpp av koldioxid. Nyetableringen förväntas skapa 10 000 direkta och indirekta jobb i området kring Boden och Luleå när det planerade stålverket väl är i drift. I en kommun som Boden där det bor 28 000 personer, är det givetvis en enorm utmaning att hitta arbetskraft, och att locka fler människor till att vilja bosätta sig på plats. 

Liisa Ansala, från Lapplands handelskammare, vittnade om liknande utmaningar med brist på arbetskraft till växande gruvindustri och besöksnäring. Mineralutvinningen i finska Lappland står för drygt hälften av finska gruvbranschens totala omsättning idag och beräknas öka ytterligare med växande global efterfrågan på mineraler och metaller som blir alltmer värdefulla för grön omställning, elektrifiering och digitalisering. Pekka Suomela, från finska gruvföreningen, nämnde att Finland och EU behöver uppdatera sina strategier för att bättre tillvarata potentialen för hållbarhet längs hela värdekedjan; utvinning, produktion och återvinning av mineraler och metaller. 

En annan förutsättning för att utvecklingen på finsk sida ska vara lönsam och grön är utbyggnaden av transportinfrastruktur. Både Liisa Ansala och Eirik Frantzen, från norska Nordkraft, nämnde vikten av Botniska korridoren, som nu ingår i det europeiska stomnätet och knyter ihop resten av Europa med norra Sverige, norra Norge och norra Finland. Via Malmbanan och djuphavshamnen i Narvik kan gods lastas om från järnväg till sjöfart, och i en nära framtid skeppas längs genvägen till Asien via nordostpassagen. 

Agera innan det är för sent 

Flera av talarna från näringslivet poängterade att beslutsfattare behöver agera betydligt snabbare för att få planer, tillstånd och infrastruktur på plats. De utdragna byråkratiska processerna gör det ofta onödigt svårt att investera och hindrar pågående etableringar att få full effekt. Största utmaningen som alla talare återkom till är dock den akuta bristen på arbetskraft. Per-Erik Lindvall, från Kaunis Iron, efterfrågade mer regionalt ansvar, förenklade regler, mer samarbete mellan olika beslutsnivåer, över gränser och mellan lärosäten, samt betydligt större satsningar på kultur för att attrahera fler människor till Arktis. 

Lindvall avslutade med uppmaningen till deltagarna att stärka varandra i den här processen. Nästa webbinarium för att göra just det sker den 8 december då nästa webbinium i webbinarieserien om det Attraktiva Arktis äger rum. 

 /John Kostet 

Läs mer om när EU:s nya arktiska politik presenterades här

Läs mer om arktiska event som hålls under hösten här 

Läs mer om regional utveckling i samband med Arktis här 

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information