Regionala och kommunala perspektiv på gröna investeringar i det europeiska Arktis

Den 8 december anordnade Norrbottens Handelskammare och Business Oulu den andra delen i sin webbinarieserie Attractive Arctic Europe som North Sweden modererade. Representanter från Bodens kommun, Region Norrbotten, Nordlands fylke, Narviks kommun, Lapplands landskapsförbund och Kemi kommun samlades digitalt för att delge perspektiv på gröna miljardinvesteringar för etablering och omställning av industrier i Norra Sverige, Finland och Norge.

De nya gröna industrisatsningarna i norra Sverige, Finland och Norge ställer stora krav på offentliga investeringar och strategier, och på att betydligt fler människor ska välja att bo och arbeta i  Arktis. Hur det ska gå till i praktiken är det övergripande temat för Norrbottens Handelskammare och Business Oulus gemensamma webbinarieserie Attractive Arctic Europe, som samlar privata och offentliga aktörer för att främja gränsöverskridande samarbete för en gemensam grön framtid. Webbinariets första del fokuserade på de nya möjligheterna och utmaningarna med industrins miljardinvesteringar från ett näringslivsperspektiv, medans andra delen den 8 december handlade mer om det regionala och kommunala perspektivet. John Kostet, från North Sweden, var moderator för eventet tillsammans med Elin Stenvall, internationell samordnare på Norrbottens handelskammare. 

Unika möjligheter i det europeiska Arktis 

Det nordligaste Europa upplever ett aldrig tidigare skådat antal gröna investeringar för att ställa om industri och samhälle. Representanter från kommuner och regioner från norra Sverige, Norge och Finland gav sin syn på hur de nya investeringarna i norr både öppnar fönster för nya möjligheter och utmaningar, och tydliggör behovet av mer gränsöverskridande samarbete. 

Claes Nordmark, kommunalråd i Boden, deltog i panelen för att berätta om H2 Green Steels etablering i Boden, som planerar att producera fossilfri stål med hjälp av vätgas. En satsning som väntas skapa 10 000 direkta och indirekta jobb i området. Janus Brandin, Region Norrbottens utvecklingsdirektör, pratade om de enorma summor på över 1050 miljarder kronor som ska investeras i Norrbotten och Västerbotten, i bland annat vätgas och gruvindustrin, stålproduktion och infrastrukturprojekt, vilket gör att regionen tillsammans med Västerbotten, räknar med att behöva ett tillskott på över 100 000 nya invånare fram till år 2035. En befolkningsökning på drygt 20 procent. Från Finland och Norge rapporterades det om en liknande utveckling med historiska satsningar, bland annat Freyr som utvecklar miljövänliga litiumjon-baserade battericellanläggningar i Mo i Rana. För att de nya investeringarna ska bli framgångsrika måste dock hela samhället utvecklas i samma takt, vilket ställer höga krav på regionenen Nordlands fylke och berörda kommuner.  

- En sån här samhällsomvandling har inte skett tidigare, inte i denna takt och det finns inget manus för hur man ska möta utmaningarna. Det innebär en press på regioner och kommuner som saknar motstycke, men vi måste också komma ihåg att se detta som ett fönster av möjligheter som vi måste fånga. Om vi inte gör det kommer den möjligheten inte tillbaka och någon annan fångar den, sa Janus Brandin.  

En attraktiv plats att leva 

De växande industrierna i kombination med en låg befolkningstäthet och en åldrande befolkning gör behovet av arbetskraft och kompetensförsörjning till en enorm utmaning i det europeiska Arktis och kommer kräva stora insatser i rekryteringsarbetet. För att lyckas med det behöver området bli ett mer attraktivt ställe att bo på. Enbart möjligheten till arbete är inte tillräckligt för att locka människor att bo på en viss plats utan det kommer att krävas en attraktiv helhet. Samtliga paneldeltagare var överens om att det krävs fler attraktiva bostäder, förbättrad infrastruktur och tillgång till utbildning, men även fler satsningar på kultur, fritid, shopping och nöjen för att göra området mer attraktivt och lättillgängligt att bo på. Även bilden av att bo i det europeiska Arktisk måste förmedlas och paketeras på ett sätt som lockar hit fler människor från olika platser runtom i världen.  

Flera talare återkom också till att det är viktigt att undvika så kallad “kannibalism” när det är hård konkurrens om arbetskraften, vilket innebär att arbetsgivarna i regionerna inte ska behöva tävla om samma arbetskraft. Istället måste arbetskraft lockas utifrån. Möjligtvis i ett första steg från de södra delarna av Sverige, Norge och Finland och från grannländer men i längden kommer arbetsmarknaden inte att räcka till, utan arbetskraft behöver lockas från andra kontinenter då behovet av arbetskraft förväntas öka mycket runt om i hela Europa.  

Strategiskt samarbete på flera nivåer 

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker från Umeå, deltog i panelen för att ge ett EU-perspektiv på utvecklingen i norra Europa. Erik menade att även om samarbetet är bra i det europeiska Arktisk så krävs ett gränsöverskridande samarbete på fler nivåer, på ett sätt som inte tidigare skådats för att den gröna omställningen ska lyckas. Samhällsaktörer från de olika regionerna i det europeiska Arktis behöver mötas mer, och gemensamt arbeta fram nya strategier och projekt för att bemöta behoven. Erik påminde också om att det redan finns etablerade samarbetsstrukturer så som Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och handelskamrarna som täcker dessa geografiska områden och som bör utnyttjas, men att det också behöver skapas fler kontakter och samarbeten 

Lansering av nya Interregprogrammet och NSPA forum 

Den 23–24 mars 2022 ska det nya Interregprogrammet Aurora för perioden 2021–2027 lanseras i Skellefteå. I samband med detta, mellan 24-25 mars, håller Northern Sparsely Popluated Areas (NSPA) sitt årliga forum i Skellefteå, om Covid-19-restriktionerna tillåter. Dagarna i Skellefteå är ett bra tillfälle för aktörer i det europeiska Arktisk att fortsätta diskussionerna för att utveckla och fördjupa det strategiska samarbetet.  

Nästa del i Attractive Arctic Europe webbinarserie äger rum den 22 februari och kommer bland annat att innehålla en omvärldsspaning från områden med liknande utmaningar. 

Se hela webbinariet från 8 december här  

Läs mer om första delen ur webserien här 

Save the date: NSPA forum i Skelleftteå  

/Maria Boström

 

22 Dec 2021 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information