Särskilda insatser för norra Sverige i Regeringens förslag till Socialfondsprogram för 2021–2027

Regeringen har beslutat om Sveriges förslag till nationellt socialfondsprogram för perioden 2021–2027. Programförslaget som omfattar cirka 707 miljoner euro ska främja sysselsättning, kompetensutveckling och livslångt lärande. Särskilda insatser riktas till norra Sveriges regioner för att tackla särskilda utmaningar kopplat till den glesa geografin genom ett extra gleshetsstöd som North Sweden arbetat för.

I den Europeiska socialfonden+ (ESF+) har man slagit ihop fyra finansieringsinstrument som fanns under 2014–2020; Europeiska socialfonden (ESF), Sysselsättningsinitiativet för unga (YEI), Fonden för europeiskt bistånd till de sämst ställda (FEAD) och EU:s program för sysselsättning och social innovation (EaSI). ESF+ är EU:s främsta finansieringsverktyg för att öka sysselsättningen, utveckla arbetsmarknaden och främja ekonomisk och social sammanhållning i Europa.  

Nytt för den här programperioden är bland annat att fonden ska bidra till återhämtning efter Covid-19-pandemin och utveckla arbetskraft som är redo för grön och digital omställning. ESF+ är vid sidan om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ett centralt verktyg för regional utveckling i norra Sverige, med fokus på social innovation, strukturomvandling och kompetensförsörjning.  

Regeringen har nu beslutat om förslag till nationellt socialfondsprogram för Sverige under åren 2021–2027. Förslaget som regeringen lämnat in till EU-kommissionen innebär att aktörer kommer att kunna ansöka om totalt 707 miljoner euro, över 6,5 miljarder kronor, under hela programperioden 2021–2027. Nationell och regional medfinansiering tillkommer också och uppskattas till cirka 900 miljoner euro.  

Programmets nationella utformning 

I Sverige är det ESF-rådet som är förvaltande myndighet för ESF+ med ett enda nationellt program för alla regioner, men handlingsplaner utarbetas på regional nivå av regionalt utvecklingsansvariga och skrivs utifrån de förutsättningar och utmaningar som finns i området. Genom ESF-rådet kan företag, kommuner, regioner, ideella organisationer, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter och aktörer ansöka om projektfinansiering till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och ökar kompetensen hos individer. 

I det förslag på socialfondsprogram för 2021–2027 som ESF-rådet lämnat till regeringen är EFS+ uppdelad i fem programområden: 

  • Programområde A – Öka möjligheterna till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla 
  • Programområde B – Öka möjligheten till arbete 
  • Programområde C – Minska risken för ekonomisk utsatthet
  • Programområde D – Öka kapaciteten i den glesa geografin 
  • Programområde E – Social innovation 

Programområde D - Öka kapaciteten i den glesa geografin 

Särskilda insatser riktas till de glesbefolkade regionerna Övre Norrland och Mellersta Norrland genom Programområde D - Öka kapaciteten i den glesa geografin. Detta eftersom norra Sveriges regioner står inför särskilda strukturella utmaningar som är kopplade till bland annat stora avstånd med få möjligheter till kollektivt resande, en låg befolkningstäthet, isolerade arbetsmarknader och en åldrande befolkning. Detta i kombination med stadigt växande industrier med snabba förändringar gör att  kompetensförsörjning är en enorm utmaning för en hållbar utveckling i norra Sverige. Syftet med denna gleshetsallokering är att stärka kapaciteten hos aktörer när det gäller utvecklingsarbete, utveckla analys och prognos av kompetensbehov lokalt och regionalt samt stärka utbildningssystemens kvalitet för att tackla de särskilda utmaningar som regionerna står inför kopplat till kompetensförsörjning. Detta programområde tilldelas ca 6,5% av budgeten ESF under programperioden 2021-2027 med en 40% medfinansieringsgrad från EU.  

En av de viktigaste frågorna för norra Sverige som North Sweden, genom närverket Europaforum Norra Sverige (EFNS), har arbetat med inför denna programperiod är just att få behålla den extra gleshetsallokeringen. Gleshetsallokeringen är avgörande för att regionerna i norra Sveriges  utvecklingspotential ska kunna gynna både hela Sveriges och hela EU:s utveckling. Den särskilda tilldelningen av strukturfondsmedel för att hantera de svåra strukturella utmaningar som gleshet medför är ett viktigt erkännande från nationell nivå och EU-nivå. Men framförallt blir det ett betydelsefullt tillskott av utvecklingsresurser för regionerna och ett strategiskt viktigt verktyg som ger betydligt mer flexibilitet än under föregående programperiod. 

I väntan på EU-kommissionens beslut 

EU-kommissionen har nu tre månader på sig att återkomma med synpunkter på det förslag som regeringen lämnade in den 10 december. Därefter sker förhandlingar innan EU-kommissionen fattar beslut kring programmet, vilket beräknas ske i inledningen av 2022. Detta innebär att vissa justeringar av programförslaget kan komma att göras. När EU-kommissionen har godkänt programmet kan ESF-rådet börja utlysa medel.  

Läs regeringens pressmeddelande här  

Läs EFNS positionspapper om EFS+ här 

Läs mer om de föreslagna programområdena här  

Läs mer om gelshetsallokeringen till norra Sverige här 

Bild: Hämtad från ESF-rådet här

/Maria Boström

 

21 Dec 2021 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information