Europaparlamentet lanserar ny rapport om EU:s regionalpolitik i Arktis

Europaparlamentets interna utredningstjänst (EPRS) har publicerat en rapport om EU:s regionalpolitik i Arktis. Två regionala nätverk som North Sweden ingår i, Northern Sparesly populated Areas (NSPA) och Conference of Periphiral and Maritime Regions (CPMR) Baltic Sea Commission (BSC), nämns i rapporten som viktiga aktörer för utvecklingen i Arktis.

Europaparlamentets interna utredningstjänst (EPRS) har som uppgift att ta fram analyser och utredningar i politiska frågor för att bistå Europaparlamentets arbete.  

En överblick av EU:s strategi i Arktis 

I EPRS:s senaste rapport om EU:s regionala politik i Arktis redogörs det om områdets särskilda utsatthet av den globala uppvärmningen och hur det i sin tur ger upphov till nya ekonomiska möjligheter som transportrutter och mineraler. Därutöver skriver de om förutsättningar och utmaningar som Arktis lokalsamhällen står inför såsom långa avstånd, svåra klimat och demografiska utmaningar. Många av dessa är perspektiv som North Sweden arbetat med att lyfta fram på EU-arenan.  

EPRS uppger i rapporten att EU:s regionalpolitik kan bidra till hållbar utveckling i det europeiska Arktis med hjälp av investeringar från struktur- och investeringsfonderna som levereras genom bland annat regionala utvecklings- och territoriella samarbetsprogram. Dessutom lyfts den särskilda extra gleshetsallokeringen till de nordliga glesbefolkade områdena som ett viktigt stöd. 

År 2021 uppdaterades EU:s arktiska politik. Prioriteringarna var då fredsfrämjande samarbete, klimatarbete och regioners hållbara utveckling med målsättning att skapa innovativa jobb inom ramen för den gröna och digitala omställningen. 

Feedback från NSPA och CPMR 

I rapporten hänvisar EPRS till olika inspel som relevanta aktörer gjort i samband med revideringen av EU:s arktiska politik, såsom Northern Sparesly Populated Areas (NSPA) och Conference of Periphiral and Maritime Regions (CPMR) Baltic Sea Commission (BSC), två nätverk som North Sweden ingår i. 

Bland annat refererades det till NSPA:s position som välkomnade EU:s uppdaterade arktiska politik samt erkännandet av NSPA som en viktig samarbetspart för EU-kommissionen och företrädare för regioner i det europeiska Arktis.  

CPMR:s välkomnande av EU:s ökade engagemang i Arktis nämns också i EPRS:s rapport. CPMR uppmanar bland annat EU att göra policyn än mer lokalt förankrad och att fortsätta främja regioners bidrag till den gröna omställningen. Några exempel som lyfts upp är stöd till teknikutveckling av förnybar energi, skogsbruk, och hållbar råvaruutvinning.  

Läs hela EPRS-rapporten här. 

Läs North Swedens tidigare nyhet om NSPA-positionen här. 

/Hanna Bergman 

08 Jun 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information