NSPA välkomnar EU:s ökade engagemang för Arktis

Nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) som representerar de tretton nordligaste regionerna i Norge, Finland och Sverige antog den 24 mars en position kring EU:s arktiska politik. NSPA välkomnar uppdateringarna som trädde i kraft hösten 2021 och understryker vikten av EU:s utökade engagemang för hållbar regional utveckling och fredsfrämjande i Arktis.

EU:s arktiska politik uppdaterades 2021, och prioriterar säkerhetspolitik och internationellt samarbete ytterligare, som ett svar på de ökade spänningar som byggts upp i Arktis, vilket kommit att bli allt viktigare efter Rysslands invasion av Ukraina. Klimatåtgärder, forskning, internationell samverkan och utveckling av regionerna i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) kvarstår som centrala delar i den uppdaterade versionen. De regionala utvecklingsperspektiven utgör här en grund för EU:s arktiska engagemang. 

NSPA pekas ut som en erkänd dialogpartner för EU kring utvecklingen i Arktis. Nätverket är ett nära samarbete mellan de fyra nordligaste länen i Sverige, de sju nordligaste och östligaste regionerna i Finland samt två regioner i norra Norge. Dessa 13 regioner delar liknande förhållanden och utmaningar och arbetar tillsammans för att skapa kunskap om NSPA hos EU:s institutioner och påverka EU-politiken.  

NSPA:s synpunkter på EU:s arktiska politik 

NSPA fördömer Rysslands invasion i Ukraina och menar att EU:s engagemang för regional utveckling i det europeiska Arktis kan vara ett sätt att främja fred i området. NSPA vill se särskilt stöd till aktörer vars samarbeten drabbats till följd av kriget. Kriget i Ukraina och de drastiskt ökade geopolitiska spänningarna är en ytterligare anledning till varför EU:s ambitionsnivå för Arktis regionala utveckling bör förbli hög. 

NSPA uppskattar EU:s utökade engagemang för regional utveckling i europeiska Arktis, och vill att EU skräddarsyr sin politik än mer till att kunna hantera särskilda utmaningar i Arktis. Lokalbefolkningen behöver gynnas mer av de många möjligheter som finns i området. NSPA välkomnar förlängningen av transportnätet, TEN-T, samt ökat stöd för en hållbar blå ekonomi och grön tillväxt, men anser att bioekonomins och skogens roll borde fått en större plats i EU:s uppdaterade politik för Arktis.  

I sin helhet välkomnar NSPA EU:s arktiska politik och ser fram emot att aktivt delta i dialog för hur den nu ska implementeras. 

Läs NSPA:s positionspapper, här.

Läs North Swedens nyhet om EU:s arktiska politik, här.

Läs om hur EU:s arktiska politik påverkar norra Sverige, här.

/Hanna Bergman 

 

13 Apr 2022 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information