Minskande klyftor mellan EU:s regioner och Övre Norrland i topp enligt EU-kommissionens rapport

EU-kommissionen har presenterat den åttonde sammanhållningsrapporten som analyserar regionalpolitikens resultat och effekter för medlemsländernas regioner. I den toppar Övre Norrland ännu en gång EU:s index för regionala sociala framsteg. Rapporten ska lägga grunden för det kommande sammanhållningsforumet i Bryssel 17–18 mars om EU:s regionalpolitik och tar sikte mot nästa programperiod efter år 2027.

I den åttonde sammanhållningsrapporten som EU-kommissionen offentliggjorde den 9 februari sammanfattas och utvärderas vilka effekter sammanhållningspolitiken, det vill säga EU:s struktur och investeringsfonder, såsom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiskt territoriellt samarbete (ETS/Interreg), och Europeiska Socialfonden (ESF+) med flera, haft på EU:s regioner de senaste åren utifrån en mängd olika indikationer som exempelvis välstånd, sysselsättning och utbildningsnivå.

EU:s sammanhållningspolitik syftar till att minska de sociala, ekonomiska och territoriella skillnaderna mellan EU:s regioner genom finansiering och stöd som främjar hållbar utveckling. Det är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa sysselsättning och tillväxt på lokal och regional nivå i EU och har därför stor påverkan på det regionala utvecklingsarbetet.

Den åttonde sammanhållningsrapporten visar att EU:s finansiering bidragit till att BNP per capita förväntas öka med upp till 5 procent i mindre utvecklade regioner fram till 2023. En annan slutsats är att finansieringen tack vare dess flexibla natur, gav mycket välbehövligt och snabbt stöd till medlemsländerna och till lokala och regionala myndigheter under de senaste årens ekonomiska avmattning till följd av coronaviruspandemin.

- Pandemin har ökat risken för ojämlikhet i EU, och sammanhållningspolitiken är ett av våra främsta verktyg för att motverka denna tendens och investera i människor, säger Nicolas Schmit, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter.

Andra viktiga slutsatser:

  • Antalet personer som riskerar fattigdom och utanförskap minskade med 17 miljoner mellan 2012 och 2019.
  • EU:s befolkning kommer att börja minska under de kommande åren. År 2040 förväntas 51 procent av EU:s befolkning leva i en region med minskande befolkning. Under 2020 var den siffran 34 procent.
  • Sedan 2001 har mindre utvecklade regioner i Östeuropa kommit ifatt resten av EU. Dessvärre har många medelinkomstregioner, särskilt i södra och sydvästra EU, drabbats av ekonomisk stagnation eller nedgång.
  • Regionernas roll måste stärkas i arbetet med innovation och tillväxt för att bättre tillvarata olika platsers utvecklingspotential runtom i Europa. Vilket kräver betydligt mer platsanpassad politik och bättre skräddarsydda strategier.

Övre Norrland toppar ännu en gång EU:s index för regionala sociala framsteg

EU:s regionala sociala framstegsindex, EU Social Progress Index (EU SPI) syftar till att mäta en regions sociala framsteg utifrån ett antal sociala och miljömässiga indikatorer. Målet är att indexet ska fungera som ett komplement till traditionella mått på framgång - i regel ekonomisk tillväxt - vilket vanligtvis mäts i bruttonationalprodukt (BNP). I 2020 års upplaga fick EU som helhet 67 av totalt 100 poäng, där de nordiska länderna hamnar relativt högt medan regionerna i söder och öster om EU tenderar att tilldelas låga poäng. Alla de 10 högst rankade regionerna ligger i Sverige, Finland och Danmark. Övre Norrland i Sverige får högst poäng, liksom i 2016 års version av indexet. Umeå kommun har deltagit i EU:s arbete med att ta fram indexet. De 10 lägst rankade regionerna ligger mestadels i Bulgarien och Rumänien men inkluderar även de två franska regionerna Guyane och Mayotte.

Sammanhållningsforumet i vår

Den 17–18 mars 2022 samlas företrädare från EU-institutionerna, nationella, regionala och lokala politiker från alla medlemsländer, investerare, arbetsmarknadens partner och akademin i Bryssel för att debattera hur sammanhållningspolitiken kan säkerställa en rättvis grön och digital omställning som gynnar alla EU:s regioner. Den åttonde sammanhållningsrapporten ger en överblick av vad som uppnåtts och vad som behöver göras – i vilka regioner och inom vilka områden - under programperioden 2021–2027 för att uppnå en långsiktigt hållbar och balanserad tillväxt i hela Europa, och kommer ligga till grund för forumets diskussion. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, kommissionens vice ordförande Frans Timmermans och Frankrikes president Emmauel Macron är några av deltagarna som kommer att tala på forumet.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

Läs om EU Social Progress Index för 2020 här.

Läs North Swedens nyhet om SPI och norra Sverige, här.

Läs mer om sammanhållningsforumet som äger rum den 17–18 mars här.

/Vilma Johansson

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information