North Sweden på turnévecka i Västernorrland

Efter tidigare nedslag i Norrbotten och Jämtland-Härjedalen var det den 20–23 september dags för North Sweden-kontorets att besöka Västernorrland. Syftet med dessa nedslag har varit att ta del av vad som är på gång i regionen, få mer samlad kunskap om intressanta nya satsningar och verksamheter samt för att etablera och återetablera kontakter med aktörerna på hemmaplan, nu när det går att resa igen. Västernorrland bjöd på många spännande studiebesök och givande diskussioner kring regionens möjligheter och utmaningar.

Ända sedan utökningen av North Sweden European Office vid årsskiftet 2019–2020, då Sveriges fyra nordligaste regioner samlades under samma tak, har ambitionen varit att hela kontoret ska göra mer samlade turer i samtliga regioner för att se vad som rör sig i respektive region, stärka relationerna till dess aktörer samt bjuda in till dialog kring norra Sveriges koppling till EU-politik. Dessa planer sattes dock på paus när Covid-19 pandemin kom, men sedan möjligheterna till mer omfattande resor började öppna upp har North Sweden gjort nedslag i Norrbotten i slutet av 2021 och i Jämtland-Härjedalen under våren 2022. Den 20–23 september var det dags för en turnévecka i Västernorrland. 

Resan började i en utav de äldsta städerna i norra Sverige – Härnösand och avslutade i en utav de största städerna i våra regioner – Sundsvall. Däremellan tog deltagarna från North Sweden sig även en bit inåt i landet med besök i bland annat Kramfors och Ånge Kommun. Ambitionen var att få ta del av både kust och inland, landsbygd och stad. 

Det var minst sagt ett innehållsrikt tredagarsprogram med intressanta besök och samtal med aktörer från regionen, kommuner, företag och universitet som på olika sätt arbetar med regionens utveckling. Schemat var fullspäckat från morgon till kväll, där även luncher, middagar och bilresor fylldes med presentationer och nya möten.  

Överblick från Kommunförbundet och Regionen i Västernorrland 

Första anhalt på besöksturnén var på Kommunförbundet Västernorrland (KFVN) som bland annat berättade om de många spännande EU-finansierade projekt som de har på gång genom nätverket European Regions Network for the Applications för Communications Technology (ERNACT). De lyfte exempelvis fram två Interreg-projekt; Innocap som syftar till att bygga upp den offentliga sektorns innovationskapacitet för digitalt utveckling i Norra Periferin och Arktiska regionerna samt det europeiska projektet ERUDITE där sju olika EU-regioner, ett universitet och forskningsinstituten RISE samarbetar för att utveckla landsbygden med hjälp av nya, innovativa e-tjänster och dra nytta av den potential som snabba bredbandsnät kan ge. 

Lunchsamtal med Västernorrlands regionala utvecklingsdirektör Märta Molin. I bilden syns även Frida Bergman, strateg för regional utveckling, som gjorde ett enormt jobb med att arrangera North Swedens besök i Västernorrland.

Därefter fick North Swedenmedarbetarna möjlighet att träffa de strateger som på olika sätt jobbar med regional utveckling på Region Västernorrland. De gav en bra överblick av vad som händer i länet genom statistik och analys, där ett av de tydligaste orosmomenten är den minskande och åldrande befolkningen i länet. Det gavs även mer ingående uppdateringar inom smart specialisering, kompetensförsörjning, besöksnäring, infrastruktur, energi, miljö, kultur och vilka möjligheter och utmaningar som finns inom dessa områden.  

Inblick i kommunala förutsättningar och prioriteringar 

Följande dagar i Västernorrland gav chans att besöka och lära känna Härnösands, Kramfors, Ånges och Sundsvalls kommuner lite närmare genom både presentationer och samtal kring deras respektive prioriteringar, etableringar och förutsättningar. I Sundsvall pågår flera stora gröna industrisatsningar och man satsar på 5.000 nya jobb till 2030. Härnösand visade upp en  entreprenörsanda och en blomstrande besöksnäring. Ånge håller på att återetablera sig som ett Kemi-mecka och i Kramfors satsar man på kvalitet, och är även i centrum för uppbyggnaden av totalförsvaret i Västernorrland med ett unikt övningsområde för räddningstjänst och övrig blåljusverksamhet.  

Besök och möten med nyckelpersoner på Härnösands, Kramfors, Ånges och Sundsvalls kommuner.

Studiebesök på världsunika företag och verksamheter som vågar gå före  

Samtliga kommuner arrangerade också studiebesök runt om i kommunerna och medverkan av företag vid sina dragningar, där North Sweden fick ta del av ett axplock av nytänkande spetsföretag som på olika sätt visar vägen för samhällsomvandlingen med fokus på gröna näringar och satsningar som listas nederst i artikeln. Genomgående finns en grön våg av nyindustrialisering som bara de senaste åren etablerat sig utifrån att det finns lokaler och kunnande i regionen som byggts upp av tidigare industrier som flyttat till nya etableringar eller rationaliserat och lagts ned. Det finns utmaningar med kompetensförsörjning, infrastruktur och avfolkningsbygder, men de stora satsningar som uppmärksammas i framförallt Norrbotten och Västerbotten har också en pendang i Västernorrland i verksamheter som i flera fall knappt etablerat sig men verkar på marknader som växer med stora potentialer inom grön energi och cirkulär ekonomi för att återanvända ändliga och klimatpåverkande råvaror och resurser istället för att destruera i samspel med existerande industriprocesser. 

Mittuniversitetet – ett globalt universitet med regionalt engagemang 

Under en lunch i Sundsvall medverkade Mittuniversitetet som bland annat berättade om universitetets prioriteringar och satsningar, hur de försöker ta vara på de komparativa fördelarna som finns i regionen och hur de arbetar för att försöka anpassa sig till en förändrande marknad i länet. Presentation mynnade ut i ett samtal om hur de använder sig av EU-medel och vilka utmaningar som finns med det.  

Prof. Hans-Erik Nilsson berättar om hur Mittuniversitet försöker ta vara på de komparativa fördelarna som finns i regionen.

Utmaningar som genomsyrar länet: Infrastruktur och Kompetensförsörjning 

Under besöken och samtal med länets samhällsaktörer fanns det två stora utmaningar som var återkommande; brist på kompetens och brist på bra infrastruktur, som på många sätt går in i varandra. Behovet av kompetensförsörjning är enormt, både yrkes- och spetskompetens. Bristen på kompetens beskrevs av många som det största tillväxthindret och bristen förväntas bara öka i takt med att industrierna i länet växer och befolkningen minskar.  

Västernorrland är i dagsläget uppdelat i fyra arbetsmarknadsregioner, men med bättre infrastruktur skulle det kunna bli lättare för arbetskraft att röra sig mellan regionerna. Det är såklart viktigt att se till att arbetsmarknadsregionerna inte bara tar arbetskraft ifrån varandra, men det finns vissa ojämna brister i de olika regionerna som hade kunnat tas tillvara bättre. Det behövs även mer satsningar på kollektivtrafiken, både för att samhällena ska bli mer inkluderande och hållbara men även för att arbetskraft enklare ska nå fram till arbetsplatser.  

Bättre infrastruktur in till länet, både genom flyg och tåg, skulle kunna locka mer etableringar och arbetskraft. Sveriges längsta flaskhals går längs hela Västernorrlands kust och stryper järnvägsflödet både för människor och gods mellan södra och norra Sverige och måste byggas bort för att transporter ska bli mer effektiva och hållbara. Nu pågår det en satsning på nya Ostkustbanan som är en utbyggnad av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand och kommer halvera restiderna och fyrdubbla kapaciteten, men en utbyggnad av hela Botniska Korridoren behövs och det är också en utav de viktigaste utvecklingsfrågorna för Västernorrland. Efter aktivt påverkansarbete från bland annat North Sweden är EU med på tåget med Botniska Korridoren, men nationell nivå släpar efter.  

Västernorrland leder vägen för den gröna och digitala omställningen 

North Swedens medarbetare fick se prov på den förmåga och vilja att kroka arm som finns i Västernorrland, både över sektoriella och geografiska gränser. Exempelvis “Sångvall”, en satsning där regionens största kommun Sundsvall och minsta kommun Ånge bygger samverkan regionalt i digitaliseringsförmågan för att tillsammans hitta bättre digitala lösningar i offentlig verksamhet. Andra exempel är de gemensamma satsningarna som görs på besöksnäringen i Höga Kusten. Besöksnäringen bubblar i hela länet och beskrevs av flera som en framgångssaga, men även där skriks det efter kompetens. Genom att satsa på och visa upp regionens attraktivitet genom besöksnäringen så kan det få folk att få upp ögonen för Västernorrland och locka fler att flytta dit och få de som redan bor där att vilja stanna kvar. Även här behövs det ökade satsningar på infrastrukturen för att öka tillgängligheten, hållbarheten och utvecklingskapaciteten. 

Kramfors kommun och entreprenörer vid Friluftsbyn berättar om hur de med gemensamma krafter arbetar för att utveckla besöksnäringen i området.

Västernorrland är ett skogslän och det offentliga såväl som universitetssektorn och företagen präglas av skogsindustrin. Skogen har en enorm betydelse med sina många möjliga bioprodukter och den skogliga bioekonomin. I och med de omfattande lagförslag som är uppe på agendan i EU är det nu extra viktigt att göra det svenska hållbara skogsbruket synligt på Bryssel-nivå.  

Västernorrland är också en ledande region när det kommer till förnyelsebar energi med stor produktions-och exportkapacitet som är en viktig pusselbit i EU:s gröna omställning, men för att Västernorrland ska kunna växla upp och dra med hela EU i omställningen krävs att alla andra bitar inom kompetensförsörjning, infrastruktur och samhällsinvesteringar faller på plats. Samt en politik både på nationell och EU-nivå som gör uppväxlingen möjlig. Ett återkommande tema var Västernorrlands unika situation i dagens Sverige och Europa med god tillgång till förnyelsebar energi, som är en styrka. Sundsvall och Timrå satsar därför på en ny industripark i Torsboda som kan husera stora energikrävande verksamheter som kan ge arbetstillfällen i linje med de satsningar som sker längre norrut, där förhandlingar pågår med globala intressenter som ser det som en av de mest intressanta lägena att hitta idag. 

Det gavs goda exempel på vilka effekter både EU:s olika fonder och program kan få när de görs tillgängliga för aktörer som på olika sätt driver samhällsutvecklingen, där gleshetsallokeringen inom EU:s regionalstöd har varit av stor betydelse. Dock uttrycktes det på flera håll missnöje med den ökade medfinansieringsgraden som Sverige drivit på för i den nya programperioden som gör det nästan omöjligt för små aktörer att ta del av medlen. Därtill att Sverige från nationellt håll lägger pengarna från strukturfonderna i olika stuprör utan samordning eller dialog utifrån regionernas behov. Hela samhället måste hänga med i utvecklingen och samspela med varandra om det ska bli hållbart.  

Intresset av vad som sker i norra Sverige är stort på Bryssel-arenan 

Ambitionen med besöket i Västernorrland var inte att hinna med att se allt och träffa alla, men gav en bra överblick av vad som händer och rör sig i regionen och deltagarna från North Sweden fick med sig olika viktiga perspektiv på regionens möjligheter respektive utmaningar. Inte minst den framtidstro, entreprenörsanda, innovationskraft och samverkansförmåga som finns. Det engagemang och arrangemang som Västernorrlands aktörer lagt ner inför besöket är otroligt uppskattat hos North Sweden och vi och ser fram emot ett fortsatt utbyte och dialog för att bidra till regionen och hela norra Sveriges utveckling.    

Det är kunskap som kommer att föras in i arbetet gentemot EU i Bryssel. Intresset av vad som sker i norra Sverige är stort i EU där flera goda exempel från Västernorrland som är i linje med EU:s ambitioner om en grön och digital omställning är värda att lyftas fram och få stöd för. Den gröna nyindustrialiseringen ger en skjuts framåt för samverkan mellan näringsliv, samhälle och universitet, att synliggöras i EU för bättre anpassade stöd för att kunna växla upp det. 

Näst på tur och sist ut för den här omgången av North Swedens norra Sverigeturné är Västerbotten.  

Företagsbesök och presentationer under North Swedens dagar i Västernorrland

Absolicon: Producerar solvärme för fjärrvärme och industri i Härnösand. Absolicon vill lyfta upp solvärme på agendan igen och menar att de kan vara en viktigt pusselbit för värmeförsörjningen i världen. 

Här förklarar Joakim Byström, grundare till Absolicon, solfångarnas funktion och hur de redan nu kan försörja en fjärdedel av Härnösands fjärrvärme under sommaren.

Agtira: Utvecklar klimatsmarta odlingssystem för vertikal- och inomhusodling och skapar möjlighet för livsmedelsproduktion i, eller i direkt anslutning till, livsmedelsbutiker. Vi fick möjlighet att besöka en utav deras anläggningar i Härnösand. Foodtechföretaget har bland annat fått finansiering från EU:s jordbruksfond för landsbyggnadsutveckling.

Berit Fryklund, Head of Culture and Communication berättar om Agtiras klimatsmarta odlingssystem under North Sweden besök vid Agtiras anläggning i Härnösand.

Green City Ferries: Ett företag som levererar innovativa, energieffektiva och utsläppsfria höghastighetsfärjor för inre vattenvägar och ö-trafik. De presenterade sin nya etablering i Härnösand där de ska tillverka färjor. GCF har delvis finansierats genom Horizon 2020. Läs mer här  

Hernö Gin: Sveriges första renodlade gindestilleri med gin som krönts till världens bästa flera gånger om. Vi fick möjlighet att besöka destilleriet i Härnösand, där grundaren berättade om bakgrunden, framgångarna och framtidsplanerna. Läs mer här 

Friluftsbyn: Ligger i anslutning till Skuleberget och har genom bland annat EU:s regionala utvecklingsstöd kunnat växla upp och bli Sveriges snabbast växande destination. Här fick vi se prov på hur Kramfors kommun jobbar tillsammans med de privata och med gemensamma krafter arbetar för att utveckla besöksnäringen i området.

MSB på Sandö & Högberget: Ett av landets största, geografiskt samlade kluster inom samhällssäkerhet, där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har unika övningsområden och utbildningar.

Nordingråvallen High Coast Game Village: Där Kramfors tillsammans med spelaktörer och investerare bygger upp en “Spelby” för start-ups inom spelbranschen att etablera sig för att utvecklas, med förebild och entreprenörer från satsningar i Boden och Skellefteå bland annat. Läs mer här 

Permascand: Ledande i elektrokemiska lösningar och är den största privata arbetsgivaren i Ånge kommun. 

North Sweden på besök på Permascand, tillsammans med representanter från Ånge Kommun.

Permobil: Skapar avancerade supportlösningar som berikar livet för människor som lever med funktionsnedsättningar. Nu satsar permobil i Sundsvall och ska etablerar sig i  industri- och handelsområdet Birsta. 

Renewcell: Arbetar med att återvinna textilavfall till ny råvara för modeindustrin- viskos och lycocell, och har nyligen etablerat en anläggning i SCA:s gamla industriområde i Ortviken med stöd från Europeiska Investeringsbanken bland annat. 

North Sweden på besök i Renewcells anläggning i SCA:s gamla industriområde i Ortviken. Harald Cavalli-Björkman, Chief Growth Officer, förklarar processen.

RES Renewable: Ledande inom utveckling av förnybar energi och energilagring. Kärnverksamheten är att utveckla, bygga och driva storskaliga, nätanslutna projekt för förnybar energi över hela världen för kommersiella, industriella och privata kunder.

Rocco Oil: Erbjuder en lösning där industrioljor kan renas så att den kan återanvändas om och om och på så sätt skapar ett cirkulärt system för industrioljor. Största kunderna är industrierna i norr. 

SCA: SCA Logistics huvudkontor ligger precis utanför Sundsvall och längs kusten har de även en stor terminal. North Sweden samtalade med SCA om de utmaningar som det svenska skogsbruket står inför i och med flera av EU:s lagförslag som inte tar hänsyn till det svenska hållbara skogsbruket.

Strömmens gårdsmejeri: Ekologiskt jordbruk med mjölkkor och får i Ånge, som vunnit SM-guld för sina ostar. Även Strömmens har fått finansiering från EU:s jordbruksfond.  

North Swedens Niklas Johansson och Mikael Janson på besök på Strömmens Gårdsmejeri. I bild är även Caroline Nielsen som driver gården sedan 2018 tillsammans med Christoffer Lindahl.

/Maria Boström 

Läs om North Swedens besök i Norrbotten här. 

Läs om North Swedens besök i Jämtland Härjedalen här.   

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information