North Swedens styrdokument fastställda

Den 27 juni samlades North Sweden European Office årliga Ägarråd för att diskutera verksamheten och vad som uppnåtts under föregående år samt lägga fast inriktningen framåt. I och med att North Sweden arbetar som ett projekt, där nuvarande projektperiod är till och med 2023, lades också en utvärdering fram som grund för att ta fram underlag för beslut om en fortsatt verksamhet.

Politik, akademi och näringsliv ger samlat direktiv för North Swedens inriktning

Även i år skedde Ägarrådet i form av ett digitalt möte som samlade ägarföreträdarna från de fjorton huvudmännen för kontoret med Rickard Carstedt, ordförande Regionala Utvecklingsnämnden i Region Västerbotten, att hålla i ordförandeklubban. North Sweden är en samverkan mellan den regionala politiken genom såväl regionerna som kommunerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland samt därtill de tre universiteten, Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet och Mittuniversitetet, därutöver näringslivets organisationer genom Handelskamrarna och Företagarna. Genom det samlar North Sweden de aktörer som bidrar till regional utveckling för sitt arbete gentemot EU att bidra till mer gemensam kraft i det som är viktigt för hela norra Sveriges förmåga till hållbar tillväxt.

I grunden är det den regionala politiken och inte minst den unika politiska samverkan mellan de fyra Norrlandslänen i Europaforum Norra Sverige, som är det North Sweden arbetar utifrån i det löpande arbetet och får ett politiskt regionalt mandat från gentemot EU-arenan. Det formuleras för verksamheten i ett övergripande verksamhetsdirektiv som antas av Ägarrådet och vid mötet den 27 juni kunde inriktningen för det kommande året 2022/2023 fastställas. Det anger fokus för arbetet utifrån det som identifierats vara av relevans för norra Sverige att bevaka och påverka till gagn för regionens utveckling kopplat till de processer och den lagstiftning som EU är inne i att utveckla och lägga fast. Direktivet konkretiseras från det i en verksamhetsplan där det, genom beslut i styrelsen som följer North Swedens löpande arbete, slås fast de insatsområden med målsättningar som kontoret skall arbeta med och uppnå under året.

Uppföljning av vad som gjorts och uppnåtts genom verksamhetsberättelsen

Direktivet och insatsområdena med målsättningar följs i sin tur upp i den Verksamhetsberättelse som för 2021 också behandlades på Ägarrådet. Verksamhetsberättelsen är en omfattande redogörelse för det gångna året för den som önskar ta del av North Swedens arbete och de resultat som det bedöms ge. Ambitionen är att ge en relativt fullödig bild för de olika insatsområdena men att också genom förordet och de bildtexter som lagts in förmedla ett övergripande svep som fångar en del av det som görs och gjorts och vad som uppnåtts för den som vill få en överblick. 2021 skilde inte sig från andra år med att det i EU varit ett intensivt arbete, även med och rent av på grund av en Covid-19-pandemi som komplicerat tillvaron men också öppnat för många nya arbetsformer.

Under det gånga året slutförhandlades EU:s omfattande budgetpaket med sina olika fonder och program för åren 2021—2027 och därtill lades det mest omfattande EU-lagstiftningspaketet någonsin i form av klimatpaketet ”Fit for 55”. Bland många märkbara framgångar var att hela Botniska Korridoren genom norra Sverige och vidare mot Norge och Finland slutgiltigt blev en fullvärdig del av EU:s stomnätskorridorsystem och att den nya arktiska politiken i EU än tydligare tar sitt avstamp i norra Sveriges regionala potentialer till gagn för hela EU samt att norra Sverige får en extra satsning för kompetensförsörjning för att hantera de demografiska utmaningarna i en grön och digital omställning, bland mycket annat. För North Swedens egen del var en stor kraftsamling att kunna flytta in i nya lokaler från att ha funnits i de tidigare sedan staren 1997 och att överlag fortsätta arbetet med att få på plats en samlad verksamhet omfattande alla de fyra nordligaste regionerna i det sedan 2020 sammanslagna kontoret från tidigare North Sweden för Norr- och Västerbotten respektive Mid Sweden för Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Berättelsen och direktivet ligger, i och med att de fastställdes vid Ägarrådet, utlagda på North Swedens hemsida.

Underlag för en fortsatt verksamhet i North Sweden efter 2023

Från Ägarrådet gavs ett stort tack till medarbetarna för det nedlagda arbetet och det fördes också en diskussion om verksamhetens fortsättning när den nuvarande projektperioden löper ut. Den uttalade ambitionen är att kunna fortsätta med nuvarande verksamhet också från 2024 för en ny samverkansperiod mellan projektägarna. Vid mötet presenterades en utvärdering efter enkäter och intervjuer med aktiva aktörer i och runt verksamheten, att utgöra grund för att under det kommande året ta fram underlag för beslut om den fortsatta verksamheten. Utvärderingen visade på att North Sweden uppfattas fungera väl till gagn för norra Sverige i EU men att det också finns utvecklingsområden för att fullt ut få till ett samlat och väl förankrat arbete gentemot alla delar av hemmaplan.  

Vid Ägarrådet omvaldes Thomas Hartman, Region Västerbotten, till ordförande för styrelsen.

/Mikael Janson

Läs det antagna verksamhetsdirektivet 2022/2023 här.

Läs verksamhetsberättelsen för 2021 här.

Läs mer om styrdokument och styrelsens ledamöter här.

Läs om North Swedens ägare här.

Läs om Europaforum Norra Sverige här.

04 Jul 2022 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information