Prioriteringarna inför det svenska EU-ordförandeskapet presenterade

Sverige tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd i en tid av historiska utmaningar. Den 14 december presenterade statsminister Ulf Kristersson svenska regeringens fyra prioriteringar inför det kommande ordförandeskapet som Sverige tar över den 1 januari: säkerhet, den gröna omställningen, konkurrenskraft och demokratiska värderingar.

Grön omställning och energiomställning  

I den svenska regeringens prioriteringar inför svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd tydliggörs det att klimatförändringar är globala utmaningar som kräver global respons – där EU måste leda med exempel med ambitiösa klimatmål. Klimatpaketet Fit for 55 kommer spela en stor roll i ordförandeskapet, såväl som energiomställningen där arbetet med att hantera höga och omständliga elpriser samtidigt som långsiktiga reformer av energimarknaden kommer vara på agendan.  

Vikten av en tidig industriell och teknologisk omställning framhålls även i prioriteringarna. Här är europeiska företag och industrier, inte minst i norra Sverige, redan ledande och har därmed en konkurrensfördel. Europeiska företag som kan erbjuda gröna lösningar kommer vara i hög efterfrågan och kan hjälpa till att driva omställningen till en cirkulär ekonomi. Viktigt är också arbetet mot ett europeiskt oberoende av fossila bränslen, både för den gröna omställningen och av säkerhetsskäl.  

Omställningen till en resurseffektiv, fossilfri framtid kommer kräva stora investeringar i innovativa industrier som kan förvandla de bästa idéerna och innovationerna till funktionella lösningar. Därför måste rätt regelverk och policy tas fram för att attrahera dessa investeringar, skriver regeringen i de nya prioriteringarna.  

Säkerhet och konkurrenskraft  

Det svenska ordförandeskapet kommer prioritera ett fortsatt ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina, vilket kommer innebära ansträngningar på både nationell nivå och EU-nivå. I prioriteringarna läggs också fokus på den inre marknadens vikt för EU:s konkurrenskraft. Här menar regeringen att fokus även måste läggas på långsiktiga utmaningar och att Sveriges ordförandeskap kommer sträva efter att sätta en samlad strategi för europeisk konkurrenskraft högst upp på den politiska dagordningen.  

Demokratiska värden och rättsstatsprincipen 

Demokratiska värderingar, sammanhållning, individuella friheter, icke-diskriminering, ökad ekonomisk produktion och globalt inflytande beskrivs i prioriteringarna som EU:s fundament och ska därför ha en avgörande roll i den svenska ordförandeskapet.  

Officiell hemsida för ordförandeskapet 

I samband med att prioriteringarna presenterades, lanserades även den officiella hemsidan för den svenska ordförandeskapet. Där går det att hitta allt från program till pressmeddelanden och andra uppdateringar kring det kommande ordförandeskapet. Se hemsidan här.

Hitta prioriteringarna inför det svenska ordförandeskapet här.

Läs Ulf Kristerssons tal om de svenska prioriteringarna i sin helhet här.

Ta del av North Swedens arbete inför det svenska ordförandeskapet: 

North Sweden bjöd EU-korrespondenter på informationskväll inför att Sverige inleder EU-ordförandeskapet i Kiruna 

Flertalet möten i norra Sverige under kommande svenska ordförandeskapet i EU

/Nora Vinderå

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information