Besök i Umeå av direktör inom EU-kommissionen

Den 4–5 maj besökte Slawomir Tokarski, direktör vi EU-kommissionens Generaldirektorat för Regionalpolitik, Umeå och fick möjlighet att ta del av det som sker i kommunen och regionen. Han var genom North Sweden inbjuden till Europaforum Norra Sveriges årliga stora forum och en hearing som anordnades i anslutning till forumet kring regioner med särskilda utmaningar och den rapport som den Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén arbetar med inför utformningen av framtidens regionalstöd i EU. Utöver Tokarskis medverkan i forumet och hearingen anordnades också en lunchsittning med regionala företrädare från de fyra regionerna i norra Sverige.

I bild: Slawomir Tokarski, EU-kommissionen, med kommunalrådet Janet Ågren samt Karin Ahnqvist och Linda Gustafsson från Umeå kommun tar del av den klimatsmarta och trivselskapande busshållplatsen "station of being" som varit en del av ett EU-projekt.

Studiebesök av EU-företrädare under Europaforum Norra Sverige i Umeå

Slawomir Tokarski ansvarar inom EU-kommissionens regionalpolitiska generaldirektorat för territoriell samverkan inom EU såsom EU:s gränsöverskridande program inom Interreg och makroregionala strategier såsom Östersjöstrategin samt genomförandet av EU:s regionalstöd via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Det var därför av särskilt intresse för honom att få ta del av det som sker i norra Sverige inom dessa områden och hur medborgarna engageras i samhällsutvecklingen. Utifrån det kunde i samband med hans medverkan i eventen i Umeå genom Umeå kommun också anordnas ett särskilt besöksprogram.  

Kommunalrådet Janet Ågren tillsammans med ledningsrepresentanter från Umeå kommun gav en introduktion till Umeå och Umeåregionen, men också en överflygning kring de olika utmaningar som olika delar av det samlade Region Västerbotten brottas med och skiljer åt mellan det över tid växande Umeå och omkringliggande glesbefolkade inland och EU:s betydelse för att tackla dessa utmaningar och olika strukturer.

Under det inledande passet gavs också möjlighet att ta del av den konkreta samverkan som sker över Kvarken mellan Umeå och Vasa och visa det av EU stödda arbetet med den nya färjan, världens grönaste färja, som knyter ihop området över vattnet som en del av ett större samarbete som funnits under lång tid, men genom EU kunnat vitaliseras. Regioner och kommuner på båda sidor Östersjön har därtill idag etablerat det första så kallade EGTC i Norden genom denna samverkan. EGTC, European Grouping of Territorial Cooperation, är en särskild organisatorisk enhet för att stärka samverkan och med stöd av EU utveckla samarbetsprojekt och det finns idag 31 sådana runtom i Europa av särskilt intresse för EU-kommissionen att följa.

Det gavs också från Umeås sida en presentation av infrastruktursatsningarna runt framförallt hamnen i Umeå som också fått mycket stöd från EU för olika utvecklingsetapper och likaså framtidssatsningarna i Dåva där ett världsledande centrum för grön innovation byggs.

Rundtur för att ta del av jämställd medborgarpåverkad stadsplanering

Efter presentationerna erbjöds sedan möjlighet att följa med på en rundtur med stopp vid olika viktiga satsningar för kommunens utveckling, såsom universitetet och universitetssjukhuset samt att kulturen spelat en viktig roll för kommunens samhällsomvandling över åren. Därtill gavs möjlighet att ta del av det aktiva arbete som bedrivits kring medborgardialog och inflytande i stadsutvecklingsprojekt i Umeå utifrån inte minst jämställdhetsperspektiv, med ofta också regionala EU-stöd, som var av särskilt intresse för Tokarski och där Umeå har mycket att visa upp.

Bland annat busshållplatsen ”station of being” som byggts vid universitetet samt gångtunneln under järnvägen vid stationen med sitt tema kring Kerstin Ekman, båda byggda för att skapa trygghet och trivsel. Därtill mötte en av de kommunikatörer som arbetar med medborgardialog i stadsplaneringen upp och kunde visa den bok som tagits fram för Umeås alla kvarter som en del av den dialogen kring olika stadsutvecklingsprojekt och ett hållbart Umeå.

Det var några intensiva timmar parallellt med övriga aktiviteter under dagarna i Umeå, men mycket uppskattat och det gavs löften om att ta med sig de goda exemplen och kunna återkomma för fortsatt dialog runt det som visats upp. Överlag hade dagarna under Europaforum Norra Sverige skickat med många viktiga perspektiv noterade Slawomir Tokarski och ett budskap som han lyfte under själva forumet var vikten av att från EU bistå än mer i den bredare samhällsomställning som krävs, med lite självkritik i att för mycket fokus legat på själva de gröna industrisatsningarna när framgången för dessa bygger på att hela samhällsomställningen hänger med för en långsiktigt hållbar utveckling.

/Mikael Janson

Läs om Europaforum Norra Sverige här

Läs om Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommitténs hearing här 

Läs mer om Kvarken EGTC här.

Läs mer om Dåva industripark här 

Läs mer om stadsdeldialogen i Umeå här 

 

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information