Erfarenheter från norra Sverige framstående i policydokument om territoriella perspektiv på grön industrialisering

Det europeiska observationsnätverket för territoriell utveckling och sammanhållning (ESPON) har publicerat ett policydokument på ämnet territoriellt perspektiv på grön industrialisering. Dokumenten har tagits fram i samarbete med det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd och Nordiska Ministerrådets Nordregio. Slutsatser från en ESPON-konferens som anordnades i Luleå i slutet av ordförandeskapet har utgjort underlag till den slutliga versionen och många utav norra Sveriges utmaningar och möjligheter lyfts fram i dokumentet som nu presenterats.

ESPON är ett EU-finansierat forskningsprogram med syfte att leverera kunskapsunderlag till offentliga myndigheter som ansvarar för att utforma territoriell politik. I och med Sveriges ordförandeskap under våren år 2023 och norra Sveriges ledande roll i den gröna omställningen anordnade ESPON en konferens i Luleå på temat territoriellt perspektiv på grön industrialisering den 13–14 juni.  

Perspektiv från norra Sverige underlag till slutgiltiga arbetsdokument 

En stor representation från norra Sverige var på plats under ESPON-seminariet i Luleå och kunde dela med sig av erfarenheter från den pågående samhällsomvandlingen och de utmaningar som följer. Diskussionerna under seminariet låg sedan till grund för många av slutsatserna och policyrekommendationerna i ESPONS:s policydokument.  

Dokumentet ska bidra till genomförandet av EU:s gröna industriella plan och stödja europeiska regioner i deras gröna industrialiseringsprocesser genom att diskutera lokala och regionala utvecklingsmöjligheter, hinder och möjliga lösningar som gör det möjligt för dem att dra nytta av grön industrialisering.  

Vikten av attraktiva samhällen och känslan av gemenskap

På konferensen i Luleå lyftes många viktiga perspektiv för norra Sverige. Inte minst görs det tydligt i policydokumentet hur det framgick under konferensen i Luleå att en känsla av social gemenskap är viktigt när det kommer till attraktivitet av ett samhälle såväl som livskvalité, och borde därav en viktig aspekt att ha i åtanke i den gröna industrialiseringen. I och med att den gröna industrialiseringen kommer att ligga till grund för utvecklingen av många samhällen, som till exempel Skellefteå i och med Northvolt fabriken, borde behovet av social gemenskap speglas i insatser och handlingar inom den gröna omställningen för att faktiskt göra dessa samhällen attraktiva. Detta perspektiv är speciellt viktigt när det kommer till mindre städer, då de kan ses ur ett nytt perspektiv jämfört med större städer genom att helt enkelt kunna erbjuda mer av social sammanhållning och gemenskap.  

För norra Sverige finns potentialer att marknadsföra denna känsla av gemenskap som  en möjlig väg att kunna ändra befintliga uppfatttningar och fördomar som finns i omvärlden och därmed omprofilera sig till att vara attraktiva platser att bosätta sig på. Berättelsen kring dessa platser måste därmed skrivas om, från att uppfattas och själva uppfatta sig som avlägsna och isolerade utflyttningsbygder till att berätta om de positiva sidor som dessa regioner och samhällen faktiskt besitter, för att förändra människors tankesätt och benägenhet att stanna kvar och lockas dit. Policydokumenten nämner även vikten av att ta lokalbefolkningens intressen och perspektiv i åtanke vid tillväxt och utveckling av samhället. När det kommer till norra Sverige beskrivs det hur kultur och arv som historiskt sett kopplas till dessa regioner, såsom samerna, behöver leva kvar och förstås som betydande för regionerna.  

Slutligen så belyses vikten av fantasi och förmågan att utveckla positiva visioner för framtiden med modiga beslutsfattare, för att kunna hitta lösningar till att utveckla samhällen och skapa nya förutsättningar  även i framtiden.  

ESPON:s nyckelbudskap i korthet  

  • Grön industrialisering utgör en viktig byggsten i en mer omfattande grön omställningsprocess som behövs för att stå emot konsekvenserna av den pågående klimatkrisen.  
  • Kommuner och regioner inom EU kan ta hjälp av olika EU-instrument som finns tillgängliga i omställningsprocessen mor grön industrialisering. 
  • Människor behöver genom utbildning bli varse om varför de olika omställningsprocesserna är nödvändiga och vad effekterna kan bli.  
  • Kommunikation spelar också en stor del i att ge information och öka medvetenheten om vikten av dessaprocesser och olika gröna satsningar.  
  • Politiker bör fokusera mer på klimatpolitik och överväga mer flexibla policyutformningar och instrument för att nå klimatmålen.

/Julia Bergsten 

Läs mer om ESPONS policydokument och policyöversikt här

Läs mer om konferensen i Luleå här 

Läs mer om norra Sveriges roll i ESPON:s arbete kring grön industrialisering här

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information