Europa Direkt Västerbotten och Norrbotten på studiebesök i Bryssel

Den 25–26 april besökte Europa Direkt-kontoren i Norrbotten och Västerbotten Bryssel tillsammans med en grupp gymnasieelever från norra Sverige. North Sweden medverkade till att skapa ett innehållsrikt program med bland annat besök på EU-intuitionerna, träff med politiker och spännande föredrag om bland annat EU:s klimat- och transportpolitik från experter inom områdena på North Swedens kontor. Eleverna fick fördjupade kunskaper om EU och en förståelse för norra Sveriges intressen gentemot EU. Ett extra fokus låg på ämnena EU:s miljö- och klimatarbete samt demokratifrågor, vilka eleverna skriver sina gymnasiearbeten om.

Under två fullspäckade heldagar i slutet av april fick North Sweden besök av Europa Direkt Västerbotten och Norrbotten som åkte till Bryssel för en studieresa med en grupp gymnasielever från de två nordligaste länen.

Europa Direkt är lokala informationskontor runtom i EU som arbetar på uppdrag av EU-kommissionen och de respektive kontoren i norra Sverige har North Sweden ofta mycket utbyte med. North Sweden bidrog för denna studieresa med att ta fram ett innehållsrikt program för studenterna som innefattade besök hos ett flertal olika relevanta EU-institutioner och EU-organ samt presentationer på North Swedens kontor om bland annat EU:s klimat- och transportpolitik.

Syftet med resan var att ge studenterna fördjupade kunskaper om EU, i och med att de skriver sina gymnasiearbeten om EU:s klimat- och demokratiarbete under vårterminen och därmed har ett stort intresse för olika EU-relaterade frågor. Samtidigt fick de en inblick i vad som händer på Brysselarenan med särskild relevans för norra Sverige, och lärde sig mer om de lokala och regionala perspektiven.

Fullspäckad första dag med introduktion på North Sweden och besök på Europaparlamentet

Brysselvistelsen startade på North Swedens kontor morgonen den 25 april, där gruppen fick ta del av en dragning av Maria Boström, kommunikations- och kontorsansvarig på North Sweden. Gruppen fick en introduktion till varför det är viktigt att ha regional- och lokal representation i Bryssel, samtidigt som de fick lära sig mer om hur North Sweden arbetar för att lyfta fram norra Sveriges perspektiv och intressen på Brysselarenan.

Därefter fick gruppen lyssna på Lotta Rönström, Senior Adviser inom transport- och näringspolitik på North Sweden, som berättade mer om hur påverkansarbetet på Brysselarenan går till från förslag till beslut och vad som händer på transportfronten i norra Sverige. Hon betonade att de kommande ändringarna i TEN-T lagstiftningen kommer att kräva betydande investeringar i infrastrukturen för vägar, järnvägar, hamnar och flygtrafik.

Lotta Rönström, Senior Adviser inom transport- och näringspolitik på North Sweden.

Dessutom var Petra Söderqvist inbjuden för att berätta om sitt arbete på EU-kommissionens Generaldirektorat för transport och rörlighet (DG MOVE) och om EU:s gröna giv, EU:s färdplan och tillväxtstrategi för att säkra ett klimatneutralt EU till 2050. Studenterna fick lära sig mer klimatpaketet Fit for 55, med särskild fokus på hur de olika lagförslagen ska bidra till en mer hållbar och grön transportsektor. Petra Söderqvist gav även tips och rekommendationer att tänka på inför ett framtida arbetsliv inom EU, samtidigt som hon delade med sig av hennes bakgrund och väg till Bryssel.  

Efter introduktionen på North Sweden-kontoret fortsatte dagen på Europaparlamentet där Erik Bergkvist, Europaparlamentariker och tidigare regionråd i Region Västerbotten, tog emot gruppen för att berätta om arbetet i Europaparlamentet och några av de aktuella lagförslagen som just nu är uppe på förhandlingsbordet. Medverkade gjorde även Edith Permén, politisk sakkunnig för Socialdemokraterna i Europaparlamentet, som tillsammans med Erik svarade på studenternas frågor. Efter en rundtur på Europaparlamentet med besök i plenisalen avslutades dagen på det interaktiva besökscentret Parlamentarium och muséet europeiska historiens hus.

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker och tidigare regionråd i Region Västerbotten.

Fokus på de lokala- och regionala perspektiven på EU-arenan

Den andra dagen inleddes på Sveriges regioner och kommuners (SKR) brysselkontor, där strategen Ulrika Palm och praktikanten Mari Wallin presenterade SKR:s verksamhet på EU-arenan. De betonade vikten av samarbete med andra organisationer för att kunna påverka EU-politiken på ett mer effektivt sätt. Vidare diskuterade de pågående lagförslag, däribland revideringen av avloppsdirektivet, där svensk påverkan är nödvändig för att anpassa förslaget till de specifika och unika lokala förhållandena.  

Detta är ett lagförslag som North Sweden aktivt arbetat inom en rad olika kanaler och forum. North Sweden har bland annat tagit fram en position tillsammans med politikernätverket Europaforum Norra Sverige (EFNS), där man betonar att direktivet bör utformas på ett mer flexibelt och teknikneutralt sätt. Direktivets nuvarande skrivningar riskerar att resultera i omfattande kostnader för småkommuner till liten miljönytta, samtidigt som vissa skrivningar riskerar att hämma den framtida befolkningstillväxten i norra Sverige.

Studiebesök på Sveriges kommuner och regioners (SKR) Brysselkontor.

Sedan fortsatte gruppen till Europeiska regionkommittén där de träffade Robert Rönström, som arbetar inom regionkommitténs utskott för ekonomisk politik (ECON). Europeiska regionkommittén fungerar som röst för regioner och kommuner inom Europeiska unionen. Den representerar lokala och regionala myndigheter över hela EU och ger råd om ny lagstiftning som påverkar regioner och kommuner. Under besöket berättade Robert Rönström om regionkommitténs verksamhet och bjöd eleverna på underhållande anekdoter om de många missförstånd som uppstår när 27 medlemsstater ska komma överens.

Fördjupade kunskaper om EU-kommissionen 

När lunchdags närmade sig återvände gruppen till North Swedens kontor för att lyssna på Anette Westberg, som arbetar på EU-kommissionens Generaldirektorat för havsfrågor och fiske (DG MARE). Anette, som ursprungligen kommer från Älvsbyn, delade med sig av sin personliga och professionella resa med över 20 års erfarenhet på EU-kommissionen. Hon berättade om sina erfarenheter och insikter från sitt arbete och gav gruppen en inblick i hur det är att leva i Bryssel. 

Det sista besöket för gymnasieeleverna ägde rum på EU-kommissionens besökscentrum. Där fick eleverna möjlighet att lära sig mer om EU-kommissionens arbete och prioriteringar. De fick lyssna på en informativ presentation av Torbjörn Olausson, anställd vid Generaldirektoratet för handel (DG TRADE), som berättade om EU-kommissionens roll inom EU, följt av en interaktiv frågestund där de hade möjlighet att ställa frågor och få klarhet kring olika ämnen. Detta besök bidrog till att öka elevernas förståelse för EU-kommissionens verksamhet och dess betydelse inom EU-samarbetet. 

Vi på North Sweden vill tacka Europa Direkt för ert besök!

Läs mer om Europa Direkt Norr här.

Läs mer om när North Sweden deltog på ett möte om avloppsdirektivet arrangerat av SKR i syfte att presentera norra Sveriges syn på lagförslaget här.

Läs mer om SKR:s skrift "På gång inom EU" här.

Läs mer om TEN-T här.

/ Andreas Lindström och Vilma Nuldén

22 Maj 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information