EU:s råvaruvecka: Ny överenskommelsen om akten om kritiska råvaror och OECD-event med regionernas roll i fokus

EU-kommissionen arrangerade den årliga råvaruveckan 13–17 november 2023 i Bryssel. Fokuset år 2023 var lagen om kritiska råvaror, som Europeiska unionens råd och Europaparlamentet nådde en preliminär överenskommelse om i starten av veckan. Ett av sidoeventen genomfördes av OECD och tematiska Smart Specialiseringspartnerskapet för gruvor (S3P Mining Industry). Region Norrbottens biträdande enhetschef för regional utveckling, John Kostet, deltog i panelen på eventet från norra Sverige.

EU:s Råvaruvecka samlade råvaruintressenter från hela Europa för att diskutera politik och initiativ på råvaruområdet och ge en översikt över EU:s pågående verksamhet inom denna sektor. Särskilt fokus låg på förslaget om akten för kritiska råvaror som ska öka EU:s självförsörjningsgrad av kritiska råvaror.

Rådet och parlamentet preliminärt överens om att öka tillgången till kritiska råvaror

Lagom till starten av EU:s råvaruvecka, den 13 november, enades Europeiska unionens råd och Europaparlamentet om förslaget till akten om kritiska råvaror. Överenskommelsen är preliminär i avvaktan på formellt antagande i Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Den politiska överenskommelsen bibehåller de övergripande målen i det ursprungliga förslaget som att minst 10 procent av EU:s årliga förbrukning av kritiska råvaror ska komma från utvinning i EU och att 40 procent ska processas i EU men stärker också flera delar. Bland annat tas aluminium med i förteckningen över strategiska och kritiska råvaror och förutom naturlig grafit (som redan finns med i förteckningen) ska även syntetisk grafit vara en strategisk råvara under en treårsperiod. Därtill höjs riktmärket för materialåtervinning av EU:s årliga förbrukning av råvaror från 15 procent till 25.

Den preliminära kompromissen förenklar också tidsplanen för tillståndsförfarandet som sammanlagt inte bör ta längre än 27 månader för utvinningsprojekt och 15 månader för förädlings- och materialåtervinningsprojekt. Stora företag som lider brist på strategiska råvaror inom strategisk teknik (dvs. batteritillverkare, vätgasproducenter, producenter av förnybar energi samt företag inom dataöverföring och datalagring eller flygplansproduktion) åläggs att göra en riskbedömning av försörjningskedjan för sin anskaffning av strategiska råvaror.

Norrbotten på plats i sidoevent under EU:s råvaruvecka

Det var bra uppslutning den 14 november då Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och tematiska Smart Specialiseringspartnerskapet för gruvor (S3P Mining Industry) arrangerade “EU Mining Regional Innovation Ecosystems to Support the Green Transition and Secure Mineral Raw Materials Supply to the EU Industry and Society”. S3P är ett partnerskap med målet att stärka den regionala och interregionala innovationskapacieteten för att underlätta investeringar, sysselsättning och tillväxt inom gruvindustrin.

Norrbottens förutsättningar för utvinning och förädling av naturresurser är centrala styrkeområden i Norrbottens strategi för smart specialisering, och utgör därför också ett viktigt tematiskt område för internationell samverkan. Norrbottens välkända kompetens och utvecklingspotential längs hela värdekedjan, från prospektering till återvinning, ger regionen ofta möjlighet till erfarenhetsutbyten med andra regioner. Därför bjöds Region Norrbotten in till ett panelsamtal om fördjupat internationellt samarbete under sidoeventet med OECD och SP3 Mining Industry.

Vilka åtgärder kan förbättra det interregionala samarbetet för en mer hållbar mineralförsörjning? Vilken politik behövs på EU-nivå för att stärka detta samarbete. Kan EU:s råvaruakt spela en roll? Det var några av samtalets ledande frågor.

Moderator för panelen var Ilari Havukainen, direktör för finska kommunförbundets Brysselkontor och panelisterna var Marta Peres, verkställande chef, cluster Portugal Mineral Resources, Maria Taxiarchou, chef för EIT Raw Material GreekHub och John Kostet, biträdande enhetschef för Näringsliv och samhälle vid avdelningen för regional utveckling på Region Norrbotten. Wolfgang Munch, biträdande enhetschef vid EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, höll ett inlednings om regionernas roll i att snabba på den gröna omställningen. 

Utmaningar för Region Norrbotten

John Kostet inledde sin session med att säga att social acceptans är nyckeln för framgång. Han sa att okunskap kring området medför att människor också tenderar att vara negativa till gruvindustrin. Vidare sa han att vi måste arbeta ytterligare med att utbilda människor, gärna redan i tidig ålder, för att öka förståelsen samt attraktiviteten. En annan utmaning menade John är brist på arbetskraft och kompetens. Vidare sa han att detta kan bero på många olika orsaker och att Region Norrbotten ser positivt på att öppna dialog till andra länder som bättre har lyckats med att attrahera människor.

Vilka åtgärder gör Region Norrbotten för att möta dessa utmaningar?

Vidare sa John Kostet att gruvindustrin på något sätt är kärnan i regionen. Det finns kompetens att uppfylla hela värdekedjan, där det gröna skiftet har varit ett väldigt bra instrument för att fortsätta jobba hållbart. Han menade att fortsättningsvis är det viktigt att hålla höga standarder i form av säkerhet och hållbarhet. Ett flernivåstyre och en bra kommunikation till lokalbefolkning för att fortsätta utbilda och sprida fördelarna med industrin. Avslutningsvis sa han att EU-kommissionen har varit mycket behjälpliga under årens gång, men han poängterar även vikten av att skapa nya relationer med den nya EU-kommissionen som tillträder efter Europaparlaments-valet sommaren 2024.

John Kostet från Region Norrbotten betonade behovet av mer gemensamt lärande kring sociala frågor och mer platsanpassade EU-verktyg för kompetensförsörjning och samhälleliga investeringar kopplat till den gröna industriella omställningen. Samarbetet kring smarta specialiseringsstrategier är starkt och potentialen för extern EU-finansiering är stor.

Norrbotten och Västerbottens synpunkter på akten om kritiska råvaror

När EU-kommissionen tog fram sitt förslag på en rättsakt om kritiska råvaror i mars 2023 tog Region Norrbotten och Region Västerbotten tillsammans fram ett positionspapper där de lyfte fram sina synpunkter på förslaget.

Region Norrbotten och Region Västerbottens ståndpunkter i korthet:

  • Förslagen ska bidra till en gruvnäring med höga hållbarhetsmål, som tar hänsyn till lokala och regionala förutsättningar i de områden där gruvverksamhet sker
  • Tidig dialog med lokalsamhället och tydliga ekonomiska incitament
  • Involvera regionerna i arbetet om kritiska råvaror
  • EU har en viktig roll som facilitator och finansiär men det nationella självbestämmandet måste respekteras
  • Understryka det stora behovet av insatser inom forskning och innovation för att mineral- och gruvindustrin ska lyckas öka EU:s nivå av självförsörjning
  • Hela värdekedjan behöver stärkas och breddas med ett utökat fokus till strategiska material samt till infrastrukturen i norra Sverige.

/Alexander Castwall

Läs mer om överenskommelsen mellan Europeiska unionens råd och Europaparlamentet om förslaget till akten om kritiska råvaror här

Läs mer om Region Norrbotten och Region Västerbottens synpunkter på EU:s rättsakt om kritiska råvaror här

Läs mer om lagförslaget här

Läs mer om Råvaruveckan 2023 här

21 Nov 2023 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information