Landshövdingen i Västerbotten på besök i Bryssel

Den 26 april besökte Landshövdingen i Västerbotten, Helene Hellmark Knutsson, Bryssel för att delta i ett rundabordssamtal på Konferensen för en rättvis omställningsplattform. I samband med deltagandet passade Landshövdingen även på att besöka på North Swedens kontor för att diskutera hur de statliga och regionala intressena kan samspela med varandra.

Västerbottens landshövding, Helene Hellmark Knutsson, besökte North Sweden-kontoret den 26 april och fick där en dragning om hur North Sweden arbetar i Bryssel med intressebevakning och påverkansarbete för norra Sveriges intressen. Under mötet med Landshövdingen diskuterades även den gröna omställning som pågår i norra Sverige. Både om de nya möjligheterna och det positiva men också om utmaningarna, bland annat de intressekonflikter som kommer med de nya etableringarna. 

Hållbart träbyggande i norra Sverige 

Vid sidan av uppdraget som Landshövding är Helene Hellmark Knutsson även ordförande i organisationen Trästad Sverige, som etablerades av Västerbotten och Kronobergs län för att öka intresset för träbyggnationer. Det föll sig därför naturligt att det hållbara skogsbruket och byggandet i trä diskuterades. Det finns en utveckling av hållbart byggande i trä i Västerbotten och som har en stark koppling mot EU:s initiativ New European Bauhaus. För norra Sverige är det särskilt intressant för att synliggöra regionens expertis inom inkluderande samhällen, design, hållbart byggnader av trä samt samspelet mellan urbana områden och glesbefolkade områden som präglar våra regioner. Det finns en ambition om att öka träbyggandet ännu mer. Att satsa mer på träbyggnationer bidrar dessutom till att nå våra klimatmål eftersom det fortsätter att binda kol på samma sätt som skogen gör.

Framtida samarbetsmöjligheter 

Samtalet fortsatte kring olika områden där Länsstyrelsen och North Sweden kan samarbeta mer, till exempel inom transport, skogsnäring och jordbruk. Länsstyrelsen behöver vara involverade i det regionala påverkansarbetet gentemot EU för att se till att de statliga intressena samspelar med de regionala. Det är därför viktigt att kunna samverka på olika plan och inte minst ha ett utbyte mellan regional och nationell nivå i EU. Länsstyrelsen som kunskapsmyndighet kan också vara ett stöd för North Sweden, till exempel i samband med analys av nya direktiv och framtagande av positioner.  

Konferensen om en rättvis omställningsplattform 

Utöver besöket på North Sweden var Landshövdingen, som representant för Västerbotten som är en av tre regioner i Sverige som fått ta del av EU:s Fond för en rättvis omställning, inbjuden av EU-kommissionären med ansvar för sammanhållning och reformer, Elisa Ferreira, till ett rundabordssamtal på Konferensen om en rättvis omställningsplattform, tillsammans med representanter från andra regioner i Europa. Under samtalet lyftes det att den gröna omställningen är något som görs tillsammans i hela Europa och det behöver bli känt hos fler i Europa att vi i norr har en stor utmaning att rekrytera människor som kan jobba i den gröna industrin. Det är viktigt att norra Sverige tar plats i dessa sammanhang för att lyfta fram goda exempel, men också utmaningar och att berätta om vad för stöd vi behöver från EU för att lyckas.

Mycket uppskattad dialog och North Sweden ser fram emot att hitta sammanhang där dialogen kan fortsätta.

Läs mer om New European Bauhaus här.

Läs mer om Fonden för rättvis omställning r.

Läs mer om Konferensen om en rättvis omställningsplattform här. 

/ Maria Larsson

10 Maj 2023 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information