Ministerrådet har godkänt slutsatser om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden

I juni 2021 lade EU-kommissionen fram en långsiktig vision för Europas landsbygd med målet att skapa bättre förutsättningar för landsbygden att kunna hantera svåra utmaningar som globalisering, urbanisering och åldrande befolkning. Visionen bygger på ett antal framtidsstudier och ett öppet samråd i vilket North Sweden deltog i med politiska ställningstaganden från Europaforum norra Sverige (EFNS) och Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Nu har ministerrådet antagit sina slutsatser som välkomnar visionen och understryker att de nordligaste glesbefolkade områden särskilda förutsättningar måste tas i beaktning.

EU-kommissionens vision för Europas landsbygd omfattar en landsbygdspakt och en handlingsplan för landsbygden, med målet att göra landsbygdsområden starka, recilienta och livskraftiga samt sammankopplade till 2040. Handlingsplanen handlar bland annat om förbättrad tillgång till tjänster, förbättrad sammankoppling via satsningar på transport och digital infrastruktur och ett mer diversifierat näringsliv på landsbygden och ökad landsbygdsturism. 

North Swedens arbete för en mer plastbaserad landsbygdspolitik 

North Sweden har för Europaforum Norra Sverige medverkat i ett antal dialoger i EU och på inbjudan av EU-kommissionen delgivit norra Sveriges och hela Northern Sparsely Populated Areas syn i förarbetena kring landsbygdsvisionen.  

Megatrender och utmaningar i kombination med de möjligheter som digital och grön omställning medför, kräver mer platsanpassade strategier och åtgärder som tar hänsyn till och tillvaratar varje territoriums egna behov och styrkor. Det är något som norra Sverige ofta framfört som särskilt viktigt i utformandet av EU:s politik och investeringsverktyg, och ett grundläggande resonemang som även visionen för EU:s landsbygd tar sin utgångspunkt från. 

Efter att visionen presenterades har arbetet fortsatt med att även se till att strategier och policys som baseras på landsbygdsvisionen också ska beakta de unika förutsättningarna i norra Sverige. I EU:s arktiska policy lyfts särskilt fram att EU:s arktiska områden med sin unika glesbygd ska vara en del av arbetet med EU:s landsbygdsagenda. 

Inom EU pågår ett antal olika processer kring landsbygdsutveckling kopplat till detta, såsom att etablera en samverkan för smarta byar och landsbygdssamhällen vid sidan om tidigare initiativ för smarta städer, som genom North Swedens arbete idag också vänder sig till mindre städer, och en så kallad Rural Toolkit för att ge stöd och goda exempel och som presenterades vid Europaforum Norra Sveriges möte i Bryssel i november. 

Medlemsstaterna stöder skräddarsydda och platsbaserade strategier 

I ministerrådets slutsatser om EU-kommissionens långsiktiga vision för EU:s landsbygdsområden erkänns det att landsbygdsområdena bidrar till EU:s ekonomi på ett avgörande sätt såväl som till den digitala och gröna omställningen.  

I slutsatserna betonas landsbygdsområdenas mångfald och särskilda behov och de nordliga och glesbefolkade områdena pekas ut som områden med särskilda utmaningar som behövs tas i beaktning.  

Ministerrådet betonar också att en balanserad och integrerad territoriell utveckling, förankrad i platsbaserade strategier, återspeglar EU:s nyligen antagna nya territoriella Agenda 2030, och att det är nödvändigt att göra det mesta av landsbygdsområdenas potential för att främja deras ekonomiska diversifiering genom nya industriella, digitala och tjänstesektorer, 

Ministrarna uppmanar EU-kommissionen att inrätta ett övervakningsinstrument för att bedöma EU-finansiering som stöder landsbygdsområden och inrätta ett förfarande för att säkerställa samstämmighet och synergier mellan relevanta EU-politikområden och EU-instrument. 

Ministerrådet uppmanar också EU-kommissionen att överväga att utveckla visionen till en fullfjädrad EU-strategi för landsbygden, med en övergripande och flexibel strategi och relevanta indikatorer.  

/Julia Bergsten 

Läs mer om ministerrådets slutsatser här

Läs mer om North Swedens arbete för landsbygdsvisionen här

Läs NSPA:s position om EU:s landsbygdsvision här

Läs mer om Europaforum Norra Sveriges position om landsbygden här

Läs om Europaforum Norra Sveriges möte i Bryssel där Rural Toolkit lyftes här

Läs om landsbygdspakten här

Läs om den territoriella Agenda 2030 här

Fotografi: Cecilia Egefjord 

05 Dec 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information