Nystart för samarbete mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag

Höga förväntningar och stor uppslutning när det gränsöverskridande samarbetet mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag återupprättades vid den första Fellesstämman i Stjørdal den 11 januari. Ett flertal prioriterade samarbetsområden pekades ut, såsom infrastruktur, kompetensförsörjning, kultur, idrott, tillväxt och grön omställning. EU:s interregionala program Sverige-Norge, med delområdet Nordens gröna bälte, ska nu bidra till att förverkliga de politiska ambitionerna.

De stängda gränserna under Covid-19 pandemin har satt djupa sår i det nordiska samarbetet, och tilliten till öppna gränser bland medborgare och företag måste återupprättas. Det menade bland annat både Tomas Iver Allem, Fylkesråd i Trøndelag, och Jorodd Asphjell, mångårig Stortingsledamot från Trøndelag och president för Nordiska rådet.

Ett av flera möjliga samarbetsområden som skulle kunna skapa folkligt engagemang och gemenskap över gränsen igen är att samarrangera fler idrottsevenemang, inom framförallt vintersport. Affärsutvecklingen kring besök- och upplevelseindustrin är stark både i Trøndelag och Jämtland Härjedalen. Genom EU:s interregprogram Sverige-Norge skulle aktörer samarbeta och utveckla gemensamma koncept, med allt från kulturutbyten till världsmästerskap. 

Ökat samarbete genom Fellesrådet och Naboer AB

De historiska och kulturella banden mellan kommunerna i Trøndelag och Jämtlands län är starka, och trønderna kallar ofta jämtarna skämtsamt för östtrønder. Trøndelags fylkeskommune och Region Jämtland Härjedalen var tidigare medlemmar i Mittnordenkommittén under 35 år, men bestämde sig år 2019 för att lämna samarbetet. Bakgrunden till det bestod bland annat i att den geografiska indelningen för organisationen, med bland annat finska Österbotten, inte helt stämde överens med finansieringsmöjligheterna i de olika EU-programmen för gränsöverskridande samarbete.

Istället vill kommunerna och regionerna i Trøndelag och Jämtland Härjedalen nu satsa på en förnyad och fördjupad samverkan genom en ny politisk gränsregional plattform, Fellesrådet. Tanken är att man i likhet med andra nordiska gränskommittéer ska förankra samarbeten och få fler aktörer att nyttja gemensamma möjligheter över gränsen. För att få fart på arbetet spelar EU-programmet Sverige-Norge givetvis en viktig roll för finansieringen, och för det praktiska genomförandet av de politiska ambitionerna finns sedan tidigare bolaget Naboer.

Naboer AB är ett gränsöverskridande utvecklingsbolag med offentliga ägare i Jämtlands län och Trøndelags fylke. Bolaget verkar för att på ett operativt sätt långsiktigt utveckla, vårda, förstärka och belysa banden mellan Jämtland och Tröndelag. Syftet är att skapa gemensamma mervärden genom mer interregional utveckling.

Nya möjligheter för infrastruktursatsningar i och med NATO-anslutning

Ett allt viktigare gemensamt tema för Trøndelag och Jämtland Härjedalen som kom att diskuteras under Fellesstemman är säkerhet. Finlands och Sveriges inträde i försvarsalliansen NATO skapar nya möjligheter till investeringar, ger nya perspektiv och ökar fokus på transportinfrastruktur i regionen. Trondheims isfria djuphavshamn med det tvärgående stråket över till Östersjön blir än mer militärstrategiskt viktigt för att kunna understödja Finland och Sverige i händelse av krig.

Även om Norge fortsatt står utanför EU, så upphör gränsen i flera delar att i praktiken existera i samband med att länderna kliver in i samma försvarsallians. Så för att stärka transportinfrastrukturen förbereder därför nu regionerna tillsammans med Försvarsmakten en rad olika förstudier som identifierar flaskhalsar såsom bredd och höjd på tunnlar, axeltryck på vägar och broar med mera.

EU har upprättat en särskild facilitet för militär mobilitet, och är ett av EU:s mer prioriterade insatsområden. Faciliteten möjliggör upp till 85 procents medfinansiering vid ombyggnad eller utbyggnad av prioriterad infrastruktur. Sverige lämnade inte in någon ansökan under första ansökningsomgången från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF) inom militär mobilitet men i september 2022 lämnade Sverige in tre ansökningar under den andra ansökningsomgången. För att öka kännedomen on möjligheterna till externfinansiering inom militär mobilitet medarrangerade och modererade North Sweden ett riksdagsseminarium på temat den sjunde december, 2022.

Jonas Andersson, nytt regionråd och ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Jämtland Härjedalen, var tydlig om vikten av satsningar på utvecklad transportinfrastruktur. Om Andersson skulle tvingas till att endast prioritera ett gemensamt samarbetsområde för det nya Fellesrådet så blir det infrastruktur. Fellesrådet har dock alla möjligheter att arbeta med flera olika områden, givet att det finns engagemang för svenskt-norskt samarbete bland fler aktörer i länet och fylket.

/ John Kostet

Läs mer om utlysningarna i Sverige-Norge programmet här.

 

Läs mer om riksdagsseminariet militär mobilitet här.

18 Jan 2023 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information