pexels-photo.jpg

Alla rapporter

Net Zero Industry Act – möjligheter och utmaningar för norra Sverige

Författare: Fredrika Norberg. September 2023

Läs rapporten

Europeiska Unionens statsstödsregler ur ett regionalt utvecklingsperspektiv i Västernorrland och Jämtland Härjedalen

Rapporten analyserar EU:s statsstödsreglers påverkan på den regionala utvecklingen i Region Västernorrland och Jämtland Härjedalen.

Författare: Oskar Helsing. Januari 2020

Ladda ner

Bioekonomi – vilken potential finns för Mid Sweden?

Med avstamp i EU-kommissionens uppdaterade bioekonomistrategi från 2018 kartlägger den här rapporten Sveriges arbete med bioekonomi, både vad gäller nationell och regional nivå.

Författare: Marko Stankovic. Juni 2019

Ladda ner

EU-valet 2019 - En kartläggning av svenska partiers regionalpolitiska prioriteringar inför Europaparlamentsvalet 2019

Rapporten undersöker de politiska prioriteringarna för partierna inför EU-valet 2019 framför allt inom områdena sammanhållningspolitik och transportinfrastruktur.

Författare: Therése Lager. Juni 2019

Ladda ner 

OECD:s rapport om samiska näringar i Sverige

OECD:s studie av den samiska befolkningen handlar om möjligheter att utveckla och expandera samiska näringar som del i den regionala utvecklingen. Ljus riktas mot vilka utmaningar samerna står inför samt hur de på ett bättre sätt borde inkluderas i nationella och regionala utvecklingsstrategier. Författare: OECD. April 2019.
Läs mer

The Sámi and the EU– Mapping Sámi Channels of Influence to the European Union

Rapporten undersöker vilka kanaler som finns tillgängliga på EU-nivå för samer att påverka EU:s policy.

Författare Maria Tiger Bodlund. Januari 2019

Ladda ner 

Förbättrad militär mobilitet i EU - Ett förtydligande av EU-kommissionens initiativ om militär mobilitet och dess tänkbara implikationer

Rapporten undersöker implikationerna på EU:s transportinfrastrukturpolitik av fokuset på militär mobilitet.

Författare: Eloïse Jonsson. Januari 2019

Ladda ner 

 

Att bedriva påverkansarbete i EU - En sammanställande rapport om de svenska regionernas representations kontor i Bryssel

Rapporten undersöker likheter och skillnader mellan svenska regionkontor i bryssel och hur dessa sköter sitt påverkansarbete.

Författare: Sofia Söderin. Juni 2018

Ladda ner

Europeiska Regionkommittén som påverkansplattform

Rapporten ger en överblick av regionkommiténs funktion i EU samt utreder regionernas påverkansmöjligheter på EU:s policy genom regionkomittén.

Författare: Elsa Boyer de la Giroday. Juni 2018

Ladda ner

EU:s sociala pelare

En rapport om EU-kommissionens vision om att förena tre grundprinciper inom området sociala frågor i syfte att stärka EU:s sammanhållningspolitik och den inre marknaden.
Författare: Lovisa Jonsson. Januari 2018.
Ladda ner

Den nordliga handelsrutten Northern Axis-Sidenvägen

En rapport om relationen mellan Europeiska unionen, Kina och den nya Sidenvägen från Xi’an, Kina till Kouvola, Finland och möjligheterna som detta erbjuder Övre Norrland.
Författare: Sofia Baumgartner. Januari 2018.
Ladda ner

Tyréns Skogsrapport

Om EU:s lagstiftning relaterad till miljö, energi, klimat och bioekonomi, regionalt utvecklingsarbete och skogsindustrin i Jämtland och Västernorrland

Författare: Thyréns. December 2017.

Ladda ner

Region Jämtland Härjedalen och Västernorrland - en del av EU:s strategi för Arktis

Rapporten undersöker hur regionala aktörer kan påverka EU:s arktiska policy, främst genom arctic stakeholder processen.

Författare: Anette Sonnbäck. December 2017

Ladda ner

EU och bioekonomi - En överblick över EU:s arbete med bioekonomi

Rapporten undersöker implikationer av EU:s Bioekonomiska strategi och hur bioekonomifrågor påverkar regionerna. 

Författare: Hilda Grönvall. December 2017

Ladda ner

EU-finansiering - En kartläggning av de program och projekt som opererar inom Jämtland Härjedalen och Västernorrland

Rapporten ger en översikt av EU:s olika finansieringsinstrument som program och fonder och utreder vilka program och satsningar som sker i regionerna.

Författare: Jonna Sandström. Juni 2017 

Ladda ner 

EU:s roll i genomförandet av Agenda 2030 inom unionens gränser

Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild om vad som sker i det pågående arbetet i framtagandet av EU:s plan för genomförande av Agenda 2030 samt undersöka vilken roll unionen kommer att spela i genomförandet av de nya globala målen för hållbar utveckling för unionens medlemsländer.

Författare: Jennifer Eriksson. Juni 2017

Ladda ner

Smart Specialisering - Ett initiativ från EU för regional utveckling

Rapporten utreder begreppet smart specialisering och hur regionerna kan utnyttja EU.s strategi för smart specialisering i sitt utvecklingsarbete.

Författare: Lisette Dittberner. December 2016

Ladda ner

Migrationspolitiken inom den Europeiska Unionen

Rapporten ger en övergripande sammanfattning av den europeiska migrationspolitiken och dess regionala kopplingar. 

Författare: Melker Pettersson Loberg. December 2016

Ladda ner

Norrbotten och Västerbotten – mitt i EU:s arktiska fokus

En sammanfattning om den arktiska diskussionen.
Författare: Erica Rönnqvist. Januari 2015
Ladda ner

Samtal "North Sweden och Europeiska kommissionen samtalar om utveckling av transportinfrastrukturen i den nordliga dimensionen"

Mona Mansour, Senior Adviser på North Sweden European Office, träffade Alain Baron, sektionschef för internationella transportrelationer vid Europeiska kommissionens DG MOVE för ett samtal om Europeiska kommissionens åtaganden inom och förväntningar på NDPTL-initiativet.
Författare: Mona Mansour. April 2013
Ladda ner

Strong, Specific and Promising

PM om Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) samarbetet.
Publicerad av regionala Brysselkontoren för NSPA. Juni 2012
Ladda ner

Europa 2020-initiativet om projektobligationer

En sammanfattning om  projektobligationer inom ramen för fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).
Författare: Gabriel Hedenson. Augusti 2012
Ladda ner

TEN-E - Ett utbyggt och integrerat elnät

Om TEN-E och EU:s arbete med att integrera energimarknaden med fokus på elmarknaden samt kommande planer inom området.
Författare: Johan Leyman. December 2012
Ladda ner

Den Nordliga dimensionen

Vad är egentligen den Nordliga Dimensionen inom EU? Vad har den varit och är på väg att bli?
Författare: Hanna Högberg. Juni 2012
Ladda ner

Tillväxtnäringar i Västerbotten och Norrbotten - utan koppling till råvaror

Vad ser kommunerna i våra två län ser som framtidsbranscher.
Författare: Joel Larsson. Juni 2012
Ladda ner

Sammanställning av EU:s policy och program för turism

Turismens bidrag till sysselsättning och regional utveckling samt till andra viktiga målsättningar inom EU.
Författare: Christoffer Björkman. December 2009
Ladda ner

EU:s finnansiella instrument för små- och stora företag (SME)

Rapporten innehåller en sammanställning över EU:s finansiella instrument i form av riskkapital och lånegarantier för SME.
Författare: Mona Mansour. Juli 2009
Ladda ner