Finskt Arktiskt Fokus med svenska intressen i EU

Den 11 juni anordnade Finlands utrikesministerium och finansministerium en heldag om Arktis och Rymd i Bryssel för att markera Finlands ordförandeskap i Arktiska Rådet som avslutas under året och ordförandeskapet för EU som är under hösten. Finland vill markera sin roll som EU:s arktiska land och intressen i ett inom EU och globalt allt hetare Arktis med många finska kopplingar inklusive investeringar i rymdapplikationer som också lyfts allt mer i EU. North Sweden deltog och från Norrbotten även Anders Josefsson utifrån regionens intressen i så väl Arktis som rymdfrågorna som prioriterade av vikt att lyfta in i diskussionen.

Norra Sverige med i EU:s arktiska fokus

Under heldagen samsades många talare och olika perspektiv under ledning av Finlands ambassadör för nordiska frågor inklusive Arktis i EU, med förstås många finska kopplingar. Nämnas kan EU-kommissionens vice ordförande och ansvarig för tillväxtpolitiken, Jyrki Katainen, som nämnde det pågående arbetet inom nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, för en Arktisk Investeringsplattform tillsammans med Europeiska Investeringsbanken, EIB, i vilket Norrbotten och Västerbotten ingår. Liksom flertalet talare välkomnade han också alla till det första samlade EU Arctic Forum som North Sweden tillsammans med svenska UD fått till att hållas i norra Sverige och går av stapeln 3-4 oktober i Umeå samtidigt med Barent Ministermöte och kommer att inledas med en regional Arctic ”warm-up” den 2 oktober.

Bland talarna på seminariet fanns även ansvarig för det finska ordförandeskapet för Arktiska Rådet, i vilket de åtta arktiska staterna Sverige, Finland, USA, Kanada, Ryssland, Island, Danmark samt Norge ingår, där EU vill få observatörsstatus på motsvarande sätt som en rad länder inklusive Kina, Indien, Japan och Chile med många fler idag har, respektive det inkommande isländska ordförandeskapet. Därtill medverkade EU:s arktiska ambassadör på EU:s utrikestjänst och generaldirektören för den Maritima enheten som inom EU-kommissionen samordnar EU:s arktiska politik och därtill den av EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, utsedda särskilda utredaren Jari Vilén, som är i slutfasen av att färdigställa den rapport med sikte på framtida arktiska policyutveckling för EU som North Sweden och övriga Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, givits möjligheter att komma med inspel till.

Från podiet kom genom framförallt EU:s arktiska ambassadör, Marie Anne Coninsx, och instämmande från flera andra håll ett stort beröm till regionerna i NSPA, genom sina EU-kontor, i att vara synliga konstruktiva partners för EU i Arktis, att fortsätta stödja.

En av panelerna med bland annat Marie Anne Coninsx, EU:s arktiska Ambassadör, samt Jari Vilén, EU-kommissionens särskilda arktiska utredare.

Ett allt hetare Arktis med behov av att ta det kallt i direkt dialog

En genomgående oro under dagen var USA:s, Kinas och Rysslands roll i ett Arktis som inte bara hettas upp klimatpolitiskt utan också säkerhetspolitiskt, med ökande rysk militarisering och en kamp om resurser och transportrutter i ett område som, genom Arktiska Rådet och dialog mellan parterna, har kunnat hållas utanför konflikter och samsats om forskning och även klimatåtgärder. De globalt ökande spänningarna med ett USA som drar sig ur gemensamma organ och åtaganden samtidigt som Kina ökar sin intressesfär och investerar i inte minst infrastruktur som binder upp omvärlden till deras expansionsplaner och dominans och ett Ryssland som vill säkra sin geopolitiska status och dra fördel av sina tillgångar i den arktiska regionen, ger anledning till oro.

Samtidigt pekades det på att dialogen finns där och även om molnen tornar upp sig, så har alla ett intresse av att hitta gemensamma lösningar av även snäva nationella intressen och därför anledning att kyla ned en del övertoner i diskussionen.

Arktis är idag i högsta grad i centrum av periferin av vikt för alla aktörer att hitta hållbara strategier för. I det finns också regionernas och lokalsamhällenas roll av såväl samverkan över gränserna, som att sitta på många lösningar av relevans för världen i stort inom miljö och klimatarbetet exempelvis. Det i sin tur ger anledning för EU att investera i sina egna arktiska områden, norra Sverige och Finland, vilket North Sweden för NSPA-nätverket lyfte fram i diskussionen, där den nuvarande EU-policyn för Arktis just betonar balansen mellan EU:s intresse för resurserna i Arktis och samtidigt hållbar utveckling och att det bara kan ske genom den dialog som etablerats inom EU med aktörerna i Arktis och framförallt EU:s egna arktiska regioner i NSPA.

Rymden också en del av norra Sverige i det europeiska Arktis

Under den andra halvan av dagen flyttades fokus till rymdfrågorna som är på frammarch i EU:s fokus och där det utifrån en rad olika omständigheter också finns särskilda arktiska intressen såväl i satsningar på kapacitet för rymdverksamhet som nyttjande av den rymdinfrastruktur som idag finns runtom i Europa och världen.

För norra Sveriges del inte minst i det faktum att EU:s enda rymdbas inom EU idag finns vid Esrange utanför Kiruna med målsättning att få en tydligare och starkare roll i EU:s rymdpolitik och satsningar på uppskjutningskapacitet av satelliter, där det idag i EU och hela världen är mycket fokus på småsatelliter. Runt Arktis, som annars är i radioskugga från de större satelliter som kretsar runt ekvatorn, kan det bidra till att koppla upp regionens kommunikationsnät och de unika jordobservationer kring klimatförändringar med mera som är möjliga från polerna. Därtill att satellitkommunikation och rymdobservationer samt infrastruktur med fördel kan förläggas till norra Sverige med stora ytor och liten grad av störande ljus samtidigt som det ligger nära till för övriga Europa och redan idag har verksamhet och infrastruktur för det att bygga på.

North Sweden tillsammans med Anders Josefsson från Region Norrbotten och Kommunalråd i Luleå kunde därför ta del av diskussionen om dessa frågor och i efterföljande utrymme för dialog lyfta fram norra Sveriges existerande kapacitet och potentialer framåt med rymden som ett prioriterat område för regionen, Rymdstyrelsen i Sverige samt Luleå Tekniska Universitet i samverkan med andra parter. Det är till möjlig gemensam nytta för såväl Sverige som Finland och berörda regioner i norr, som för hela EU och den globala rymdverksamhet som idag är allt mer integrerad genom nya affärsmodeller och nyttor med den teknikutveckling som är på rymdområdet. En diskussion som vann stort gehör hos de medverkande från olika rymdintressen och arktiska aktörer vid det finska eventet, där även företrädare från EU-kommissionens rymdenhet samt European Space Agency, EAS, medverkade.

/Mikael Janson

Läs mer om EU:s översyn av den arktiska politik. 

Läs mer om rymdutveckling i norra Sverige.

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information