Europaforum norra Sveriges rapport om territoriella instrument

EU:s struktur- och investeringsfonder och program måste bli mer flexibla och anpassas bättre efter platsens unika förutsättningar för att kunna hantera utmaningar och frigöra potential för utveckling, visar en rapport om lokal utveckling och territoriella instrument som Europaforum norra Sverige tagit fram.

Lokalt ledd utveckling i fokus
EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2021–2027 ska fortsätta att byggas underifrån och utgå från varje regions förutsättningar menar EU-kommissionär Elisa Ferriera, ansvarig för EU:s regionalpolitik. Därför har man föreslagit ett nytt mål om Ett Europa närmare medborgarna, i vilket möjligheten till integrerade territoriella investeringar (ITI) ingår. För att bättre förstå vad det är för något och hur det skulle kunna användas lät Europaforum norra Sverige ta fram rapporten Lokal utveckling och territoriella instrument – en outnyttjad potential?

För norra Sverige med extrem gleshet och flera kommuner med liten kapacitet att bedriva utvecklingsarbete, är det en utmaning att skräddarsy och driva samarbetsprojekt lokalt med stöd av olika fonder och den administrativa börda som följer. Just därför är det också särskilt intressant för EU-kommissionen att stötta upp och vara behjälpliga i norra Sveriges arbete med att få till stånd platsbaserade utvecklingsstrategier och bygga kapacitet för mer långsiktig och hållbar utveckling.

Rapporten som nu lanserats föreslår bland annat bättre samverkan och tidig dialog om strategiska utvecklingsfrågor mellan olika beslutsnivåer, en bättre anpassning av program och insatser mer utifrån funktionella och territoriella perspektiv snarare än tematiska sektorer, samt ett mer decentraliserat genomförande av EU:s sammanhållningspolitik vilket målet om Ett Europa närmare medborgarna skulle kunna vara en metod för.

Önskan från EU om strategisk lokal samverkan

 Det finns en uttalad önskan från EU-kommissionen och Europaparlamentet att regioner med särskilda förutsättningar såsom glesbefolkade områden, bergsområden och öar, ska ta vara på möjligheten till lokalt ledd utveckling genom samlade investeringsstrategier för att nyttja olika stödformer inom ramen för en regionalt anpassad smart specialiseringsstrategi, och därmed skapa bättre förutsättningar för hållbar utveckling inom ett visst område med särskilda utmaningar. Det har tidigare mest varit riktat till insatser i städer och som en mindre satsning i Sverige på det som kallas LEADER för landsbygdsutveckling inom Landsbygdsprogrammet. Avsikten är att kunna växla upp det genom mer strategisk samverkan mellan olika aktörer och över gränser i exempelvis norra Sveriges inland.

Rapporten är att betrakta som ett kunskapsunderlag för fortsatta diskussioner på lokal, regional, nationell och EU-nivå om hur man på bästa sätt kan maximera de möjligheter som EU:s struktur- och investeringsfonder erbjuder för att bygga bättre kapacitet för hållbar utveckling. EU-kommissionen och North Sweden fortsätter nu att utifrån underlaget föra en nära dialog om de särskilda förutsättningarna som råder i norra Sverige och vilka möjligheter som EU:s olika instrument kan bidra med.

Läs rapporten i sin helhet här.
Läs mer om ett tidigare möte om territoriella instrument med EU-kommissionen här.
Läs om North Swedens medverkan i EU-kommissionens dialog om ett EU närmare medborgarna här.
Läs även tidigare seminarium om regioner med utmaningar och strategiskt stöd här.

/John Kostet

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information